Diskutavo apie dviračių trasų įrengimą

Ži­vi­lė MOCKUTĖ

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­ria­to vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

 

Lie­pos 13 die­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių ve­dė­jai, svei­kos gy­ven­se­nos bei dvi­ra­čių spor­to ak­ty­vis­tai su­si­rin­ko į dis­ku­si­ją, ku­rios me­tu ap­tar­ta dvi­ra­čių tra­sų spe­cia­lio­jo pla­no ren­gi­mo ga­li­my­bė mies­te.

Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė su­si­rin­ku­siesiems pri­sta­tė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės il­ga­lai­kės plėt­ros stra­te­gi­jos II pri­ori­te­to prie­mo­nę, pa­gal ku­rią bū­tų ga­li­mas ra­jo­no mies­te­lių ir gy­ven­vie­čių gat­vių, pės­čių­jų ta­kų at­nau­ji­ni­mas, dvi­ra­čių ta­kų įren­gi­mas.  Su­si­rin­ku­sių­jų sie­kis – kad mies­te bū­tų vys­to­ma dvi­ra­čių tra­sų in­fra­struk­tū­ra. Mies­to pa­kraš­čiuo­se vie­to­mis yra įreng­ti dvi­ra­čių ta­kai, ta­čiau jie ne­su­jung­ti tar­pu­sa­vy­je. Kaip pa­žy­mė­jo dvi­ra­čių spor­to en­tu­zias­tas Ri­mas Ro­mu­tis Če­pe­lio­nis, pats su­dė­tin­giau­sias da­ly­kas – dvi­ra­čių eis­mas cen­tri­nė­mis mies­to gat­vė­mis.

Sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­bos na­rė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė in­for­ma­vo apie ki­tų mies­tų pa­tir­tį vys­tant dvi­ra­čių tra­sų in­fra­struk­tū­rą. Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių mies­tų at­sto­vai iš­sa­kė nuo­mo­nę, kad be vie­tos žmo­nių, dvi­ra­čių spor­to en­tu­zias­tų ini­cia­ty­vos ge­rų re­zul­ta­tų ne­bū­tų pa­siek­ta – šiuo­se mies­tuo­se įreng­tos dvi­ra­čių tra­sos sie­kia apie 100 ki­lo­met­rų.

Dvi­ra­čių in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mo vi­zi­ja Uk­mer­gė­je yra aiš­ki, ta­čiau vis­ką rei­kia ap­jung­ti į ben­drą vi­su­mą. Ruo­šiant in­fra­struk­tū­ri­nius pro­jek­tus bū­ti­na į tech­ni­nes są­ly­gas įtrauk­ti ir dvi­ra­čių tra­sas, kad pro­jek­tai bū­tų vyk­do­mi ly­giag­re­čiai. Bus su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri su­dė­lios gai­res. Ši gru­pė dirbs drau­ge su pro­jek­tuo­to­jais, taip sie­kiant kuo efek­ty­ves­nio dar­bo.

Su­si­ti­ki­me ap­tar­tos ir ra­jo­no dvi­ra­čių tra­sų plėt­ros per­spek­ty­vos. Šiuo me­tu vyk­do­mą pro­jek­tą pri­sta­tė ra­jo­no ta­ry­bos na­rė, Kai­mo ir ap­lin­ko­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va. Pro­jek­tas vyk­do­mas su Mo­lė­tų, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių ir Vil­niaus ra­jo­nais. Jį ko­or­di­nuo­ja ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pė. Fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nę „Te­ri­to­ri­nis ir tarp­tau­ti­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas“.

Ra­jo­nai drau­ge pa­ren­gė te­ri­to­ri­nį pro­jek­tą dvi­ra­čių marš­ru­to,  žie­du ap­jun­gian­čio ben­dra­dar­biau­jan­čius ra­jo­nus, su­kū­ri­mui. Uk­mer­gės ra­jo­ne dvi­ra­čių marš­ru­tas tu­rė­tų driek­tis nuo Ba­le­lių per Že­mait­kie­mį, Ly­duo­kius, Vep­rius. Ties Pa­bais­ku marš­ru­tas su­si­jungs su Šir­vin­tų ra­jo­nu. Nu­ma­ty­ta kur­ti in­te­rak­ty­vų marš­ru­to že­mė­la­pį, įtrau­kiant į jį tra­di­ci­nius ra­jo­nų ren­gi­nius, sudaryti dvi­ra­ti­nin­ko gi­dą, ženklais sužymėti vi­są marš­ru­tą. Ku­riant Aukš­tai­ti­jos žie­dą, sie­kia­ma į marš­ru­tą įtrauk­ti kuo dau­giau tu­riz­mui pa­trauk­lių lan­ky­ti­nų vie­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų