Die­na, kai ge­ro žo­džio lau­kia bo­sai...

 

Bo­so die­na, mi­ni­ma spa­lio 16-ąją, Lie­tu­vo­je – „jau­nas so­di­nu­kas“. Prieš pen­kias­de­šimt me­tų ji pra­dė­ta mi­nė­ti, pa­siū­lius vie­nai ame­ri­kie­tei, nes tą die­ną bu­vo jos tė­čio, o kar­tu ir darb­da­vio gim­ta­die­nis. Nors šią da­tą mi­ni ne vi­si, dau­ge­lis juo­kau­ja: „Bent kar­tą me­tuo­se ge­rą žo­de­lį ga­li­ma pa­sa­ky­ti ir bo­sui.“

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dvie­jų už­da­rųjų ak­ci­nių ben­dro­vių „Op­ti­ma 13 Au­to“, „Op­ti­ma 13 Pi­ca“ bei in­di­vi­du­a­lios įmo­nės „Op­ti­ma 13“ va­do­vė Zo­fi­ja Varž­ga­lie­nė prie įmo­nės vai­ro jau aš­tuo­nio­li­ka me­tų. Ji pri­si­pa­ži­no la­bai ne­no­riai pri­si­i­man­ti sau bo­so vaid­me­nį. „Na koks aš bo­sas? Nie­ka­da ne­kal­bu vie­nas­kai­ta - dir­bam trys šei­mos, vi­sų pa­rei­gos svar­bios“, - mo­te­ris at­kak­liai kra­to­si šio var­do. „Es­mė gal ta, kad trau­kiam sa­vo ve­ži­mą vie­na kryp­ti­mi, o ne taip kaip Kry­lo­vo pa­sa­kė­čioj – kas sau“.

 

 

Ar tu būsi geras mano bosas?
Ligitos Juodvalkienės nuotr.

Pa­val­di­niai jos nie­kuo­met nė­ra svei­ki­nę Bo­so die­nos pro­ga, bet mo­te­ris dėl to ne­nu­si­me­na – jai džiu­gu, kad ne­pa­mirš­ta pa­svei­kin­ti su gim­ta­die­niu. Ką, jos ma­ny­mu, pa­pra­šy­ti api­bū­din­ti va­do­vę pa­val­di­niai apie ją pa­sa­ky­tų? Z. Varž­ga­lie­nė įta­ria, kad vie­nas iš epi­te­tų bū­tų „bjau­ri“. Pri­si­pa­žįs­ta esan­ti iš tik­rų­jų reik­li ir nu­jau­čia, jog pa­val­di­niai jos pri­ven­gia. Gal dėl to, kad rė­žia tie­są į akis.

Z. Varž­ga­lie­nės va­do­vau­ja­ma­me ko­lek­ty­ve iš be­veik še­šias­de­šim­ties dar­buo­to­jų dau­gu­ma vy­rų. „Ir „val­diš­ka­me dar­be“ yra te­kę dirb­ti su vy­rais. Vy­riš­ką gi­mi­nę kaž­kaip leng­viau val­dy­ti se­ka­si. Po­kal­bis su jais ga­li bū­ti la­bai ašt­rus, bet tuo ir pa­si­bai­gia“, - pa­šne­ko­vė sa­ko, kad mo­te­riš­kių aša­ros ją su­trik­do.

Še­šias­de­šimt sep­ty­ne­rių me­tų mo­te­ris pri­si­pa­ži­no vis daž­niau pa­gal­vo­jan­ti, kad at­ėjo lai­kas ir pail­sė­ti. Į sa­vo vie­tą jau tu­ri nu­ma­čiu­si kan­di­da­tą – sū­nų Sau­lių.

La­biau­siai kliū­va sa­viems

Ke­tu­rias­de­šimt pen­ke­rius me­tus va­do­vau­jan­tį dar­bą dir­ban­tis Al­gis Raš­ke­vi­čius da­bar – UAB „Uk­me­ra“ di­rek­to­rius. Ne­di­de­lia­me jo va­do­vau­ja­ma­me ko­lek­ty­ve dar­buo­ja­si pen­ki vy­riš­kiai ir vie­na mo­te­ris. Pa­šne­ko­vas sa­ko nie­kuo­met ne­pa­mirš­tan­tis, su ku­rios ly­ties at­sto­vu ben­drau­ja, kam iš­sa­ko pa­sta­bas ar prie­kaiš­tus. „Su mo­te­rim vi­sa­da ki­taip rei­kia“, - įsi­ti­ki­nęs jis.

Bo­so die­na „Uk­me­ros“ ko­lek­ty­ve – „pri­gi­ju­si“ šven­tė. Pa­val­di­niai sa­vo vir­ši­nin­ką pa­ger­bia svei­ki­ni­mais, lin­kė­ji­mais. Di­rek­to­rius, sa­vo ruož­tu, pa­ti­ki­no ži­nąs vi­sų sa­vo pa­val­di­nių gim­ta­die­nių da­tas. „Ne tik gim­ta­die­nius šven­čia­me. Svei­ki­na­me sa­vo dar­buo­to­jus ir ki­tų šei­my­ni­nių šven­čių pro­ga – ves­tu­vių, krikš­ty­nų“, - pa­sa­ko­ja A. Raš­ke­vi­čius.

Pa­šne­ko­vas ne­lai­ko sa­vęs nei per­dėm griež­tu, nei nuo­lai­džiu: „Esu reik­lus ir tiek.“ Ne­nu­olai­džiau­ja dar­bo draus­mės pa­žei­dė­jams – mėgs­tan­tiems tau­re­lę ar da­ran­tiems pra­vaikš­tas jo va­do­vau­ja­mo­je įmo­nė­je – ne vie­ta.

Ko­kia sa­vy­bė yra ge­ro bo­so ar­kliu­kas? „Svar­biau­sia – bū­ti tei­sin­gu. Ne­už­si­pul­ti žmo­gaus be rei­ka­lo“, - sa­ko va­do­vas. Jo va­do­vau­ja­mo­jo­je įmo­nė­je dir­ba ir šei­mos na­riai – sū­nus Vai­das su žmo­na Dai­va. Jiems dau­giau­sia „strė­lių“ ir kliū­va. Ne dėl pa­žei­di­mų, bet dėl iš­kel­tos tė­čio-bo­so rei­ka­la­vi­mų kar­te­lės.

A. Raš­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad dau­ge­lio dar­buo­to­jų po­žiū­ris į dar­bą pri­klau­so nuo po­žiū­rio į sa­vo bo­są.

Ir bo­sai no­ri dė­me­sio

Dvi­de­šimt me­tų Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je di­rek­to­riau­jan­tis Le­o­nas Žuk­lys sa­ko tik gir­dė­jęs apie Bo­so die­ną. Jų ko­lek­ty­ve ši šven­tė šak­nų ne­įlei­do. „Šven­tė ame­ri­ko­niš­ka, bet ir mums ne pro ša­lį to­kią tu­rė­ti. Juk va­do­vo pa­rei­gos ir dar­bas pir­miau­sia su­si­ję su at­sa­ko­my­be ir rū­pes­čiu dėl ki­tų. Bet ir mes žmo­nės, ir mes dė­me­sio no­ri­me – nors kar­tą me­tuo­se...“, - šyp­so­si di­rek­to­rius.

Jis sa­ko, kad daž­niau­siai pa­val­di­nių aky­se bo­sas nė­ra la­bai tei­gia­mas as­muo, o va­do­va­vi­mas ta­pa­ti­na­mas su prie­var­ta. „Va­do­vas nuo­lat ste­bi, žiū­ri, ver­ti­na. Na, ir dar al­gą mo­ka“, - di­rek­to­rius sa­ko, kad šia­me api­brė­ži­me sly­pi tik vie­na pu­sė tie­sos. Mat va­do­vas rei­ka­lin­gas ir tam, kad amor­ti­zuo­tų kar­tais nu­to­lu­sias nuo re­a­ly­bės įsta­ty­mų in­struk­ci­jas ir ko­dek­so straips­nius.

Mo­kyk­los di­rek­to­riaus va­do­va­vi­mo me­to­di­ka tu­rė­tų bū­ti ypa­tin­ga, nes jo va­do­vau­ja­mas ko­lek­ty­vas la­bai spe­ci­fiš­kas. Di­rek­to­rius – tar­si tar­pi­nin­kas tarp be­veik aš­tuo­nias­de­šim­ties mo­ky­to­jų ir dau­giau kaip aš­tuo­nių šim­tų mo­ki­nių. Pa­val­di­niais mo­ki­nių ne­pa­va­din­si, ta­čiau di­rek­to­rius – ir jiems mo­kyk­los gal­va. Svar­biau­sias ir įta­kin­giau­sias as­muo. L. Žuk­lys sa­ko, kad ne­re­tai ten­ka glu­din­ti tarp šių dvie­jų gru­pių iš­ki­lu­sius kon­flik­tus. „Jau su­si­tai­kiau su tuo, kad va­do­vas at­lie­ka ir sa­vo­tiš­ką kem­pi­nės, su­ge­rian­čios nei­gia­mas ko­lek­ty­vo nuo­tai­kas, vaid­me­nį“, - sa­ko jis. Sun­kiau­sia jam dis­ku­tuo­ti su „vi­suo­met ir vi­sur tei­siais“.

Mo­kyk­los dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vą ga­li­ma va­din­ti mo­te­riš­ku – vos vie­nas ki­tas vy­riš­kis. Di­rek­to­rius abe­jo­ja, ar pats tu­rė­tų spręs­ti apie sa­vo va­do­va­vi­mo ko­ky­bę, bet ti­ki­na, kad tai jo vi­sai ne­trik­do, nes su kai ku­riais vy­rais ras­ti ben­drą kal­bą sun­kiau nei su mo­te­ri­mis.

La­biau­siai va­do­vau­ti L. Žuk­liui truk­do jo ge­ro­sios cha­rak­te­rio sa­vy­bės. Ne vi­si žmo­nės su­pran­ta at­lai­du­mą ir nuo­lai­du­mą ir ver­ti­na tai kaip di­rek­to­riaus ne­su­ge­bė­ji­mą pa­ste­bė­ti trū­ku­mų. „Vis tiek žmo­gaus po­žiū­rio į dar­bą ne­pa­kei­si. Jei, ga­vęs pa­sta­bą, ry­toj jis dirbs ge­riau, tai po­ryt – vis tiek taip pat“.

„Leng­vo pa­si­vaikš­čio­ji­mo“ ne­si­ti­kė­jo

Be­veik prieš tre­jus me­tus va­do­vo pa­rei­gas už­ėmęs UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas sa­ko ži­no­jęs, kad leng­va ne­bus: „Ne­si­ti­kė­jau, kad va­do­va­vi­mas di­de­lei įmo­nei – tai tar­si leng­vas pa­si­vaikš­čio­ji­mas“.

Anks­čiau jis dir­bo va­ly­mo įren­gi­nių vir­ši­nin­ku to­je pa­čio­je įmo­nė­je – taip pat bo­su, tik „ma­žes­niu“. Tu­rė­jo ne per šim­tą, kaip da­bar, o dvi­de­šimt pa­val­di­nių. Tai­gi pri­si­dė­jo ir at­sa­ko­my­bės, ir bū­ti­ny­bės pri­im­ti grei­tus, bet pa­ma­tuo­tus spren­di­mus.

„Anks­čiau dau­giau dė­me­sio žmo­nėms ga­lė­jau skir­ti. Juk dvi­de­šimt žmo­nių ga­li ir pa­kal­bin­ti, ir pa­la­bin­ti. Su šim­tu – su­dė­tin­giau“, - di­rek­to­rius sa­ko, kad no­rint per­duo­ti nau­jie­nas da­bar jau ten­ka kvies­ti vi­sus į su­si­rin­ki­mą. Ta­čiau pa­ti­ki­no, kad ži­no be­veik vi­sų pa­val­di­nių var­dus, o žmo­giš­kus va­do­vo ir pa­val­di­nių san­ty­kius lai­ko eta­lo­nu. Koks mik­ro­kli­ma­tas ko­lek­ty­ve, daž­nai pri­klau­so ir nuo va­do­vo, o ben­dra­dar­bių san­ty­kiai tu­ri tie­sio­gi­nę įta­ką dar­bo ko­ky­bei.

Per tre­jus va­do­va­vi­mo me­tus gai­lė­tis, kad ėmė­si šių pa­rei­gų jam ne­te­ko. „To­kia min­tis nie­kuo­met neš­mėkš­te­lė­jo“, - sa­ko R. Ar­lins­kas.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų