Dėl vietos prekybos centrui – derybos su gyventojais

Pra­ėju­sią sa­vai­tę su Ve­te­ri­na­ri­jos gat­vės gy­ven­to­jais bu­vo ap­ta­ria­mos jų kai­my­nys­tė­je ke­ti­na­mo sta­ty­ti pre­ky­bos cen­tro per­spek­ty­vos. Tai jau ant­ras ir pas­ku­ti­nis su­si­ti­ki­mas su gy­ven­to­jais, ku­rio me­tu ras­ta kom­pro­mi­sų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je Vo­kie­ti­jos maž­me­ni­nės pre­ky­bos tin­klas „Lidl“ mū­sų mies­te yra nu­si­žiū­rė­jęs prie­šais po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, Vy­tau­to g. 102, esan­tį skly­pą. Ka­dai­se jis pri­klau­sė ve­te­ri­na­ri­jos gy­dyk­lai. Bū­tent to­dėl to­kį pa­va­di­ni­mą tu­ri ir ša­lia esan­ti Ve­te­ri­na­ri­jos gat­vė. Šiuo me­tu skly­pas pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims.

Su­ži­no­ję, kad kai­my­nys­tė­je pla­nuo­ja­mos pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bos, dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai pa­reiš­kė pre­ten­zi­jas ir va­sa­ros vi­du­ry­je bu­vo su­si­ti­kę su de­ta­laus pla­no ren­gė­jais. Gy­ven­to­jai tą­kart iš­reiš­kė nuo­gąs­ta­vi­mus, kad ob­jek­tas žen­kliai pa­blo­gins jų gy­ve­ni­mo są­ly­gas, jis iš­kils per­ne­lyg ar­ti gy­ve­na­mų­jų na­mų, bus iš­kirs­ti me­džiai.

Dis­ku­tuo­ta ir dėl nu­ma­to­mų įva­žia­vi­mų į ob­jek­tą, esą ir taip jud­rus įva­žia­vi­mas bus už­kimš­tas. Už­sta­ty­ta bus ir da­bar­ti­nė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė.

Tuo tar­pu de­ta­laus pla­no ren­gė­jai ti­ki­na, kad gy­ven­to­jams kol kas ne­ri­mau­ti vi­sai nė­ra pa­grin­do. Esą net ne­aiš­ku, ar čia iš vi­so bus pa­sta­ty­tas pre­ky­bos cen­tras. Kol kas 1,5501 ha že­mės skly­po sa­vi­nin­kų tiks­las – pa­keis­ti jo pa­skir­tį  iš gy­ve­na­mo­sios te­ri­to­ri­jos į ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ob­jek­tų.

Ki­tas tiks­las – pa­da­lin­ti esa­mą skly­pą į du at­ski­rus. Juo­se ga­lė­tų iš­kil­ti iki 2 000 ir 3 000 kv. met­rų plo­to pre­ky­bos, pa­slau­gų ir pra­mo­gų ob­jek­tai. Pa­sta­tai ne­ga­li bū­ti aukš­tes­ni kaip tri­jų aukš­tų. Ta­čiau iš es­mės pa­ruoš­tas pla­nas ne­apib­rė­žia nei kon­kre­čios pa­sta­to vie­tos, nei jo dy­džio, o tik nu­ma­to, kas ja­me ga­li bū­ti sta­to­ma.

At­si­žvel­giant į gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus, de­ta­lia­ja­me pla­ne nu­ma­ty­tas di­des­nis pa­sta­to at­stu­mas nuo dau­gia­bu­čių na­mų bei pa­teik­ti įva­žia­vimo pro­ble­mos spren­di­mo va­rian­tai.

Su gy­ven­to­jais jau ap­tar­tas šis de­ta­lu­sis pla­nas, pra­ėjęs dar ke­lių ins­ti­tu­ci­jų pa­tik­rą, ga­liau­siai tu­rės bū­ti tei­kia­mas ra­jo­no ta­ry­bos ver­ti­ni­mui.

Tik po to ga­lės bū­ti ren­gia­mas tech­ni­nis pro­jek­tas, ku­ria­me ir pa­aiš­kės, koks pre­ky­bos cen­tras ar ko­kie cen­trai iš­kils Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ne.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų