Elektros vagystės – ant vartotojų pečių

AB Ry­tų skirs­to­mie­ji tin­klai šie­met dėl ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų pa­ti­ria ypač di­de­lių nuos­to­lių. Ne­ma­žai rū­pes­čių ben­dro­vei ke­lia ir elek­tros ener­gi­jos bei įvai­rių įren­gi­nių va­gys­tės. Jos gu­la ir ant var­to­to­jų pe­čių – pa­tir­da­ma nuos­to­lius ben­dro­vė di­di­na elek­tros ener­gi­jos kai­nas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vaidotės Griškevičiūtės nuotr. Elektros pastotės „traukia“ ilgapirščius.

AB Ry­tų skirs­to­mų­jų tin­klų (RST) dar­buo­to­jai tei­gia, kad iš­grobs­ty­tos elek­tros ener­gi­jos pa­kak­tų vi­sus me­tus ap­švies­ti net 40 mo­kyk­lų.

Ne vi­suo­met nuos­to­liai pa­ti­ria­mi dėl pik­ta­va­liš­ko gy­ven­to­jų bei įmo­nių va­do­vų el­ge­sio. Kar­tais tam pa­kan­ka tik ne­ži­no­ji­mo ar abe­jin­gu­mo.

Ska­tin­da­ma gy­ven­to­jus at­sa­kin­gai elg­tis su elek­tros tin­klo įren­gi­niais ir su­ma­žin­ti nei­gia­mas pa­sek­mes, ben­dro­vė pra­dė­jo il­ga­lai­kę gy­ven­to­jų švie­ti­mo ini­cia­ty­vą „Ope­ra­ci­ja 2020“. Ji truks iki 2020 me­tų.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę AB Ry­tų skirs­to­mų­jų tin­klų dar­buo­to­jai su­ren­gė kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą ap­tar­ti ak­tu­a­liau­sius Uk­mer­gės ra­jo­no sau­gaus ir at­sa­kin­go elek­tros ener­gi­jos var­to­ji­mo klau­si­mus.

o­vės va­do­vai, dar­buo­to­jai, ra­jo­no se­niū­ni­jų at­sto­vai.

RST Sau­gos ir pre­ven­ci­jos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tas Ig­nas Prans­ke­vi­čius in­for­ma­vo apie nuos­to­lių mas­tus ne tik ben­dro­vei, bet ir di­džiu­lius ne­pa­to­gu­mus gy­ven­to­jams. Per­nai apie 80 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų, ke­lioms de­šim­tims li­go­ni­nių, mo­kyk­lų, ki­tų įstai­gų dėl pik­ta­va­lių ar ne­at­sa­kin­gų as­me­nų elek­tros tie­ki­mas kar­tu su­dė­jus bu­vo nu­trauk­tas net 875 die­nas.

Per šį pus­me­tį mū­sų ra­jo­ne nu­sta­ty­ta 10 ne­le­ga­laus elek­tros ener­gi­jos var­to­ji­mo at­ve­jų. Iš kal­ti­nin­kų iš­ieš­ko­ta per 50 tūks­tan­čių li­tų. Iš­aiš­kin­ta vie­na stam­bi spal­vo­tų me­ta­lų va­gys­tė. Il­ga­pirš­čių pa­da­ry­ta ža­la – be­veik 11 tūks­tan­čių li­tų. Pa­tir­ta ža­la gu­la ir ant var­to­to­jų pe­čių – dėl mil­ži­niš­kų nuos­to­lių ben­dro­vė pri­vers­ta di­din­ti elek­tros ener­gi­jos kai­nas.

Anot RST dis­pe­če­ri­nio cen­tro Ope­ra­ty­vi­nio pla­na­vi­mo gru­pės va­do­vo Er­vi­no Pa­rei­gio, įmo­nė nu­ken­čia ir dėl gam­tos sti­chi­jų.

„Per šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį dėl šios prie­žas­ties elek­tros tie­ki­mas bu­vo nu­trū­kęs dau­giau kaip 200 tūks­tan­čių klien­tų“, – sa­ko jis. La­bai svar­bu, kad gy­ven­to­jai bū­tų ypač ati­dūs aud­rų, po­tvy­nių me­tu. Esant ne­to­li elek­tros trans­for­ma­to­ri­nių, nu­trū­ku­sių lai­dų, la­bai svar­bu lai­ky­tis sau­gu­mo tai­syk­lių, ne­si­ar­tin­ti prie šių ob­jek­tų.

RST Ute­nos re­gio­no elek­tros tin­klo di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Ig­na­ta­vi­čius ra­gi­no ra­jo­no se­niū­nus nuo­lat in­for­muo­ti gy­ven­to­jus apie įvai­rias sau­gos prie­mo­nes ir at­sa­ko­my­bę, nau­do­jant elek­tros ener­gi­ją, ska­tin­ti gy­ven­to­jų pi­lie­tiš­ku­mą. Pa­ste­bė­jus ne­tvar­kin­gą ar su­nio­ko­tą elek­tros tin­klo įran­gą ar įtar­ti­nus as­me­nis, „be­si­dar­buo­jan­čius“ ša­lia jos, pra­neš­ti trum­puo­ju te­le­fo­nu 1802 ar­ba ano­ni­mi­nių pra­ne­ši­mų te­le­fo­nu (8 ~ 5) 2552555.

RST Ute­nos re­gio­no elek­tros tie­ki­mo di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Stun­džia ra­gi­no daž­niau už­suk­ti į ben­dro­vės in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę www.rst.lt. Čia ga­li­ma su­ži­no­ti ne tik apie RST die­gia­mas nau­jo­ves, bet ir įvai­rius at­si­skai­ty­mo už su­nau­do­tą elek­tros ener­gi­ją bū­dus.

RST va­do­vai in­for­ma­vo apie ke­le­tą ak­ci­jų, ku­rių me­tu bus ap­do­va­no­ja­mos ak­ty­viau­sios re­gio­no se­niū­ni­jos. Vie­nai iš jų pa­ža­dė­ta Ka­lė­dų eg­lė. Ji bus at­vež­ta į se­niū­ni­ją ir pa­puoš­ta. Vi­sas iš­lai­das pa­dengs ben­dro­vė.

Siek­da­mi pa­ska­tin­ti gy­ven­to­jus įsi­trauk­ti į ini­cia­ty­vą „Ope­ra­ci­ja 2020“, jos su­ma­ny­to­jai or­ga­ni­zuo­ja se­niū­ni­jų ben­druo­me­nių pro­jek­tų kon­kur­są. Ja­me ga­li bū­ti pa­tei­kia­mi pro­jek­tai, su­si­ję su se­niū­ni­joms pri­klau­san­čių elek­tros tin­klų mo­der­ni­za­vi­mu, sau­ges­niu nau­do­ji­mu. Ge­riau­siai įver­tin­tas pro­jek­tas bus ap­do­va­no­tas 10 tūks­tan­čių li­tų pre­mi­ja. Iš vi­so šiam pro­jek­tui skir­ta 30 tūks­tan­čių li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų