Drau­gys­tę su­tvir­ti­no su­tar­ti­mi

 

Šią sa­vai­tę Vo­kie­ti­ja mi­ni Ber­ly­no sie­nos griū­ties 20-me­tį. Vi­sam pa­sau­liui reikš­min­gos su­kak­ties at­gar­siai nu­ai­dė­jo ir mū­sų mies­te: sek­ma­die­nį bu­vo pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ir Vo­kie­ti­jos Unst­rut-Hai­nich sri­ti­es.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Į ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties iš­kil­mes į Uk­mer­gę iš Vo­kie­ti­jos at­vy­ko Unst­rut-Hai­nich sri­ties lan­dra­to pa­va­duo­to­jo Bernd Miunz­berg va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja.

 

 

Ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas ir Unst­rut-Hai­nich sri­ties lan­dra­to pa­va­duo­to­jas Bernd Miunz­berg.

 

Vo­kie­čių de­le­ga­ci­ją uk­mer­giš­kiai pri­ėmė sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo iš­kil­mės vy­ko ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je. Jo­se da­ly­va­vo ra­jo­no va­do­vai, ta­ry­bos na­riai, sky­rių ve­dė­jai.

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pri­mi­nė, kad ši su­tar­tis – 1998 me­tais tarp Unst­rut-Hai­nich sri­ties, Ra­sei­nių ir Uk­mer­gės pa­si­ra­šy­tos tri­ša­lės su­tar­ties tę­si­nys. Tarp mies­tų gy­ven­to­jų už­si­mez­gu­si tvir­ta drau­gys­tė įro­dė, kad at­ėjo lai­kas pa­si­ra­šy­ti ir dvi­ša­lę su­tar­tį. Sa­vo svei­ki­ni­mo kal­bo­je mū­sų ra­jo­no me­ras ak­cen­ta­vo, kad ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties es­mė – glau­dūs ry­šiai, už­si­mez­gę tarp kul­tū­ros, spor­to, švie­ti­mo, svei­ka­tos sri­ty­se dir­ban­čių abie­jų ša­lių pi­lie­čių. Spor­to čem­pio­na­tai, pa­ro­dos, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­rių drau­gys­tė – įro­dy­mas, kad ši su­tar­tis – ne po­pie­ri­nė.

Dė­ko­da­mas už šil­tą su­ti­ki­mą vo­kie­čių de­le­ga­ci­jos va­do­vas Bernd Miunz­berg pa­brė­žė to­kių su­tar­čių tarp­tau­ti­nę svar­bą bei mū­sų ša­lių pa­na­šią is­to­ri­nę pra­ei­tį. Anot jo, prieš dvi­de­šimt me­tų įvy­ku­si Ber­ly­no sie­nos griū­tis lei­do jų ša­liai pa­čiai spręs­ti sa­vo li­ki­mą.

Po su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo sve­čiai pa­trau­kė į Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jų. Čia bu­vo ati­da­ry­ta uk­mer­giš­kio fo­to­me­ni­nin­ko Al­bi­no Ku­lie­šio ir Vo­kie­ti­jos Miuhl­hau­se­no mu­zie­jų di­rek­to­riaus To­mo T. Miul­ler nuo­trau­kų pa­ro­da „Du po­žiū­riai“. Fo­to­gra­fų dar­buo­se at­si­spin­di dvie­jų fo­to­gra­fų žvilgs­niai į Pa­bal­ti­jo ša­lis ir jų žmo­nes.

Prieš pat ke­lio­nę su­sir­gu­sio vo­kie­čių fo­to­gra­fo dar­bai į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo pa­ro­dos ati­da­ry­mo iš­va­ka­rė­se. Juos at­ga­be­no at­vyks­tan­tys mū­sų mies­to sve­čiai.

Sa­vo mu­zi­ki­niu kū­ri­niu vi­sus pa­svei­ki­no To­mas Stri­mai­tis, pa­dė­kos žo­džius ta­rė mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­du­tė Sa­kol­ni­kie­nė. Gė­lės ir svei­ki­ni­mai bu­vo skir­ti fo­to­gra­fui Al­bi­nui Ku­lie­šiui, ku­ris iš­reiš­kė vil­tį, jog šią gra­žią dvie­jų ša­lių mies­tų drau­gys­tę pra­tęs mū­sų vai­kai...

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė jau yra pa­si­ra­šiu­si ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su dviem Vo­kie­ti­jos kraš­tais, Lat­vi­jos ra­jo­nu bei Len­ki­jos, Šve­di­jos, Uk­rai­nos, Ita­li­jos, Če­ki­jos, Veng­ri­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mies­tais.

 

 

Pa­ro­dos „Du po­žiū­riai“ au­to­rius Al­bi­nas Ku­lie­šis ir vo­kie­čių de­le­ga­ci­jos va­do­vas Bernd Miunz­berg.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų