Energijai gaminti „įdarbino“ saulę

Šalia Žir­na­jų eže­ro, Žuk­lių kai­me, ne­tru­kus pra­dės veik­ti pir­mo­ji Uk­mer­gės ra­jo­ne sau­lės ener­gi­jos elek­tri­nė. 30 kW ga­lios elek­tri­nę su­mon­ta­vo į nau­jus veik­los van­de­nis ne­rian­tys UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ spe­cia­lis­tai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Verslininko Valdo Petronio sodyboje – pirmoji rajone saulės elektrinė.

UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ va­do­vas Val­das Pet­ro­nis pa­sa­ko­jo, kad sau­lės jė­gai­nes ant sto­gų jie sta­to sos­ti­nė­je bei Pa­ne­vė­žy­je. Ta­čiau mū­sų ra­jo­ne tai pir­ma­sis toks pro­jek­tas. Di­rek­to­rius džiau­gia­si jį įgy­ven­di­nęs sa­vo pa­ties gy­ve­na­mo­je so­dy­bo­je.

„Šie­nau­da­mas žo­lę daž­nai pa­gal­vo­da­vau, kaip pri­vers­ti šį skly­pą už­si­dirb­ti“, – pa­sa­ko­jo jis.

Ver­sli­nin­kas įsi­ti­ki­nęs: jei­gu vals­ty­bė lai­ky­sis sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų, in­ves­ti­ci­jos į ob­jek­tą at­si­pirks per še­še­rius me­tus.

 

Ša­lia na­mų

 

Sau­lės jė­gai­nės ba­te­ri­jos Žuk­liuo­se su­mon­tuo­tos at­vi­ra­me 10 arų skly­pe. Jų plo­tas už­ima 210 kvad­ra­ti­nių met­rų. Per me­tus jė­gai­nė pla­nuo­ja pa­ga­min­ti apie 28000 kWh ener­gi­jos.

Tie­sa, nei pa­tys Pet­ro­niai, nei jų kai­my­nai tos ener­gi­jos ne­nau­dos – vi­są ją vals­ty­bės do­tuo­ja­ma kai­na įsi­pa­rei­go­ju­si su­pirk­ti LESTO.

Vy­riau­sy­bė įsi­pa­rei­go­ju­si do­tuo­ti ener­gi­jos su­pir­ki­mą net 12 me­tų.

Ana­lo­giš­kų elek­tri­nių sta­ty­ba ska­ti­na­ma, nes Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si ES iki 2020 me­tų pa­si­ga­min­ti 20 proc. elek­tros ener­gi­jos iš at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių.

Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja yra pa­tvir­ti­nu­si at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių ga­min­to­jams ska­ti­na­muo­sius ta­ri­fus šiems me­tams to­kio ti­po elek­tri­nėms – 1,44 Lt, o 2013-ie­siems – 1,25 Lt (be PVM).

 

Kau­pė ži­nias

 

V. Pet­ro­nis al­ter­na­ty­via eko­lo­giš­ka ener­gi­ja do­mi­si se­niai. Ir kaip in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų sta­ty­bos dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės va­do­vas, ir kaip žmo­gus, ma­nan­tis, kad į at­ei­tį rei­kia ženg­ti kar­tu su nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Po­zi­ty­vus pa­vyz­dys jam – pa­žan­giau­sia šio­je sri­ty­je ša­lis Vo­kie­ti­ja.

Kad sa­vo su­ma­ny­mą pa­vers­tų re­a­ly­be, uk­mer­giš­kis ren­gė­si dau­giau nei me­tus. Už­mez­gęs kon­tak­tus su Vo­kie­ti­jos įmo­nė­mis bei ver­slo part­ne­riais Lie­tu­vo­je, kau­pė ži­nias, da­ly­va­vo spe­cia­li­zuo­to­se pa­ro­do­se, se­mi­na­ruo­se.

„Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad tai nė­ra la­bai su­dė­tin­gas sta­ti­nys. Ta­čiau kai įsi­gi­li­ni, jog tik tei­sin­gai su­mon­ta­vus jis ga­li tar­naut daug me­tų, ky­la ai­bė klau­si­mų“, – pa­sa­ko­jo ver­sli­nin­kas.

Džiau­gia­si, kad pa­vy­ko su­ras­ti pa­ti­ki­mus tie­kė­jus, tie­kian­čius aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­duk­ci­ją. Be to, sa­vo va­do­vau­ja­mos įmo­nės veik­la ir per­spek­ty­vo­mis su­do­mi­no di­de­lę pa­tir­tį tu­rin­tį spe­cia­lis­tą, ku­ris to­kius pro­jek­tus ne vie­ne­rius me­tus vyk­dė Vo­kie­ti­jo­je. Vo­kie­ti­jos sau­lės elek­tri­nių kon­struk­ci­jų ga­min­to­ja „Schlet­ter“ yra su­tei­ku­si ates­ta­tus UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ mon­tuo­ti jų ga­mi­na­mą įran­gą.

 

Svar­biau­sia – ko­ky­bė

 

Ką V. Pet­ro­nis pa­tar­tų kiek­vie­nam, no­rin­čiam sta­ty­ti sau­lės elek­tri­nę?

Pir­miau­sia – tin­ka­mas pa­si­rin­ki­mas, ko­ky­bė, pa­ti­ki­mas ran­go­vas ir ga­ran­ti­jos. Elek­tri­nių įran­gos pa­siū­la yra di­džiu­lė – ati­tin­ka­mai pla­tus ir kai­nų dia­pa­zo­nas.

„Kon­struk­ci­jos ele­men­tai tu­rė­tų bū­ti la­bai aukš­tos ko­ky­bės ir la­bai pre­ci­ziš­kai su­mon­tuo­ti. Nuo to di­džia da­li­mi pri­klau­so, kiek elek­tros ener­gi­jos pa­vyks pa­ga­min­ti ir kiek lė­šų pa­rei­ka­laus elek­tri­nės eks­plo­a­ta­ci­ja“, – pa­sa­ko­ja į šią sri­tį įsi­gi­li­nęs pa­šne­ko­vas.

Pa­sak jo, ne­pa­ti­ki­mas ran­go­vas – di­de­lė klai­da ir ri­zi­ka. Ty­ri­mai ro­do, kad ne­ko­ky­biš­kas dar­bas ir įran­ga ge­ro­kai su­trum­pi­na elek­tri­nės gy­va­vi­mo lai­ką. Po ke­le­rių me­tų ne­iš­ven­gia­mai pri­rei­kia pa­pil­do­mai lė­šų re­mon­tui. Tai il­gi­na elek­tri­nės at­si­pir­ki­mo lai­ką.

 

Ga­li gy­vuo­ti 20 me­tų

 

Lie­tu­vo­je pas­ta­ruo­ju me­tu stei­gia­mos lai­ki­nos įmo­nės, ku­rios siū­lo pi­gią pra­stos ko­ky­bės įran­gą. Ga­li­ma spė­ti, kad pa­rei­ka­la­vus vyk­dy­ti ga­ran­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, to­kios įmo­nės bus lik­vi­duo­ja­mos, o sta­ty­to­jas liks su sa­vo pro­ble­mo­mis ir įsi­pa­rei­go­ji­mais vals­ty­bei, nes pa­si­ra­šy­da­mas su­tar­tį, įsi­pa­rei­go­ja elek­trą pa­tiek­ti 12 me­tų.

Tuo tar­pu pa­si­rin­kus ko­ky­biš­ką įran­gą ir įgū­džių tu­rin­čius kon­sul­tan­tus, sau­lės elek­tri­nė ga­li gy­vuo­ti ir elek­trą ga­min­ti 20 me­tų ir il­giau.

UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“, pa­sak va­do­vo, pla­nuo­ja ver­slą, su­si­ju­sį su sau­lės ener­gi­jos elek­tri­nė­mis, plė­to­ti.

Ne­di­de­lė­mis sau­lės elek­tri­nė­mis, V. Pet­ro­nio įsi­ti­ki­ni­mu, ga­lė­tų su­si­do­mė­ti ne tik ver­sli­nin­kai ar ūki­nin­kai, bet ir dau­gia­bu­čių ben­dri­jų gy­ven­to­jai. In­ves­ta­vus ir įsi­ren­gus to­kią elek­tri­nę, kom­pen­suo­tų­si elek­tros bei šil­dy­mo są­nau­dos. To­kių pa­vyz­džių aps­tu Vo­kie­ti­jo­je ir ki­to­se vals­ty­bė­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų