Diskutavo šilumos klausimais

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pa­si­bai­gus šil­dy­mo se­zo­nui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­ren­gė se­mi­na­rą „Šil­dy­mo se­zo­no ap­žval­ga ir pro­ble­mos“. Jis vy­ko Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre. Po pra­ne­ši­mų pla­nuo­ta lai­ko skir­ti dis­ku­si­jai, ku­rios me­tu su ši­lu­mos ūkiu su­si­ju­sių įmo­nių va­do­vai bei sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai at­sa­ky­tų į gy­ven­to­jų klau­si­mus.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Ta­čiau šis ren­gi­nys uk­mer­giš­kių dė­me­sio ne­pa­trau­kė  –  au­di­to­ri­ją su­skai­čiuo­ti už­te­ko ran­kų pirš­tų.

Ta­ry­bos na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas prie­kaiš­ta­vo, kad spau­do­je pa­teik­to­je sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­jo­je apie įvyk­sian­tį se­mi­na­rą gy­ven­to­jai ja­me da­ly­vau­ti kvie­čia­mi ne­bu­vo. Jam ki­lo įta­ri­mų, kad iš tik­rų­jų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja taip pa­si­el­gė są­mo­nin­gai, no­rė­da­ma iš­veng­ti ne­pa­to­gių jai klau­si­mų.

Rajono mero pavaduotojas  Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas pa­si­džiau­gė, kad jau du se­zo­nus ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį tie­kian­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nė UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ dir­ba be per­trū­kių, ši­lu­mą tie­kia sis­te­min­gai. Tie­sa, jis pri­pa­ži­no, kad ši­lu­mos ūky­je du se­zo­nus ga­lio­jo ne tik eko­no­mi­niai, bet ir po­li­ti­niai veiks­niai.

Iš­si­spren­dus gin­čams su ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku UAB „Mies­to ener­gi­ja“, į pir­mą pla­ną iš­ky­la es­mi­niai klau­si­mai. Tai efek­ty­vus ši­lu­mos ūkio val­dy­mas, ma­žes­nės iš­lai­dos, al­ter­na­ty­vūs ši­lu­mos ga­my­bos bū­dai.

Apie šio se­zo­no ypa­tu­mus kal­bė­jo UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas. Jis in­for­ma­vo, kad šį se­zo­ną ši­lu­mos pa­ga­min­ta be­veik 75 tūks­tan­čiai MWh. Tin­kluo­se pa­tir­ti nuos­to­liai  be­veik 14 tūks­tan­čių MWh. Tai su­da­ro 18,4 pro­cen­tų pa­ga­min­tos ši­lu­mos.

Pa­si­tel­kęs vaiz­di­nę me­džia­gą, di­rek­to­rius pa­ro­dė, kaip kin­ta ši­lu­mos ir gam­ti­nių du­jų kai­na nuo pra­ei­tų me­tų pra­džios. Anot jo, „gam­ti­nės du­jos dar ne­iš­sė­mė sa­vo kai­nos au­gi­mo ga­li­my­bių“.

R. Ra­gaus­kas tei­gia, kad ši­lu­mos kai­na Uk­mer­gė­je tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių už­ima 27 vie­tą.

Kal­bė­da­mas apie pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria įmo­nė, va­do­vas pa­mi­nė­jo gy­ven­to­jų ne­dek­la­ruo­ja­mą van­de­nį ir van­dens va­gys­tes. Nuos­to­lin­ga įmo­nei tiek­ti karš­tą van­de­nį Šven­tu­pės gy­ven­vie­tei – svars­to­ma ga­li­my­bė įreng­ti gy­ven­to­jams karš­to van­dens ruo­ši­mo ka­ti­lus.

Apie Uk­mer­gės dau­gia­bu­čių na­mų būk­lę, ši­lu­mos su­var­to­ji­mą, vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­rą kal­bė­jo UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, pir­miau­sia rei­kia gal­vo­ti, kaip kuo ma­žiau su­nau­do­ti ši­lu­mos. O ne­at­li­kus dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos, klau­si­mas apie ši­lu­mos tau­py­mą lie­ka at­vi­ras.

Įmo­nės dar­buo­to­jai nuo­lat su­si­tin­ka su gy­ven­to­jais ir aiš­ki­na apie pa­sta­tų re­no­va­ci­jos ne­iš­ven­gia­mu­mą. „Gal tai ir ga­li­ma pa­va­din­ti agi­ta­ci­ja, bet tą da­ry­ti rei­kia“,–  tei­gia va­do­vas.

Dar vie­nas ne tik ad­mi­nist­ruo­jan­čiai įmo­nei, bet ir pa­tiems gy­ven­to­jams pro­ble­mų su­ke­lian­tis reiš­ki­nys – sa­va­va­liš­kas vamz­dy­nų bei šil­dy­mo įren­gi­nių kei­ti­mas. Be­si­rū­pin­da­mi sa­vo bu­tais, gy­ven­to­jai daž­niau­siai ne­pai­so vi­sos sis­te­mos ir ji iš­ba­lan­suo­ja­ma.

Tei­sės ak­tus sa­vo pra­ne­ši­me gvil­de­no UAB „Kom­for­ta“ di­rek­to­rius ta­ry­bos na­rys Vy­das Pa­knys.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų