Deltuvos mūšyje atgimė istorija

Šeš­ta­die­nį Del­tu­vos mies­te­lis vir­to tik­rų tik­riau­siu mū­šio lau­ku. Čia su­reng­ta­
me tarp­tau­ti­nia­me gy­vo­sios ka­ro is­to­ri­jos fes­ti­va­ly­je vėl at­kar­to­tas pran­-
cū­zų ir ru­sų ka­riuo­me­nių su­si­rė­mi­mas, įvy­kęs ties Del­tu­va 1812 me­tų va­sa­rą.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Deltuvos miestelyje grūmėsi kariškiai.

Del­tu­vos mū­šio, dar va­di­na­mo Vil­kmer­gės mū­šiu, ins­ce­ni­za­ci­ja ka­ro is­to­ri­-
jos klu­bų na­rių ini­cia­ty­va ren­gia­ma nuo 1998 me­tų. Ste­bė­ti at­vaiz­duo­tą 19-ojo
am­žiaus pra­džios Pran­cū­zi­jos ir Ru­si­jos ka­riū­nų ko­vą bu­vo ga­li­ma jau de­vin­-
tą kar­tą. Pir­mie­ji, su­kvie­tę smal­suo­lius į pa­na­šų ren­gi­nį, bu­vo kau­nie­čiai ka­-
ro is­to­ri­jos en­tu­zias­tai. Pas­ta­rai­siais me­tais mū­šį or­ga­ni­zuo­ja Uk­mer­gės ka­-
ro is­to­ri­jos klu­bo – „1-o LDK Di­džio­jo Et­mo­no pės­ti­nin­kų re­gi­men­to“ na­riai.
Šie­met į Del­tu­vą at­vy­ko re­kor­di­nis ka­riš­kiais ta­pu­sių aist­ruo­lių skai­čius – kau­-
ty­nė­se da­ly­va­vo 17-os klu­bų at­sto­vai. Su­lauk­ta sve­čių iš Bal­ta­ru­si­jos, Lat­vi­-
jos, Len­ki­jos, kar­tu su uk­mer­giš­kiais mū­šy­je da­ly­va­vo Klai­pė­dos, Kau­no, Anykš­-
čių klu­bų na­riai. Su­va­žia­vę ren­gi­nio iš­va­ka­rė­se, įsi­ren­gę sa­vo sto­vyk­las ir jo­-
se įsi­kū­rę, pul­kai ap­ta­ri­nė­jo bū­si­mos ko­vos pla­ną, ruo­šė gin­klus, pa­de­da­mi ža­-
vių­jų mar­ki­tan­čių ga­mi­no­si kvap­nią žir­nie­nę ir kau­pė jė­gas prieš su­si­rė­mi­mą.
Mū­šio ste­bė­to­jai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti sto­vyk­las ir su­si­pa­žin­ti su au­ten­tiš­ka ka­-
rei­vių bui­ti­mi.
Apie va­lan­dą tru­ku­sią ko­vą ly­dė­jo griaus­min­gi šū­viai, ka­rin­gai nu­si­tei­ku­-
sių ak­to­rių riks­mai, su­žeis­tų­jų ai­ma­nos. Mū­šį ko­men­ta­vo ir žiū­ro­vus su is-­
to­ri­niais fak­tais su­pa­žin­di­no ka­ro is­to­ri­kas iš Kau­no Jo­nas Vai­če­no­nis.
Anot jo, Pran­cū­zi­jos ir Ru­si­jos ka­ro me­tu ties Del­tu­va įvy­ku­sios kau­ty­nės – vie­nas
iš rim­tes­nių su­si­rė­mi­mų, ka­da nors bu­vu­sių Lie­tu­vos že­mėj. 1812 me­tų bir­že­lio
28 die­ną Pran­cū­zi­jos im­pe­ra­to­riaus Na­po­le­o­no Bo­na­par­to va­do­vau­ja­ma ka-­
riuo­me­nė su­si­ko­vė su ru­sų ka­riš­kiais. Šie im­pe­ra­to­riaus įsa­ky­mu tu­rė­ję bū­ti
su­nai­kin­ti, ta­čiau ru­sams pa­vy­ko sėk­min­gai su­pla­nuo­ti sa­vo pa­grin­di­nių pa­jė-­
gų at­si­trau­ki­mą ir per­si­kel­ti per Šven­to­sios upę.
Pra­ei­tį at­kar­to­ju­sio ren­gi­nio ste­bė­to­jai iš ar­ti pa­ma­tė to me­to ka­riū­nų dra­bu-­
žius, gin­klus, su­ži­no­jo apie skir­tin­gus ko­vos veiks­mus ir tak­ti­ką. Mū­šio lau­ke, kaip
ir anuo­met, de­gė pa­sta­ty­ti šiau­di­niai na­me­liai, o nuo ore tvy­ran­čių pa­ra­ko dū­mų
akis šluos­tė­si ir žiū­ro­vai, ir ko­vo­ję vy­rai, ir van­dens at­si­gai­vin­ti jiems nešusios mar­-
ki­tan­tės.
Pa­si­bai­gus ko­vai, ka­riš­kiai, plo­ji­mais svei­ki­na­mi žiū­ro­vų, sku­bė­jo nu­si­mes-­
ti įspū­din­gus ap­da­rus ir pail­sė­ti. Pa­si­vai­šin­ti gar­džiais na­mi­niais gė­ri­mais fes­t-i­
va­lio da­ly­vius kvie­tė iš ki­tų mies­te­lių su­va­žia­vu­sios šei­mi­nin­kės, pa­gei­da­vu-­
sie­ji ra­ga­vo ku­li­na­ri­nio pa­vel­do ga­mi­nių. Iš į Del­tu­vą su­va­žia­vu­sių ra­jo­no
ama­ti­nin­kų bu­vo ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti ir iš­ban­dy­ti žva­kių lie­ji­mo, vil­nos vė­li-­
mo ama­tų, skulp­to­riaus dar­bo pa­slap­čių.

06-29-2_straipsnio_2_nuotr

06-29-2_straipsnio_3_nuotr

06-29-2_straipsnio_4_nuotr

06-29-2_straipsnio_6_nuotr

06-29-2_straipsnio_7_nuotr

06-29-2_straipsnio_8_nuotr

06-29-2_straipsnio_9_nuotr

06-29-2_straipsnio_5_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų