Spausdinti šį puslapį

Diskutavo šilumos klausimais

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Pa­si­bai­gus šil­dy­mo se­zo­nui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­ren­gė se­mi­na­rą „Šil­dy­mo se­zo­no ap­žval­ga ir pro­ble­mos“. Jis vy­ko Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tre. Po pra­ne­ši­mų pla­nuo­ta lai­ko skir­ti dis­ku­si­jai, ku­rios me­tu su ši­lu­mos ūkiu su­si­ju­sių įmo­nių va­do­vai bei sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai at­sa­ky­tų į gy­ven­to­jų klau­si­mus.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Ta­čiau šis ren­gi­nys uk­mer­giš­kių dė­me­sio ne­pa­trau­kė  –  au­di­to­ri­ją su­skai­čiuo­ti už­te­ko ran­kų pirš­tų.

Ta­ry­bos na­rys Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas prie­kaiš­ta­vo, kad spau­do­je pa­teik­to­je sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­jo­je apie įvyk­sian­tį se­mi­na­rą gy­ven­to­jai ja­me da­ly­vau­ti kvie­čia­mi ne­bu­vo. Jam ki­lo įta­ri­mų, kad iš tik­rų­jų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja taip pa­si­el­gė są­mo­nin­gai, no­rė­da­ma iš­veng­ti ne­pa­to­gių jai klau­si­mų.

Rajono mero pavaduotojas  Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas pa­si­džiau­gė, kad jau du se­zo­nus ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį tie­kian­ti sa­vi­val­dy­bės įmo­nė UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ dir­ba be per­trū­kių, ši­lu­mą tie­kia sis­te­min­gai. Tie­sa, jis pri­pa­ži­no, kad ši­lu­mos ūky­je du se­zo­nus ga­lio­jo ne tik eko­no­mi­niai, bet ir po­li­ti­niai veiks­niai.

Iš­si­spren­dus gin­čams su ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku UAB „Mies­to ener­gi­ja“, į pir­mą pla­ną iš­ky­la es­mi­niai klau­si­mai. Tai efek­ty­vus ši­lu­mos ūkio val­dy­mas, ma­žes­nės iš­lai­dos, al­ter­na­ty­vūs ši­lu­mos ga­my­bos bū­dai.

Apie šio se­zo­no ypa­tu­mus kal­bė­jo UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas. Jis in­for­ma­vo, kad šį se­zo­ną ši­lu­mos pa­ga­min­ta be­veik 75 tūks­tan­čiai MWh. Tin­kluo­se pa­tir­ti nuos­to­liai  be­veik 14 tūks­tan­čių MWh. Tai su­da­ro 18,4 pro­cen­tų pa­ga­min­tos ši­lu­mos.

Pa­si­tel­kęs vaiz­di­nę me­džia­gą, di­rek­to­rius pa­ro­dė, kaip kin­ta ši­lu­mos ir gam­ti­nių du­jų kai­na nuo pra­ei­tų me­tų pra­džios. Anot jo, „gam­ti­nės du­jos dar ne­iš­sė­mė sa­vo kai­nos au­gi­mo ga­li­my­bių“.

R. Ra­gaus­kas tei­gia, kad ši­lu­mos kai­na Uk­mer­gė­je tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių už­ima 27 vie­tą.

Kal­bė­da­mas apie pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria įmo­nė, va­do­vas pa­mi­nė­jo gy­ven­to­jų ne­dek­la­ruo­ja­mą van­de­nį ir van­dens va­gys­tes. Nuos­to­lin­ga įmo­nei tiek­ti karš­tą van­de­nį Šven­tu­pės gy­ven­vie­tei – svars­to­ma ga­li­my­bė įreng­ti gy­ven­to­jams karš­to van­dens ruo­ši­mo ka­ti­lus.

Apie Uk­mer­gės dau­gia­bu­čių na­mų būk­lę, ši­lu­mos su­var­to­ji­mą, vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų prie­žiū­rą kal­bė­jo UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, pir­miau­sia rei­kia gal­vo­ti, kaip kuo ma­žiau su­nau­do­ti ši­lu­mos. O ne­at­li­kus dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos, klau­si­mas apie ši­lu­mos tau­py­mą lie­ka at­vi­ras.

Įmo­nės dar­buo­to­jai nuo­lat su­si­tin­ka su gy­ven­to­jais ir aiš­ki­na apie pa­sta­tų re­no­va­ci­jos ne­iš­ven­gia­mu­mą. „Gal tai ir ga­li­ma pa­va­din­ti agi­ta­ci­ja, bet tą da­ry­ti rei­kia“,–  tei­gia va­do­vas.

Dar vie­nas ne tik ad­mi­nist­ruo­jan­čiai įmo­nei, bet ir pa­tiems gy­ven­to­jams pro­ble­mų su­ke­lian­tis reiš­ki­nys – sa­va­va­liš­kas vamz­dy­nų bei šil­dy­mo įren­gi­nių kei­ti­mas. Be­si­rū­pin­da­mi sa­vo bu­tais, gy­ven­to­jai daž­niau­siai ne­pai­so vi­sos sis­te­mos ir ji iš­ba­lan­suo­ja­ma.

Tei­sės ak­tus sa­vo pra­ne­ši­me gvil­de­no UAB „Kom­for­ta“ di­rek­to­rius ta­ry­bos na­rys Vy­das Pa­knys.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)