Egzaminus laikys ne tik Ukmergėje

Li­ko po­ra sa­vai­čių iki pa­grin­di­nės bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jos. Jai ren­gia­si be­veik 400 ra­jo­no abi­tu­rien­tų. Šių­me­tė se­si­jos nau­jo­vė – vals­ty­bi­nis ge­og­ra­fi­jos eg­za­mi­nas.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu įsteig­ti cen­trai. Juose bus vyk­do­ma bran­dos eg­za­mi­nų pa­grin­di­nė se­si­ja.

Ge­gu­žės 19 die­ną lai­ko­mas an­glų kal­bos vals­ty­bi­nis eg­za­mi­nas, ku­rį pa­si­rin­ko 292 kan­di­da­tai. Jis or­ga­ni­zuo­ja­mas Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ir An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­se bei Už­upio ir „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­to Arū­no Au­gus­ti­no, lie­tu­vių gim­to­sios kal­bos eg­za­mi­nas bus lai­ko­mas tra­di­ciš­kai – bir­že­lio 1-ąją. Vyks Už­upio, „Ši­lo“ vi­du­ri­nė­se bei Duks­ty­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­se. Jį pa­si­rin­ko 320 as­me­nų.

Tą pa­čią die­ną 252 kan­di­da­tai lai­kys lie­tu­vių gim­to­sios kal­bos mo­kyk­li­nį bran­dos eg­za­mi­ną, ku­rio vyk­dy­mo vie­tos – Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos, Už­upio, „Ši­lo“ mo­kyk­los ir Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la.

Bir­že­lio 4-oji – vals­ty­bi­nio in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­no, vyk­sian­čio An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je, die­na. Jį lai­kys 24 as­me­nys.

Bir­že­lio 6-ąją lai­ko­ma ma­te­ma­ti­ka Už­upio ir „Ši­lo“ mo­kyk­lo­se. Vals­ty­bi­nį šio da­ly­ko eg­za­mi­ną pa­si­rin­ko 236 kan­di­da­tai. To­se pa­čio­se įstai­go­se bir­že­lio 11 d. 136 se­si­jos da­ly­viai lai­kys vals­ty­bi­nį bio­lo­gi­jos eg­za­mi­ną.

Bir­že­lio 13-ąją – is­to­ri­ja, ku­rios ži­nias šio­se mo­kyk­lo­se tik­rin­sis 224 as­me­nys.

 

Pri­si­jungs šir­vin­tiš­kiai

 

Bir­že­lio 15 d. „Ši­lo“ mo­kyk­lo­je 48-iems mū­sų ra­jo­no at­sto­vams bei 16-ai šir­vin­tiš­kių vyk­do­mas vals­ty­bi­nis che­mi­jos eg­za­mi­nas. Bir­že­lio 18 d. An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je – fi­zi­kos. Jį lai­kys 60 kan­di­da­tų, tarp ku­rių – 11 Šir­vin­tų ra­jo­no at­sto­vų.

Šie­met pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mas ir vyk­do­mas ge­og­ra­fi­jos vals­ty­bi­nis bran­dos eg­za­mi­nas. Bir­že­lio 8 d. 130 kan­di­da­tų jį lai­kys „Ši­lo“ mo­kyk­lo­je.

Pa­sak A. Au­gus­ti­no, vi­sų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų už­duo­ties struk­tū­ra bus vie­no­da. Ją su­da­rys už­duo­ties są­siu­vi­nis ir at­sa­ky­mų la­pas, į ku­rį lai­kan­tie­ji ra­šys sa­vo at­sa­ky­mus. Po eg­za­mi­no už­duo­ties są­siu­vi­nį bus ga­li­ma iš­si­neš­ti.

Ati­tin­ka­muo­se cen­truo­se taip pat bus vyk­do­mi mo­kyk­li­niai bran­dos eg­za­mi­nai.

Dai­lės eg­za­mi­nas ren­gia­mas bir­že­lio 5 d. An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je. Jį lai­kys 16 kan­di­da­tų. Bir­že­lio 14 d. taip pat šio­je gim­na­zi­jo­je – mu­zi­kos eg­za­mi­nas, ku­rį pa­si­rin­ko 7 as­me­nys.

Jau vyks­tan­čio tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­li­nio bran­dos eg­za­mi­no cen­trai – Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos, Už­upio, „Ši­lo“, Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los bei Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la. Ko­vo 8 d. pra­si­dė­jęs eg­za­mi­no pro­ce­sas truks iki ge­gu­žės 29-osios. Jį pa­si­rin­ko 191 mo­ki­nys.

 

Lai­kys ki­tuo­se mies­tuo­se

 

Kai ku­riuos eg­za­mi­nus mū­siš­kiams teks lai­ky­ti ki­tuo­se ra­jo­nuo­se.

Vie­nas to­kių – ge­gu­žės 26-ąją or­ga­ni­zuo­ja­mas vals­ty­bi­nis ru­sų kal­bos eg­za­mi­nas, dėl ku­rio mū­sų ra­jo­no at­sto­vai vyks į Šir­vin­tas. Anot A. Au­gus­ti­no, kad sa­vi­val­dy­bė­je su­si­da­ry­tų da­ly­ko eg­za­mi­no vyk­dy­mo cen­tras, jį tu­ri bū­ti pa­si­rin­kę ne ma­žiau kaip 22 as­me­nys. Ru­sų kal­bos pa­no­ro 9 kan­di­da­tai iš Uk­mer­gės. Jų nu­ve­ži­mu rū­pi­na­si Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius.

Ge­gu­žės 12 d. vie­nas kan­di­da­tas lai­ky­ti vo­kie­čių kal­bos vals­ty­bi­nio eg­za­mi­no vyks į Pa­ne­vė­žį. Taip pat vie­nas mū­sų ra­jo­no at­sto­vas Vil­niu­je lai­kys mu­zi­ko­lo­gi­jos mo­kyk­li­nį bran­dos eg­za­mi­ną, ku­rį su­da­ro dvi da­lys. Jis ren­gia­mas bir­že­lio 12 ir 14 die­no­mis.

Pran­cū­zų kal­bos eg­za­mi­nu, ku­rio mū­siš­kiai ne­lai­kys, ge­gu­žės 5-ąją pra­si­dės ži­nių pa­tik­ri­ni­mo pe­ri­odas. Se­si­ją bir­že­lio 18-ąją už­baigs fi­zi­ka.

 

Su­ži­nos in­ter­ne­te

 

Kad gau­tų bran­dos ates­ta­tą, mo­ki­niai ir bu­vę mo­ki­niai pri­va­lo iš­lai­ky­ti du eg­za­mi­nus. Vie­nas iš jų, pri­va­lo­mas vi­siems, – lie­tu­vių kal­bos, o ki­tą ga­li­ma pa­si­rink­ti. Iš vi­so kan­di­da­tai ga­li rink­tis lai­ky­ti iki 6 eg­za­mi­nų.

Mo­kyk­li­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus kan­di­da­tai su­ži­nos per 5 dar­bo die­nas, mo­kyk­li­nių gim­tų­jų kal­bų eg­za­mi­nų – per 9. Vi­sus pa­grin­di­nės se­si­jos re­zul­ta­tus, pa­sak pa­šne­ko­vo, pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti iki lie­pos 12 d. Juos bus ga­li­ma ma­ty­ti in­ter­ne­te.

Ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai (pa­kar­to­ti­nės se­si­jos ir ape­lia­ci­jų) pa­aiš­kės iki lie­pos 20 d.

Pa­kar­to­ti­nė se­si­ja vyks bir­že­lio 19 d. – lie­pos 9 d. Ji pla­nuo­ja­ma tiems abi­tu­rien­tams, ku­rie dėl li­gos ar ki­tų rim­tų prie­žas­čių ne­ga­lės da­ly­vau­ti pa­grin­di­nės se­si­jos eg­za­mi­nuo­se.

Per­lai­ky­ti ga­li­ma tik lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną. Ne­iš­lai­kiu­sie­ji šio da­ly­ko vals­ty­bi­nio ar mo­kyk­li­nio eg­za­mi­no ga­lės lai­ky­ti tik mo­kyk­li­nį pa­kar­to­ti­nės se­si­jos me­tu.

 

Ten­ka po tris eg­za­mi­nus

 

Da­ly­vau­ti bran­dos eg­za­mi­nų se­si­jo­je už­si­re­gist­ra­vo 379 ra­jo­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų dvy­lik­to­kai. Kar­tu su Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los bei Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los su­au­gu­sių­jų kla­sės mo­ki­niais iš vi­so juos lai­kys 557 kan­di­da­tai.

Pa­gal tai, kiek vi­du­ti­niš­kai rin­ko­si eg­za­mi­nų vie­nas abi­tu­rien­tas, dau­giau­siai jų lai­ky­sian­čių­jų – Tau­jė­nų vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Vie­nam jos moks­lei­viui ten­ka 3,9 eg­za­mi­no. Vie­nam Žel­vos vi­du­ri­nės dvy­lik­to­kui – 3,7, vie­nam Už­upio vi­du­ri­nės – 3,69. Ra­jo­ne vie­nas se­si­jos da­ly­vis vi­du­ti­niš­kai lai­kys 3,41 eg­za­mi­no.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų