Pra­ėjus mė­ne­siui nuo to lai­ko, kai Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo ras­tas di­de­lis kie­kis gyv­si­dab­rio, ši grės­min­ga si­tu­a­ci­ja pa­ga­liau svars­to­ma aukš­čiau­siu vals­ty­bės ly­giu. Tre­čia­die­nį klau­si­mą svars­tė Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergės valdininkams galvos skausmą kelia teismo istorija.

Po­sė­dy­je re­ko­men­duo­ta Uk­mer­gė­je skelb­ti eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją. Ko­mi­te­tas taip pat nu­spren­dė kreip­tis į Vy­riau­sy­bę dėl lė­šų sky­ri­mo šiai si­tu­a­ci­jai lik­vi­duo­ti.

„Mū­sų iš­va­da, kad eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja yra, pa­gal nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus ir ne­pa­skel­bus eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos žings­nius, aiš­ku, bus ga­li­ma da­ry­ti, bet ne­bus ga­li­ma to da­ry­ti efek­ty­viai, pri­im­tas spren­di­mas ir kreip­tis į Vy­riau­sy­bę, nu­ma­tant tam rei­ka­lui lė­šas“, – po ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė Tei­sės ir tei­sėt­var­kos komiteto pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vo ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys. Jis tre­čia­die­nį tvir­ti­no, jog eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja mies­te ne­pa­skelb­ta, nes iki tre­čia­die­nio sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rė­jo iš­va­dų dėl tar­šos ly­gio.

 

Ap­nuo­dy­ti gyv­si­dab­riu

 

Šią sa­vai­tę su­lauk­ta ir dar vie­nos grės­min­gos iš­va­dos – Uk­mer­gės teis­mo dar­buo­to­jų or­ga­niz­mai ap­nuo­dy­ti gyv­si­dab­riu. Tai pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to neu­ro­tok­si­ko­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lik­ti vi­sų teis­me dir­ban­čių žmo­nių ty­ri­mai.

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo lai­ki­no­ji pir­mi­nin­kė Edi­ta Za­rem­bie­nė sa­ko, kad kaž­kaip api­ben­drin­ti šių svei­ka­tos ty­ri­mų re­zul­ta­tų ne­si­im­tų – kiek­vie­nam dar­buo­to­jui jie įteik­ti as­me­niš­kai.

Dėl svei­ka­tos būk­lės vi­si teis­mo dar­buo­to­jai to­liau bus kon­sul­tuo­ja­mi Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Me­di­ci­nos cen­tre. Jau su­da­ry­tas gra­fi­kas, pa­gal ku­rį į cen­trą Vil­niu­je kas­dien vyks po 6–7 dar­buo­to­jus. Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me iš vi­so dir­ba 26 as­me­nys.

 

Pa­sta­to li­ki­mas ne­aiš­kus

 

Ap­ti­kus teis­mo pa­sta­te nuo­din­gų ga­rų, bu­vo at­lik­ti oro tar­šos, grun­to, nuo­plo­vų nuo bal­dų, kom­piu­te­ri­nės tech­ni­kos ty­ri­mai. Nu­sta­ty­ta, kad tar­ša sa­lė­se yra ypač di­de­lė. Nuo­dais už­terš­ti ir dar­buo­to­jų ka­bi­ne­tai, man­ti­jos, kom­piu­te­riai ir net su­seg­tos by­los.

Ta­čiau kol kas pa­da­ri­niai dar nė­ra lik­vi­duo­ja­mi, nes to­kiems dar­bams rei­kia skelb­ti vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­są. Pa­sak lai­ki­no­sios teis­mo pir­mi­nin­kės E. Za­rem­bie­nės, ar­ti­miau­siu me­tu bus spren­džia­ma, ką da­ry­ti su ši­tuo pa­sta­tu, kaip jį de­mer­ku­ri­zuo­ti.

Grei­čiau­siai šios veiks­mus ko­or­di­nuos Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja.

 

Svars­tys, kur pri­sig­laus­ti

 

Uk­mer­gės tei­sė­jai ne tik ne­ga­li grįž­ti į sa­vo įstai­gą, bet ir ne­tu­ri ga­li­my­bės il­ges­niam lai­kui lik­ti da­bar­ti­niuo­se ka­bi­ne­tuo­se.

Šiuo me­tu tei­sė­jai, nag­ri­nė­jan­tys ad­mi­nist­ra­ci­nes ir bau­džia­mą­sias by­las, dir­ba Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tal­po­se, o raš­ti­nė ir tei­sė­jai, nag­ri­nė­jan­tys ci­vi­li­nes by­las, per­si­kė­lė dirb­ti į Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trą.

„Taip, kaip da­bar, ypač ver­slo cen­tre, mes il­gai lik­ti ne­ga­li­me. Tik­rai yra su­dė­tin­gos są­ly­gos. Be to, ir ver­slo cen­tro dar­buo­to­jai tu­ri sa­vo dar­bus, pla­nus ir tik lai­ki­nai su­tei­kė pa­tal­pas, kad ne­iš­ei­tu­me į gat­vę“, – sa­kė tei­sė­ja.

Be­je, apie ga­li­my­bę sta­ty­ti nau­ją teis­mo pa­sta­tą svars­ty­ta dar tuo­met, kai apie gyv­si­dab­rio nuo­dus ne­bu­vo ži­no­ma. Prieš eko­no­mi­nę kri­zę bu­vo pla­nuo­ta sta­ty­ti nau­ją teis­mo pa­sta­tą. Da­bar­ti­nis, sta­ty­tas 1800 me­tais, už­iman­tis 690 kvad­ra­ti­nių met­rų, yra per ma­žas, ne­ati­tin­ka to­kioms ins­ti­tu­ci­joms ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.

Nau­ja­jam teis­mo pa­sta­tui Uk­mer­gė­je, Del­tu­vos gat­vė­je, net skir­tas skly­pas. Ta­čiau pra­si­dė­jęs sun­kme­tis šiuos pla­nus su­jau­kė.

 

Vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas

 

Du ki­log­ra­mai gyv­si­dab­rio teis­me bu­vo ras­ti per­nai gruo­dį, dar­bi­nin­kams grę­žiant sie­ną teis­mo pa­tal­po­se.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo stip­riai vei­kian­čio­mis ar nuo­din­go­sio­mis me­džia­go­mis.

Tei­sė­jai įsi­ti­ki­nę, kad itin nuo­din­ga me­džia­ga pa­sta­te ga­lė­jo bū­ti iš­pil­ta tik dėl pik­ta­va­liš­kų kės­lų.

Tai jau ne pir­mas kar­tas, kai Uk­mer­gės teis­mo pa­sta­te ran­da­ma gyv­si­dab­rio. Be­veik prieš de­šimt­me­tį čia taip pat bu­vo ap­tik­ta dau­giau nei pu­sė ki­log­ra­mo šio me­ta­lo.

Gyv­si­dab­ris – be­ne nuo­din­giau­sias sun­ku­sis me­ta­las, ku­ris ga­li smar­kiai pa­veik­ti ke­pe­nis, ner­vų sis­te­mą ir su­kel­ti sme­ge­nų su­tri­ki­mų. Žmo­gui yra kenks­min­gi jo ga­rai. Apie 80 proc. įkvėp­tų gyv­si­dab­rio ga­rų pa­ten­ka į krau­jo­ta­ką ir nu­sė­da or­ga­niz­me. Jo li­ku­čiai lė­tai pa­ša­li­na­mi su šla­pi­mu, sei­lė­mis ir pra­kai­tu.

 

Po­sė­dis bu­vo už­da­ras

 

Kaip ir  bu­vo re­ko­men­duo­ta tre­čia­die­ni­nia­me Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, Uk­mer­gė­je nu­tar­ta skelb­ti apie eks­tre­ma­lų įvy­kį.

Šį ket­vir­ta­die­nį ry­te ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo sku­biai su­šauk­tas eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų po­sė­dis. Ta­čiau į jį at­ėję spau­dos at­sto­vai iš sa­lės bu­vo iš­pra­šy­ti lauk – po­sė­dis bu­vo pa­skelb­tas už­da­ru.

Eks­tre­ma­laus įvy­kio pa­skel­bi­mas at­vers ke­lius ra­jo­no va­do­vams kreip­tis į Vy­riau­sy­bę dėl pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­mai spręs­ti.

Be­je, Uk­mer­gė šiuo me­tu ir taip gy­ve­na eks­tre­ma­liai – to­kia si­tu­a­ci­ja ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­skelb­ta dar 2010 me­tų ru­de­nį.

Eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją tuo­met te­ko skelb­ti dėl kon­flik­to su ši­lu­mos tie­kė­jais. To­kia si­tu­a­ci­ja ne­at­šauk­ta iki šio lai­ko.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų