Didžiausia vertybė – gėlininkų darbai

Pu­sę šim­to me­tų gy­vuo­jan­ti Uk­mer­gės gė­li­nin­kų drau­gi­ja – vie­nin­te­lė to­kia or­ga­ni­za­ci­ja vi­so­je res­pub­li­ko­je. Jos na­riai gra­žią su­kak­tį pa­mi­nė­jo sek­ma­die­nį kul­tū­ros cen­tre su­reng­to­je šven­tė­je, ku­rio­je pri­sta­ty­tas ju­bi­lie­jaus pro­ga su­kur­tas fil­mas.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Šven­tės pro­ga su­reng­ta gė­li­nin­kų su­kur­tų gro­žy­bių pa­ro­da.

Gė­ly­nais iš­puoš­tos mies­to aikš­tės, ša­ly­je iš­skir­ti­nės so­dy­bos, šven­ti­nės pa­ro­dos, ke­lio­nės sve­tur... To­kie gė­li­nin­kų dar­bai įam­žin­ti pen­kias­de­šimt­me­tės drau­gi­jos met­raš­čiuo­se. Nors ge­ro­kai ma­žes­nė nei ka­dais, tu­rin­ti per šim­tą na­rių, ta­čiau ir šian­dien drau­gi­ja stip­ri sa­vo darbš­tuo­liais, jų nuo­pel­nais.

Pa­gerb­ti Uk­mer­gės gė­li­nin­kų at­vy­ko Lie­tu­vos so­di­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Vla­dis­lo­vas But­ke­vi­čius, Vil­niaus su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ val­dy­bos na­rys Va­le­ri­jus Le­ga­tas. Svei­kin­da­mas šven­tės da­ly­vius, apie drau­gi­jos ir sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo pla­nus kal­bė­jo ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

 

11-22-3_straipsnio_2_nuotr

Už įsi­min­ti­nus dar­bus gė­li­nin­kų drau­gi­jos na­riams dė­ko­jo jos va­do­vė Zi­nai­da Za­ran­kie­nė (kai­rė­je).


Į pra­ei­tį su­grą­ži­no drau­gi­jos va­do­vės Zi­nai­dos Za­ran­kie­nės, gė­li­nin­kų, ap­žvel­gu­sių is­to­ri­ją, pa­sa­ko­ji­mai. Pri­si­min­ta nuo su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ at­si­sky­ru­sios ir sa­va­ran­kiš­ka ta­pu­sios or­ga­ni­za­ci­jos veik­la, pa­si­džiaug­ta pa­sie­ki­mais. „Di­džiau­sia ver­ty­be lai­ko­me mū­sų na­rių at­lik­tus dar­bus“, – sa­kė Z. Za­ran­kie­nė, var­dy­da­ma mies­to gra­ži­ni­mo, skve­rų tvar­ky­mo, ąžuo­liu­kų so­di­ni­mo tal­kas, so­dy­bų ap­lin­kos puo­se­lė­ji­mą. Be­je, pa­vyz­di­nė­mis ra­jo­no gė­li­nin­kų so­dy­bo­mis Uk­mer­gė gar­si vi­so­je ša­ly­je.

Su­si­rin­ku­siuo­sius taip pat svei­ki­no su­si­vie­ni­ji­mo „So­dai“ pir­mi­nin­kas An­ta­nas Pe­red­nis, to­kį pat gra­žų ju­bi­lie­jų va­sa­rą pa­mi­nė­ju­sios Uk­mer­gės bi­ti­nin­kų drau­gi­jos va­do­vas Ka­zi­mie­ras Ašem­ber­gas. Į drau­gi­jos na­rius krei­pė­si Vy­tau­tas Vi­liū­nas – jos gar­bės na­rys, 15 me­tų va­do­va­vęs or­ga­ni­za­ci­jai. Gar­bės na­rio var­das su­teik­tas vie­nuo­li­kai drau­gi­jos gė­li­nin­kų.

Ren­gi­nio me­tu daug jos na­rių už in­dė­lį tvar­kant Uk­mer­gę ap­do­va­no­ti Lie­tu­vos so­di­nin­kų drau­gi­jos, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­dė­kos raš­tais.

Kon­cer­tą šven­tės da­ly­viams su­ren­gė Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai, Re­gi­nos Za­bie­lie­nės mo­ko­mas kul­tū­ros cen­tro jau­nų­jų šo­kė­jų ko­lek­ty­vas, Va­cės Ig­na­ta­vi­čie­nės va­do­vau­ja­mas mo­te­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Ly­ra“ bei mo­te­rų cho­ras, ku­rio va­do­vė – Ne­rin­ga Va­lins­kie­nė. Cho­ras at­li­ko ir ju­bi­lie­jaus su­lau­ku­siai drau­gi­jai skir­tą him­ną, ku­rio žo­džius su­kū­rė gė­li­nin­kė Jad­vy­ga Uš­čiaus­kie­nė.

 

11-22-3_straipsnio_3_nuotr

Šo­ko kul­tū­ros cen­tro ma­žo­sios šo­kė­jos, va­do­vau­ja­mos Re­gi­nos Za­bie­lie­nės.


Apie na­rių dar­bus pa­sa­ko­ja ne tik prieš po­rą me­tų iš­leis­ta kny­ga „Ką sa­kot, gė­lės Uk­mer­gės?“. Ben­dra­dar­biau­jant su kul­tū­ros cen­tru, su­kur­tas fil­mas, ku­rio ope­ra­to­rius – šio­je įstai­go­je dir­ban­tis An­drius Vyš­niaus­kas. Fil­me – gė­li­nin­kų pri­si­mi­ni­mai, iš­puoš­tos so­dy­bos, ke­lio­nių ir šven­čių aki­mir­kos...

Mi­nint svar­bias pro­gas, ne­pa­mirš­ta­mi jau iš­ke­lia­vę drau­gi­jos bi­čiu­liai. Šeš­ta­die­nį už bu­vu­sius gė­li­nin­kus šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čio­je au­ko­tos šv. Mi­šios.

Ju­bi­lie­jui su­kur­ta puokš­te ir įspū­din­gu vai­ni­ku pa­puoš­tas Lais­vės pa­min­klas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų