Eko­no­mi­nis sun­kme­tis mi­ni me­ti­nes

 

Šią va­sa­rą mi­nė­jo­me liūd­ną su­kak­tį – su­ėjo me­tai, kai Lie­tu­vo­je vie­šai pra­dė­ta kal­bė­ti apie eko­no­mi­nę kri­zę. Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ma­no, kad sun­kme­tis dug­no dar ne­pa­sie­kė, o pra­gied­ru­lių eko­no­mi­nė­je pa­dan­gė­je ne­ma­ty­ti.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Tau­py­da­mi ver­sli­nin­kai pir­miau­sia nu­rė­žia nuo tos sri­ties, ku­ri at­ro­do ma­žiau­siai skaus­min­ga – tai mo­ky­mai, se­mi­na­rai, įmo­nės re­kla­ma.

 

 

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo va­do­vas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Veik­la ne­ap­mi­rė

Ver­sli­nin­kų tau­pu­mas aki­vaiz­džiai jun­ta­mas Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo veik­lo­je – mo­ky­mų, kon­sul­ta­ci­jų, se­mi­na­rų su­ma­žė­jo. Ver­sli­nin­kai „su­si­spau­dė“ ir šiems da­ly­kams lė­šas ap­kar­pė. Ne­pai­sant to, Rū­muo­se gy­ve­ni­mas ne­ap­mi­rė: nuo­lat vyks­ta dar­bų sau­gos kur­sai, pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos ir ki­ti mo­ky­mai. Ruo­šia­mos pa­raiš­kos skel­bia­muo­se vie­šuo­siuo­se pa­slau­gų pir­ki­muo­se.

Per­nai Rū­mai pa­ren­gė Ūkio mi­nis­te­ri­jos „Vie­šo­sios pa­slau­gos ver­slo“ pro­gra­mai skir­tą pa­raiš­ką, ku­rios ver­tė 95000 li­tų. Kon­kur­są lai­mė­jo. Tie­sa, pi­ni­gų bu­vo skir­ta tik treč­da­lis – 35000 li­tų. Už juos sau­sio – bir­že­lio mė­ne­siais bu­vo su­reng­ti mo­ky­mų cik­lai apie pro­jek­tų ren­gi­mą ir val­dy­mą, kū­ry­biš­ku­mą ir kri­zių val­dy­mą. Ver­sli­nin­kai mo­ky­ti da­ly­vau­ti vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se. Vyk­dant šį pro­jek­tą teik­tos ne­mo­ka­mos ver­slo in­for­ma­vi­mo bei kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gos, iš­leis­tas in­for­ma­ci­nis lei­di­nys apie ver­slo pa­ra­mos ga­li­my­bes Lie­tu­vo­je.

Nors šie mo­ky­mai ir ne­įvei­kė kri­zės, ta­čiau ver­sli­nin­kams bu­vo nau­din­gi, pa­dė­jo su­sio­rien­tuo­ti pa­si­kei­tus eko­no­mi­nei si­tu­a­ci­jai ir pri­im­ti tei­sin­gus spren­di­mus. Rū­mų di­rek­to­rius džiau­gia­si, kad to­kį rim­tą kon­kur­są jiems pa­vy­ko lai­mė­ti pir­mą kar­tą.

Šie­met lai­mė­ti kon­kur­sai mo­ky­mams Uk­mer­gė­je ES So­cia­li­nio fon­do, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos bei Lie­tu­vos dar­bo bir­žos pro­jek­tuo­se. Jų tiks­las – dir­ban­čių­jų kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo ug­dy­mas.

Na­rių su­ma­žė­jo

Pa­klaus­tas, ar sun­kme­čiu ne­su­siau­rė­jo Rū­mų na­rių ra­tas, pa­šne­ko­vas ne­sle­pia, kad to­kia ten­den­ci­ja jun­ta­ma. Per­nai jų gre­to­se bu­vo dau­giau nei 90 mū­sų ra­jo­no įmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų, šiuo me­tu li­ko apie 70. Daž­niau­sios Rū­mų na­rių re­tė­ji­mo prie­žas­tys – veik­los siau­rė­ji­mas ar stab­dy­mas. Yra ir ban­kru­ta­vu­sių įmo­nių. Kai kas ne­su­mo­kė­jo na­rio mo­kes­čio, o dvejus me­tus mo­kes­čių ne­su­mo­kė­ju­sias įmo­nes Rū­mų ta­ry­ba ša­li­na iš na­rių są­ra­šo.

Anot ver­slo įmo­nes vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vo, šiuo me­tu Uk­mer­gė­je są­ly­gi­nai sta­bi­liai lai­ko­si me­ta­lo ap­dir­bi­mo, bal­dų ga­my­bos ir siu­vi­mo įmo­nės, ga­mi­nan­čios bei eks­por­tuo­jan­čios sa­vo pro­duk­ci­ją į už­sie­nio ša­lis. Ga­mi­nan­čioms ją vie­ti­nei rin­kai ar pa­slau­gų tei­ki­mo įmo­nėms iš­lik­ti žy­miai sun­kiau – dėl su­ma­žė­ju­sių gy­ven­to­jų pa­ja­mų kri­to var­to­ji­mo ly­gis.

R. Ba­ra­vy­kas ma­no, kad jei ne ne­ap­gal­vo­ti val­džios spren­di­mai, per­gy­ven­ti sun­kme­tį bū­tų leng­viau. „Kri­zė mū­sų val­džios gal­vo­se, o Lie­tu­vos eko­no­mi­kai da­bar tie­siog sun­kme­tis“, - įsi­ti­ki­nęs jis. Vie­nas iš ne­ap­gal­vo­tų val­džios spren­di­mų – mo­kes­čių ta­ri­fų kei­ti­mai, ku­rie ne­duo­da ir ne­duos nau­dos - ne­lai­mės nei eko­no­mi­nė, nei so­cia­li­nė ap­lin­ka. “Ne­si­ti­kė­jau, kad val­džia bus to­kia trum­pa­re­giš­ka“, - sa­ko pa­šne­ko­vas.

Dug­no ne­pa­sie­kė

Rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­las, kaip ver­slo sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja, pa­sak va­do­vo, vie­ni­ja įvai­rių veik­los sri­čių įmo­nes: pra­mo­ni­nin­kus, vie­tos pre­ky­bi­nin­kus, sta­ty­bi­nin­kus, pa­slau­gų tei­kė­jus. Pa­lai­ko­mi ry­šiai su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be bei Vil­niaus ap­skri­ties ad­mi­nist­ra­ci­ja, dar­bo bir­ža, „Sod­ra“, vals­ty­bi­ne mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Tai pa­de­da ge­riau su­pras­ti ir ver­tin­ti ra­jo­no bei ša­lies eko­no­mi­kos pul­są.

Kaip ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas įsi­ti­ki­nęs, kad vie­tos val­džia tu­ri dar daug ką nu­veik­ti, kad pa­dė­tų eko­no­mi­nio sun­kme­čio sle­gia­miems ra­jo­no gy­ven­to­jams. Apie tai by­lo­ja ne­ma­žė­jan­čios ši­lu­mos tieki­mo kai­nos, tam­sios mies­to ir gy­ven­vie­čių gat­vės.

R. Ba­ra­vy­kas įsi­ti­ki­nęs, kad eko­no­mi­nis sun­kme­tis Uk­mer­gė­je dug­no dar ne­pa­sie­kė. Nedarbas nuo da­bar esan­čių 10,2 proc. ga­li pa­siek­ti ir 15 proc. ri­bą...

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų