Di­des­nės ga­lios ir dar­bų naš­ta – šei­mos gy­dy­to­jams

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) po­li­kli­ni­kos ve­dė­jos pa­rei­gas nuo šio ket­vir­ta­die­nio pra­de­da ei­ti Gra­ži­na Zai­kaus­kie­nė. Šias pa­rei­gas me­di­kė už­ėmė lai­mė­ju­si skelb­tą kon­kur­są. Kon­kur­sas ve­dė­jo pa­rei­goms bu­vo pa­skelb­tas nu­ta­rus su­jung­ti tris lig šiol PSPC bu­vu­sius sky­rius: Su­au­gu­sių­jų po­li­kli­ni­ką, Vai­kų po­li­kli­ni­ką ir Mo­te­rų kon­sul­ta­ci­ją.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Lig šiol G. Zai­kaus­kie­nė dir­bo PSPC su­au­gu­sių­jų po­li­kli­ni­kos ve­dė­ja. Be­je, į da­bar­ti­nes pa­rei­gas ji bu­vo vie­nin­te­lė kan­di­da­tė: dau­giau šei­mos gy­dy­to­jų, no­rin­čių da­ly­vau­ti kon­kur­se, ne­at­si­ra­do. G. Zai­kaus­kie­nė, kaip ir lig šiol, dirbs ir šei­mos gy­dy­to­ja ir, bent jau kol kas, liks se­na­ja­me sa­vo ka­bi­ne­te.

Uk­mer­gės PSPC vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad dėl šios per­tvar­kos jų įstai­go­je bus tau­po­mos lė­šos, o dar­bas taps efek­ty­ves­niu.

 
Nau­ji šei­mos gy­dy­to­jai

J. Ga­liaus­kie­nė ne­sle­pia, kad už­klu­pęs sun­kme­tis fi­nan­siš­kai pa­lie­tė ir jų įstai­gą. Ta­čiau at­ne­šė ir tei­gia­mų per­mai­nų – bū­tent da­bar pa­ga­liau pa­vy­ko „pri­si­vi­lio­ti“ taip il­gai ieš­ko­tų nau­jų šei­mos gy­dy­to­jų.

Anot va­do­vės, va­sa­rą įstai­go­je bu­vo jun­ta­mas di­de­lis šei­mos gy­dy­to­jų sty­gius. Me­di­kai atos­to­ga­vo, sir­go. Vie­nu me­tu si­tu­a­ci­ja bu­vo su­dė­tin­ga ir net kri­tiš­ka. Ta­čiau, lai­mei, da­bar ji sta­bi­li­za­vo­si. Nuo ru­dens PSPC dir­ba dvi nau­jos gy­dy­to­jos: Gin­ta­rė Kas­pa­rai­ty­tė ir Ire­na Bal­sie­nė. Abi jos gy­ve­na ne Uk­mer­gė­je – į dar­bą at­va­žiuo­ja iš gre­ti­mų ra­jo­nų.

Kaip se­ka­si nau­joms me­di­kėms? „La­bai ge­rai. Pas jas užsi­ra­šiu­sių­jų spar­čiai dau­gė­ja“, - sa­ko vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja, ma­nan­ti, kad pui­kus me­di­kių dar­bas ska­ti­na pa­cien­tus iš lū­pų į lū­pas per­neš­ti šią ži­nią.

Šiuo me­tu PSPC li­go­niais rū­pi­na­si 15 šei­mos, 4 vai­kų, 4 vi­daus li­gų gy­dy­to­jai. Pa­sak vyr. gy­dy­to­jos, to­kios ko­man­dos lyg ir už­tek­tų, ta­čiau iš vi­sų gy­dy­to­jų net 7 – pen­si­nio am­žiaus.

O ar yra li­go­nių, nuo­lat kei­čian­čių juos gy­dan­čius me­di­kus? „Tik­rai yra to­kia ka­te­go­ri­ja li­go­nių, ku­rie jau bu­vo užsi­ra­šę pas be­veik vi­sus gy­dy­to­jus. Pa­bū­na kiek, ne­pa­tin­ka – ei­na pas ki­tą. Ki­ti taip pat kei­čia ir gy­dy­mo įstai­gas“, - pa­sa­ko­jo J. Ga­liaus­kie­nė. Vis dėl­to, anot jos, dau­giau­siai žmo­nių sa­vo pa­si­rink­tų gy­dy­to­jų ne­kei­čia, nes šei­mos gy­dy­to­jas – pa­cien­to svei­ka­tos ad­mi­nist­ra­to­rius.

Te­ko at­leis­ti dar­buo­to­jus

Pra­si­dė­jęs sun­kme­tis fi­nan­siš­kai smo­gė vi­soms gy­dy­mo įstai­goms. Taip pat – ir Uk­mer­gės PSPC. Nors, anot jo va­do­vės, at­ly­gi­ni­mai kol kas mo­ka­mi lai­ku, sko­lų įstai­ga ne­tu­ri, fi­nan­sa­vi­mas la­bai su­ma­žė­jo, o at­ei­ty­je dar la­biau ma­žės.

Įstai­gai di­de­lis smū­gis – ap­draus­tų­jų so­cia­li­niu drau­di­mu ma­žė­ji­mas. Yra ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie į me­di­kus pas­ta­rą­jį kar­tą krei­pė­si prieš ke­lis ar net ke­lio­li­ka me­tų. Pa­gal tuo­me­ti­nius do­ku­men­tus jie draus­ti, ta­čiau pa­tik­ri­nus pa­aiš­kė­ja, kad – ne. Li­go­nių ka­sos Uk­mer­gės PSPC nu­ro­dė pa­tik­rin­ti tam tik­rą li­go­nių by­lų skai­čių. Pa­aiš­kė­jo, kad ap­draus­tų­jų smar­kiai su­ma­žė­jo.

J. Ga­liaus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jiems te­ko im­tis tau­py­mo pro­gra­mos. Te­ko at­leis­ti 25 žmo­nes – dau­giau­siai pen­si­nio am­žiaus ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo dar­buo­to­jus. Šiuo me­tu įstai­go­je dir­ba 213 dar­buo­to­jų.

Pa­si­tei­ra­vo­me, kaip kei­sis PSPC dar­bas įgy­ven­di­nant svei­ka­tos re­for­mą ir kaip tai pa­jus pa­cien­tai.

Anot įstai­gos va­do­vės, šiuo me­tu ne vi­si pa­cien­tai užsi­ra­šę pas šei­mos gy­dy­to­jus: da­lis – pas vi­daus ir vai­kų li­gų gy­dy­to­jus. Tuo tar­pu Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros plėt­ros kon­cep­ci­jo­je skel­bia­ma, kad at­ei­ty­je ne­tu­rė­tų lik­ti vi­daus ir vai­kų gy­dy­to­jų, o tu­ri bū­ti ska­ti­na­ma užsi­ra­šy­ti pas šei­mos gy­dy­to­jus.

Įgy­ven­di­nant re­for­mos pla­nus, šei­mos gy­dy­to­jų at­sa­ko­my­bė di­dės, tu­rė­tų dau­gė­ti la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų. Aiš­ku, tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma ir dau­giau lė­šų. Vi­sa svei­ka­tos re­for­mos es­mė – plės­ti šei­mos gy­dy­to­jų ri­bas, tei­ses, įga­lio­ji­mus. Pa­vyz­džiui, yra li­gų, kur kas pus­me­tį li­go­nis pri­va­lo ap­si­lan­ky­ti pas gy­dy­to­ją-spe­cia­lis­tą, o to ne­reik­tų – už­tek­tų šei­mos gy­dy­to­jo ap­žiū­ros. Nu­ma­to­ma ir dau­giau funk­ci­jų bei sa­va­ran­kiš­ko dar­bo slau­gy­to­joms.

Nu­ma­to­ma at­lik­ti ir nuos­to­lin­gai dir­ban­čių ben­druo­me­nės svei­ka­tos punk­tų efek­ty­vu­mo ana­li­zę. Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros plėt­ros kon­cep­ci­ja su­da­ry­ta 2009 – 2011 me­tams. Tai­gi, iki 2011-ųjų ji tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­ta.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų