Deltuvą pasiekė istorinių kautynių aidas

Pok­šin­čių gin­klų, dun­dan­čių pa­tran­kų ir vis­ką ap­link ap­gau­bian­čių dū­mų ne­pa­bū­gę ka­ro is­to­ri­jos mė­gė­jai šeš­ta­die­nį plū­do į Del­tu­vą. Jos apy­lin­kė­se 1812 me­tais vy­ku­sį pran­cū­zų ir ru­sų ka­riuo­me­nių mū­šį gy­vai at­kar­to­jo dau­giau kaip du šim­tai įvai­rių ka­ro klu­bų na­rių. Mies­te­lis tą­dien vir­to di­džiu­le ka­ri­ūnų sto­vyk­la.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Autorės nuotr. Kaunasi kavalerijos raitininkai.

Į kas­met vyks­tan­čią Del­tu­vos ar­ba Vil­kmer­gės mū­šiu va­di­na­mų kau­ty­nių ins­ce­ni­za­ci­ją žiū­ro­vai su­kvies­ti jau de­šim­tą kar­tą. Šie­met jie vėl ga­lė­jo nu­si­kel­ti į is­to­riš­kai reikš­min­gą me­tą ir iš­vys­ti tai, kas ties Del­tu­va įvy­ko Pran­cū­zi­jos ir Ru­si­jos ka­ro lai­ku.Vie­nu iš svar­biau­sių Lie­tu­vos že­mė­je lai­ko­mas su­si­rė­mi­mas šiam ka­rui tu­rė­jo le­mia­mų pa­sek­mių.

Pa­sak mū­šio ei­gą ko­men­ta­vu­sio is­to­ri­ko Val­do Ra­ku­čio, Di­džio­sios Pran­cū­zi­jos re­vo­liu­ci­jos me­tu iš­ki­lu­si vals­ty­bės ka­riuo­me­nė tuo me­tu Eu­ro­po­je ne­tu­rė­jo sau ly­gių. Pran­cū­zų ka­riuo­me­nė­je bū­da­vo iki pu­sės mi­li­jo­no ka­rių, kai tuo tar­pu ki­tos ša­lys jų tu­rė­da­vo apie du šim­tus tūks­tan­čių. Im­pe­ri­jos val­do­vas Na­po­le­o­nas Bo­na­par­tas bu­vo pa­si­ry­žęs su­triuš­kin­ti ša­lies ga­ly­bei ko­ją ki­šu­sią stip­rią var­žo­vę – Di­dži­ą­ją Bri­ta­ni­ją. Anot ko­men­ta­to­riaus, mi­nė­to ka­ro, pa­li­ku­sio pėd­sa­ką Del­tu­vos že­mė­se, pre­teks­tas ir bu­vo ko­va su Bri­ta­ni­ja, su­mu­šant Ru­si­ją.

 

06-28-1_straipsnio_2_nuotr

Kariuomenių puolimo veiksmus lydėjo žiūrovų plojimai.


Ta­čiau 1812 me­tų bir­že­lio 28 die­ną įvy­kęs Del­tu­vos mū­šis su­grio­vė im­pe­ra­to­riaus pla­nus. Sa­vo ka­riuo­me­nei jis įsa­kė su­nai­kin­ti be­si­trau­kian­čios Ru­si­jos ka­rius. Ta­čiau ru­sams pa­vy­ko sėk­min­gai su­pla­nuo­ti pa­grin­di­nių pa­jė­gų at­si­trau­ki­mą. Jie iš­ven­gė ap­su­pi­mo, per­si­kel­da­mi per Šven­to­sios upę, prieš tai nu­ko­vę tūks­tan­čius ga­lin­go­sios Na­po­le­o­no ar­mi­jos ka­rių.

Gin­kluo­to su­si­dū­ri­mo aki­mir­kas at­gai­vi­no nar­siais ka­riū­nais ir rū­pes­tin­go­mis mar­ki­tan­tė­mis vir­tę sve­čiai iš Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos. At­vy­ko ka­ro is­to­ri­jos en­tu­zias­tų iš Kau­no bei Ruk­los. Mū­šy­je da­ly­va­vo Uk­mer­gės ka­ro is­to­ri­jos klu­bo na­riai, puo­se­lė­jan­tys tra­di­ci­ją kas­met reng­ti jo ins­ce­ni­za­ci­ją.

 

06-28-1_straipsnio_3_nuotr

Mūšio lauku žygiuoja kareiviai.


Mū­šio at­gai­vi­ni­mo iš­kil­mė­se šį kar­tą su­lauk­ta daug nau­jų pul­kų. Per du šim­tus da­ly­vių įsi­kū­ni­jo į prie­šo va­dus be­si­tai­kan­čius šau­lius, žval­gy­bą at­lie­kan­čius ka­va­le­ri­jos rai­ti­nin­kus, pės­ti­nin­kus. Ne­mo­ka­ma­me ren­gi­ny­je žiū­ro­vai tu­rė­jo pro­gos pa­ma­ty­ti, kaip se­no­vė­je ko­vų vie­to­se griau­dė­da­vo pa­būk­lai, ko­kia bu­vo ka­rei­vių ap­ran­ga. Su­ži­no­jo, jog mū­šio lau­ke būg­nai pa­dė­da­vo ka­riū­nams žy­giuo­ti ko­ja ko­jon, o tri­mi­tai nau­do­ti ka­rin­gai nuo­tai­kai pa­lai­ky­ti.

 

06-28-1_straipsnio_4_nuotr

Paskutinės poilsio minutės prieš kovą.


Gau­siai su­si­rin­ku­siems smal­suo­liams bu­vo įdo­mu pa­si­vaikš­čio­ti po ša­lia mū­šio lau­ko įreng­tas pul­kų sto­vyk­las. Čia ap­žiū­rė­jo ka­rei­vių pa­la­pi­nes, su­si­pa­ži­no su jų gy­ve­ni­mo są­ly­go­mis, ga­lė­jo iš­ban­dy­ti, kaip vei­kia gin­klai.

Pa­ki­li nuo­tai­ka Del­tu­vo­je šur­mu­lia­vo nuo pat ry­to. At­vy­ku­siuo­sius į gy­vo­sios ka­ro is­to­ri­jos fes­ti­va­lį ne­pra­ei­ti pro ša­lį kvie­tė ama­ti­nin­kai, gar­du­my­nų par­da­vė­jai. Nie­kas ne­no­rė­jo skirs­ty­tis ir pa­si­bai­gus mū­šiui: li­gi va­ka­ro skam­bė­jo liau­diš­ka mu­zi­ka, su­reng­tas šven­ti­nis kon­cer­tas.

 

06-28-1_straipsnio_5_nuotr

Šalia mūšio lauko atgimė senieji amatai.


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų