Deltuvos seniūnijoje – valdžios žvalgytuvės

Ra­jo­no ta­ry­ba nuo pra­ėju­sių me­tų ren­gia iš­va­žiuo­ja­muo­sius po­sė­džius į se­niū­ni­jas. Jau pa­si­žval­gy­ta po Že­mait­kie­mio, Sie­si­kų, Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jas. Šį­kart ta­ry­bos na­riai, se­niū­nai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai ir sky­rių ve­dė­jai vy­ko į Del­tu­vą. Sun­ku pa­sa­ky­ti, kiek nau­din­gos to­kios iš­vy­kos, ta­čiau ne­abe­jo­ti­na, kad jos įdo­mios.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Po Deltuvos seniūnijos objektus svečius lydėjo seniūnas Salvijus Stimburys.

Del­tu­vos se­niū­ni­ja yra va­ka­ri­nė­je Uk­mer­gės ra­jo­no da­ly­je. Ri­bo­ja­si su Vep­rių, Sie­si­kų, Pi­vo­ni­jos, Pa­bais­ko, Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­mis, Uk­mer­gės mies­tu bei Jo­na­vos ra­jo­nu. Se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jai pri­klau­so 76 gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės: mies­te­liai, vien­sė­džiai, kai­mai.

Se­niū­ni­jos plo­tas – apie 17 tūks­tan­čių hek­ta­rų, dau­giau nei 20 pro­cen­tų – miš­kai. Cen­tri­nė gy­ven­vie­tė yra vi­sai ša­lia mies­to, tad iš ki­tų se­niū­ni­ja iš­si­ski­ria so­dų ben­dri­jo­mis – te­ri­to­ri­jo­je re­gist­ruo­tos net pen­kios so­dų ben­dri­jos.

 

Pri­si­mi­nė ir le­gen­das

 

Del­tu­vos se­niū­nas Sal­vi­jus Stim­bu­rys pa­si­ro­dė be­sąs tik­ras sa­vo kraš­to ži­no­vas ir pui­kus gi­das – į au­to­bu­są su­sė­du­siems iš­va­žiuo­ja­mo­jo po­sė­džio da­ly­viams jis visą ke­lią pa­sa­ko­jo apie apy­lin­kių įžy­my­bes.

Pir­miau­siai vi­si bu­vo nu­vež­ti į  Le­on­po­lį, gar­sė­jan­tį se­nu De­ve­nių gi­mi­nės dva­ru. Tie­sa, da­bar sta­ti­nys la­bai ap­leis­tas. Jis pri­va­ti­zuo­tas, per­par­duo­tas, o šei­mi­nin­kai jį įkei­tė ir vi­siš­kai ne­si­rū­pi­na. Ša­lia dva­ro daug ki­tų jam pri­klau­san­čių pa­sta­tų – bu­vu­si spi­ri­to va­ryk­la, ku­me­ty­nas ir net li­go­ni­nė. Da­bar vie­ni jų dū­la, ki­tuo­se įreng­ti gy­ve­na­mi būs­tai.

Keis­tu­tis De­ve­nis apie šį dva­rą ra­šo kny­go­je „Lie­tu­vos pra­džia ir Del­tu­vos is­to­ri­ja“. Mi­ni­ma, kad po pa­sta­tu yra di­džiu­liai pa­slap­tin­gi rū­siai. Įspū­din­gos ir apy­lin­kės – nu­si­lei­dus prie Šven­to­sios, yra la­bai se­no til­to lie­ka­nos. Ka­dai­se dva­ri­nin­kai rū­pi­no­si, kad te­ri­to­ri­ją iš­tir­tų ar­che­o­lo­gai, ta­čiau šis tiks­las ne­bu­vo pa­siek­tas.

Apie le­gen­do­mis api­pin­tą kraš­tą tu­rė­jo ką pa­pa­sa­ko­ti ir čia vai­kys­tė­je gy­ve­nęs ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Jis pa­pa­sa­ko­jo vie­ną in­tri­guo­jan­čią is­to­ri­ją. Ne­va so­vie­tams oku­pa­vus Lie­tu­vą, dva­ro sa­vi­nin­kas slaps­tė­si, ta­čiau nu­ta­rė at­vyk­ti čia pa­si­im­ti bal­duo­se pa­slėp­tų bran­ge­ny­bių. Bet to pa­da­ry­ti jam ne­pa­vy­ko – dva­ri­nin­ką su­čiu­po sau­gu­mie­čiai. Tuo tar­pu po kiek lai­ko iš­mes­tuo­se dva­ro bal­duo­se vai­kai ra­do pa­slėp­tą dė­žu­tę. Ne­ga­lė­jo jos ati­da­ry­ti ir pa­pra­šė vie­ti­nio kai­mie­čio. Ta­čiau šis dė­žu­tės vai­kams ne­be­ati­da­vė. O grei­tai nu­si­pir­ko na­mus sau ir vai­kams... Žmo­nės įta­ri­nė­jo, kad vai­kų ras­to­ji dė­žu­tė bu­vo ne­tuš­čia.

 

Su­si­ti­ko su gy­ven­to­jais

 

Pa­ke­liui į Dai­na­vą, kur vy­ko su­si­ti­ki­mas su gy­ven­to­jais, se­niū­nas  pa­sa­ko­jo, kad per se­niū­ni­ją drie­kia­si net du vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai – Kau­nas–Za­ra­sai ir Kė­dai­niai–Šė­ta–Uk­mer­gė. Ša­li­ke­lė­je drie­kė­si ja­vų lau­kai – stam­būs ūki­nin­kai ge­rai pri­žiū­ri pa­sė­lius, tad ap­leis­tų plo­tų pro­ble­ma be­veik iš­ny­ko.

 

Ten, kur dai­nos, – Dai­na­va...

 

Dai­na­va – so­viet­me­čiu pa­vyz­di­nė gy­ven­vie­tė, de­ja, da­bar ge­ro­kai nyks­tan­ti. Ir vėl pri­si­min­ta is­to­ri­ja – se­niau Dai­na­va tu­rė­ju­si ne­gra­žų Rū­riš­kių pa­va­di­ni­mą, ku­rio gė­di­jo­si ir ven­gė. Nu­tar­ta jį pa­keis­ti. Ka­dan­gi to kraš­to mo­te­rys bu­vo la­bai bal­sin­gos, su­gal­vo­tas Dai­na­vos pa­va­di­ni­mas.

Dai­na­vo­je po­sė­džio da­ly­viai pir­miau­siai ap­si­lan­kė mies­te­lio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Tai pir­mo­ji mū­sų ra­jo­ne re­no­vuo­ta mo­kyk­la. Da­bar jo­je mo­ko­si tik 70 vai­kų. Mo­kyk­los di­rek­to­rius Arū­nas Ker­za pa­si­džiau­gė tvar­kin­gu ir šil­tu pa­sta­tu, kad jį ap­šil­do bio­ku­ro ka­ti­li­nė ir tai daug ne­kai­nuo­ja.

Dai­na­vo­je per Vie­tos veik­los gru­pės pro­gra­mą įgy­ven­di­na­mas la­bai šiuo­lai­kiš­kas pro­jek­tas – re­no­vuo­ja­mos pa­tal­pos, ku­rio­se įsi­kurs ben­druo­me­nė, bib­lio­te­ka, bus di­de­lė sa­lė. Pa­tal­pas ap­kū­rens bio­ku­ro ka­ti­li­nė. Pro­jek­to ver­tė 419 tūks­tan­čių li­tų.

 

05-29-1_straipsnio_2_nuotr

Posėdžio dalyviai apsilankė įmonėje „Ro­va­da“.


Pa­si­da­li­no bė­do­mis...

 

Į su­si­ti­ki­mą su val­džia at­ėję gy­ven­to­jai iš­sa­kė įvai­rių prie­kaiš­tų. Vie­na iš ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko Sta­sio Aš­mon­to mi­nė­ta – ap­lin­kos tvar­ky­mo pro­ble­ma, žo­lės šie­na­vi­mo, krū­mų ge­nė­ji­mo įran­gos sty­gius. Šiuos dar­bus žmo­nės dir­ba pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą, bet ga­lin­ga šie­nap­jo­vė ver­kiant rei­ka­lin­ga, juk šie­nau­ja­mos di­džiu­lės te­ri­to­ri­jos.

Bė­da – ir ne­ap­švies­tos gat­vės, pras­ta van­dens ko­ky­bė, esan­ti tik vie­nin­te­lė elek­tros pa­sto­tė, dau­gia­bu­čių na­mų būk­lė, ap­gai­lė­ti­na Al­gir­dų aikš­tės dan­ga. 54 Dai­na­vos bu­tai per­nai bu­vo at­jung­ti nuo cen­tri­nio šil­dy­mo, juo­se įreng­ti au­to­no­mi­niai ka­ti­lai. Bet bė­da – jo­kiam na­mų re­mon­tui pi­ni­gų nė­ra – nie­kas nie­ka­da ne­mo­kė­jo ir ne­mo­ka ad­mi­nist­ra­ci­nio mo­kes­čio.

Iš­sa­ky­tas ir pa­gei­da­vi­mas ša­lia plen­to esan­čio­je au­to­bu­sų sto­te­lė­je pa­sta­ty­ti prie­dan­gą. At­kreip­tas dė­me­sys ir į pras­tą ke­lių būk­lę. Ta­čiau se­niū­nas pa­ti­ki­no, kad Dai­na­vai ski­ria­ma net 30 pro­cen­tų se­niū­ni­jos ke­lių prie­žiū­rai skir­tų lė­šų.

 

...ir pa­si­džiau­gė

 

Dai­na­viš­kiai tu­rė­jo ir kuo pa­si­džiaug­ti. Pir­miau­siai tuo, kad tu­ri pa­tal­pas lai­ky­ti šv. Mi­šias. Džiau­gė­si, kad apy­lin­kė­se daug ka­ta­li­kų ir kiek­vie­ną sek­ma­die­nį į jas su­si­ren­ka iki 60 žmo­nių.

Ra­jo­no val­džia, o ypač ta­ry­bos na­rė, Vie­tos veik­los gru­pės va­do­vė Klav­di­ja Ste­pa­no­va, su­si­lau­kė pa­dė­kų už re­no­vuo­ja­mą kul­tū­ri­nei veik­lai skir­tą pa­sta­tą.

Prie džiu­ges­nių ži­nių ga­li­ma pri­skir­ti ir ra­jo­no me­ro iš­sa­ky­tą pa­ža­dą, kad am­bu­la­to­ri­ja ir paš­tas, dėl ku­rių at­ei­ties nuo­gąs­tau­ja­ma, Dai­na­vo­je tik­rai liks.

Dai­na­viš­kiams pa­dė­ko­ta už nu­veik­tus dar­bus ir pa­gir­ta – ki­toms ben­druo­me­nėms iš jų rei­kia mo­ky­tis.

 

Pa­min­klas su­ki­lė­liams

 

Pa­ke­liui į ki­tą se­niū­ni­jos gy­ven­vie­tę – At­ko­čius – S. Stim­bu­rys to­liau įsi­kū­ni­jo į pui­kiai jam tin­kan­tį gi­do vaid­me­nį. Pri­mi­nė, kad ne­to­li Dai­na­vos yra uni­ka­lus pa­min­klas – pi­ra­mi­dė 1831 me­tų su­ki­lė­liams. Ties Sker­di­mų kal­nu su­ki­lė­liai bu­vo žiau­riai nu­mal­šin­ti. Sme­to­nos lai­kais, 1931-ai­siais, su­ki­lė­lių at­mi­ni­mui ant šio kal­no bu­vo pa­sta­ty­tas ak­me­ni­nis pa­min­klas. Vie­na bė­da – iki jo ve­da la­bai pra­stas lau­ko ke­liu­kas. Tad so­viet­me­čio iš­ban­dy­mus at­lai­kęs uni­ka­lus pa­min­klas pa­sie­kia­mas ne kiek­vie­nu me­tų lai­ku...

 

Ki­ta sto­te­lė – At­ko­čiai

 

Ja­ku­tiš­kiuo­se bu­vo ap­žiū­rė­ta bu­vu­siuo­se ba­ra­kuo­se įreng­ta jau­ki me­di­nė pra­di­nė mo­kyk­lė­lė. To­liau žvy­ruo­tas ke­lias ve­dė į At­ko­čius. Se­niū­nas vi­siems ne­ži­nan­tiems pri­mi­nė – šiuos kraš­tus ge­riau­siai ži­no ra­jo­no me­ras A. Ko­pūs­tas. Jis daug me­tų va­do­va­vo čia bu­vu­siam Ka­ro­lio Po­žė­los ko­lū­kiui.

At­ko­čiuo­se ap­lan­ky­tos ben­druo­me­nės pa­tal­pos, bib­lio­te­ka, me­di­ci­nos punk­tas. Kuk­lio­se ben­druo­me­nės pa­tal­po­se iš­kai­šy­ti ber­že­liai ir gė­lių puokš­te­lės pri­mi­nė se­nas lie­tu­viš­kas tra­di­ci­jas – ge­gu­ži­nes pa­mal­das.

Iš­va­žiuo­ja­mo­jo po­sė­džio da­ly­viams bu­vo ap­ro­dy­ta ir vie­na stam­biau­sių se­niū­ni­jos ver­slo įmo­nė UAB „Ro­va­da“. Tai me­die­nos įmo­nė – di­džiau­sia se­niū­ni­jos darb­da­vė, ku­rio­je se­zo­no me­tu dir­ba iki 100 žmo­nių. Įmo­nė vei­kia ke­lio­mis kryp­ti­mis – ga­mi­na rąs­ti­nius na­mus, mal­kas bei me­die­nos ruo­ši­nius.

 

Del­tu­vo­je – per­mai­nų me­tas

 

Pas­ku­ti­nė sto­te­lė, ku­rio­je su­sto­jo iš­va­žiuo­ja­mo­jo po­sė­džio da­ly­viai, – se­niū­ni­jos cen­tras Del­tu­va.

Del­tu­vos mies­te­lis šiuo me­tu per­ka­si­nė­tas ir iš­rau­si­nė­tas. Čia vyk­do­mas, pa­sak se­niū­no, ket­ve­rius me­tus bran­din­tas pro­jek­tas, ku­rio ver­tė – 3,4 mi­li­jo­no li­tų. Vyk­dant pro­jek­tą bus pa­keis­ta pa­grin­di­nės gat­vės ir ša­li­gat­vių dan­ga, įreng­ti aikš­ty­nai – mies­te­lis ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­keis.

Pir­miau­siai ap­lan­ky­ta Del­tu­vos įžy­my­bė – Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios se­ne­lių na­mai, ku­riuo­se gy­ve­na 36 gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jai iš įvai­rių ra­jo­no se­niū­ni­jų. „Die­vu­lis bu­vo gai­les­tin­gas – šie­met nė vie­nas gy­ven­to­jas ne­iš­ėjo Ana­pi­lin“, – pa­sa­ko­jo įstai­gos va­do­vas Sau­lius Vens­kaus­kas. Se­ne­liai kam­ba­riuo­se gy­ve­na po ke­lis, gau­na vi­są iš­lai­ky­mą. Per dvi­de­šimt žmo­nių lau­kia ei­lė­je čia gy­ven­ti...

 

Pa­si­ge­do au­to­bu­so

 

Ki­ti ap­lan­ky­ti ob­jek­tai – mo­kyk­la, ben­druo­me­nės na­mai. Del­tu­vos ben­druo­me­nės na­mai uni­ka­lūs – įreng­ti re­no­vuo­ta­me maž­daug 150 me­tų se­nu­mo pa­sta­te. At­vy­ku­sius sve­čius juo­se pa­si­ti­ko Die­nos cen­tre lai­ką lei­džian­tys vai­kai.

Ne­se­niai re­no­vuo­tuo­se, tvis­kan­čiuo­se Del­tu­vos kul­tū­ros na­muo­se vy­ko su­si­ti­ki­mas su gy­ven­to­jais. Čia S. Stim­bu­rys pri­sta­tė se­niū­ni­jos veik­lą, pa­pa­sa­ko­jo apie vyk­do­mus pro­jek­tus, kul­tū­ri­nius ren­gi­nius.

Vėl pri­mi­nė ir bė­das – rei­kia įran­gos di­de­liems plo­tams šie­nau­ti. Pri­mi­nė ir glo­ba­lią pro­ble­mą – ne­nau­do­ja­mus pa­sta­tus. Nu­ta­rus, kad jie ne­rei­ka­lin­gi, siū­lė jų at­si­sa­ky­ti.

Gy­ven­to­jai iš­sa­kė nuo­mo­nę dėl link Kė­dai­nių ve­dan­čio ke­lio re­mon­to. Ra­jo­no vi­ce­me­ras R. Ba­ra­vy­kas pri­mi­nė – Uk­mer­gės ke­lių prie­žiū­rai šie­met skir­ta 20 pro­cen­tų ma­žiau lė­šų nei per­nai. Tad ke­lio re­mon­to teks pa­lauk­ti...

Ki­tas del­tu­viš­kių pra­šy­mas – pra­tęs­ti mies­to marš­ru­ti­nio au­to­bu­so Nr. 2 marš­ru­tą iki Del­tu­vos. At­stu­mas iki mies­te­lio – 3 ki­lo­met­rai. Me­ras pa­ža­dė­jo – jei yra po­rei­kis ir tin­ka­ma vie­ta ap­si­suk­ti – dėl marš­ru­to bus ta­ria­ma­si.

Iš­sa­ky­ti ir dar ke­li pra­šy­mai. Vie­nas iš jų – kad nuo­te­kų tin­klai būtų at­ves­ti ne iki gat­vės, o iki pat na­mų ir gy­ven­to­jams už tai ne­rei­kė­tų mo­kė­ti, ki­tas – pa­gei­dau­ja­mas spor­to in­ven­to­rius.

Ta­ry­bos na­rė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė pri­sta­tė jai pa­teik­tą gy­ven­to­jų skun­dą, esą Dai­na­vos kul­tū­ros na­muo­se ne­vyks­ta ren­gi­niai. Se­niū­nas di­plo­ma­tiš­kai pri­mi­nė, kad kul­tū­ros na­mai – ne jiems pa­val­di įstai­ga...

At­si­svei­kin­da­mas ra­jo­no me­ras dė­ko­jo se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams už vyk­do­mus pro­jek­tus, lin­kė­jo, kad į juos ly­giuo­tų­si ki­tos se­niū­ni­jos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų