Del­tu­vo­je griau­dė­jo mū­šis

 

Šeš­ta­die­nį Del­tu­vo­je lai­ko ra­tas pa­si­su­ko be­veik 200 me­tų at­gal. Čia poš­kė­jo pa­tran­kos, žvan­gė­jo kar­dai, griau­dė­jo šū­viai, ka­ri­nin­kų ko­man­dos ir su­žeis­tų­jų ai­ma­nos. Mies­te­lis mar­ga­vo is­to­ri­nė­mis ka­rių uni­for­mo­mis ir se­no­vi­nė­mis mar­kitan­čių suk­ne­lė­mis. Taip bu­vo pri­si­min­tas ir pa­mi­nė­tas Del­tu­vos mū­šis.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Se­nuo­se Lie­tu­vos že­mė­la­piuo­se nė­ra pa­žy­mė­ti nei Uk­mer­gė, nei Vil­nius, bet juo­se yra Del­tu­va, gar­si Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ku­ni­gaikš­čiais ir Del­tu­vos mū­šiu, vy­ku­siu 1812 me­tų bir­že­lio 28 d.

 

 

Mū­šy­je – tik­ri gin­klai, pra­kai­tas ir ko­vi­nė dva­sia.

 

Mū­šį pra­dė­jo pa­tran­kos šū­vis.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Tik­ra­sis Del­tu­vos mū­šis įvy­ko ša­lia da­bar­ti­nių mies­te­lio ka­pi­nių, Žal­gi­rio kai­mo slė­ny­je. Čia su­si­rė­mė be­si­trau­kian­čios Ru­si­jos ka­riuo­me­nės pės­ti­nin­kų kor­pu­sas ir puo­lan­čios Pran­cū­zi­jos ar­mi­jos ka­riai. Ru­sų ka­riai mū­šį lai­mė­jo ir sėk­min­gai pri­si­jun­gė prie pa­grin­di­nių at­si­trau­kian­čios ar­mi­jos pa­jė­gų.

Vie­nas iš ren­gi­nio ini­cia­to­rių, ins­ce­ni­zuo­to Del­tu­vos mū­šio ko­men­ta­to­rius, Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Po­ciū­nas pa­sa­ko­jo prieš vie­nuo­li­ka me­tų ieš­ko­jęs tiks­lios Del­tu­vos mū­šio vie­tos. Ben­dra­vęs su vie­ti­niais gy­ven­to­jais ir bū­tent iš jų pa­sa­ko­ji­mų iš­gir­dęs, ku­rio­je vie­to­je vy­ko is­to­ri­nės kau­ty­nės.

1998 me­tais pa­sta­ty­tas obe­lis­kas, žy­min­tis 1812 me­tų mū­šio vie­tą. Nuo ta­da Del­tu­vo­je kas­met ar kas ant­rus me­tus lai­ko ra­tas pa­si­su­ka ir bent ke­lioms va­lan­doms grįž­ta­me į mū­sų pro­tė­vių epo­chą.

Šeš­ta­die­nį į Uk­mer­gę su­si­rin­ko Ka­ro is­to­ri­jos klu­bai iš Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos. Tra­di­ciš­kai ren­gi­nį jie pra­dė­jo žy­giuo­da­mi Uk­mer­gės gat­vė­mis. Prie Lais­vės pa­min­klo vy­ko šven­ti­nės iš­kil­mės, pa­gerb­ti ka­dais žu­vę ka­riai.

Pas­kui veiks­mas per­si­kė­lė į Del­tu­vą. Žiū­ro­vų aky­se bu­vo at­gai­vin­tas Pran­cū­zi­jos im­pe­ra­to­riaus Na­po­le­o­no Bo­na­par­to ir Ru­si­jos ca­ro Alek­san­dro I-ojo ka­riuo­me­nių su­si­rė­mi­mas, vy­kęs bū­tent šio­je vie­to­je 1812 me­tų bir­že­lio 28-ąją.

Maž­daug va­lan­dą žiū­ro­vai ste­bė­jo mū­šį, ka­dai­se tru­ku­sį net 16 va­lan­dų. Griau­dė­jo pa­tran­kos, šau­tu­vų sal­vės, že­mę try­pė ka­va­le­ri­jos žir­gai, žvan­gė­jo dur­tu­vai, ai­dė­jo ka­ro būg­nai ir ko­vai įkve­pian­čios dai­nos.

Po mū­šio vy­ko gy­vo­sios is­to­ri­jos pa­mo­kos, ka­ri­nės sto­vyk­los ap­žiū­ra. Žiū­ro­vai su­si­rin­ko prie ka­riū­nų pa­la­pi­nių, ap­žiū­ri­nė­jo jų amu­ni­ci­ją, gin­klus, jo­di­nė­jo žir­gais, fo­to­gra­fa­vo­si, ga­lė­jo nu­si­pirk­ti klu­bie­čių pa­ga­min­tų odi­nių ger­tu­vių, na­gi­nių ir ki­to­kių is­to­ri­ne dva­sia al­suo­jan­čių daik­tų.

Te­at­ra­li­zuo­ta ko­va šie­met ren­gia­ma jau aš­tun­tą kar­tą. Pa­grin­di­niai ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai - Uk­mer­gės ka­ro is­to­ri­jos klu­bas „1-as LDK Di­džio­sios Buo­žės pės­ti­nin­kų re­gi­men­tas”.

Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ju­lius Za­rec­kas pa­sa­ko­jo, kad šie­met į ren­gi­nį at­vy­ko apie 120 žmo­nių iš try­li­kos ka­ro is­to­ri­jos klu­bų.

Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas A. Po­ciū­nas sa­ko, kad mū­šio ins­ce­ni­za­ci­ja Del­tu­vo­je šie­met pa­sie­kė ypač aukš­tą ly­gį. Tai tik­rai rim­tas, įspū­din­gas pa­si­ro­dy­mas, su­trau­kęs mi­nias žiū­ro­vų.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, eko­no­mi­nis sun­kme­tis ne pa­ken­kė, o at­virkš­čiai - pa­si­tar­na­vo šiam ren­gi­niui. To­kios ins­ce­ni­za­ci­jos la­bai po­pu­lia­rios Eu­ro­po­je. Įvai­riuo­se Eu­ro­pos mies­tuo­se va­sa­rą jos vyks­ta be­veik kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį. Lie­tu­vos ka­ry­bos klu­bai taip pat kvie­čia­mi juo­se da­ly­vau­ti. Ta­čiau šie­met vyk­ti į už­sie­nio ša­lis dau­ge­liui – per bran­gus ma­lo­nu­mas, tad pa­si­ren­ka­mos sa­vo ša­ly­je vyks­tan­čios šven­tės.

 

 

Su­žeis­tie­siems į pa­gal­bą sku­bė­jo mar­kitan­tės.

 

 

Ar­vy­das Po­ciū­nas (kai­rė­je) ir Ju­lius Za­rec­kas ži­no – mū­šis Del­tu­vo­je griau­dės ir ki­tą­met.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų