Europos sveikatos draudimo kortelė – jūsų saugumo garantija

Va­sa­ra – atos­to­gų, ke­lio­nių į už­sie­nio ša­lis me­tas. Ar pa­si­rū­pi­no­te, kad sve­tur ne­ti­kė­tai su­sir­gę ar­ba pa­ty­rę trau­mą su­lauk­si­te bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos? Jei ne – su­skub­ki­te įsi­gy­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę.

 

Ap­mo­ka li­go­nių ka­sa

 

Ko­dėl vyks­tant į Eu­ro­pos Są­jun­gą svar­bu tu­rė­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę? Šis do­ku­men­tas pa­tvir­ti­na, kad esa­te ap­draus­tas pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu, to­dėl Eu­ro­pos ša­ly­se įvy­kus drau­di­mi­niam įvy­kiui tu­rė­si­te tei­sę gau­ti ne­mo­ka­mas bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gas. Jas ap­mo­ka li­go­nių ka­sa.

Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė ga­lio­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se na­rė­se Ai­ri­jo­je, Aust­ri­jo­je, Bel­gi­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Če­ki­jo­je, Da­ni­jo­je, Es­ti­jo­je, Grai­ki­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Kip­re, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, Lie­tu­vo­je, Liuk­sem­bur­ge, Mal­to­je, Olan­di­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je, Suo­mi­jo­je, Šve­di­jo­je, Veng­ri­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je. Ją tu­rė­da­mi ga­li­te vyk­ti ir į Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės (EEE) ša­lis na­res Lich­tenš­tei­ną, Is­lan­di­ją, Nor­ve­gi­ją, taip pat Švei­ca­ri­jos Kon­fe­de­ra­ci­ją. Ne­svar­bu, ar sve­čiuo­si­tės vie­no­je iš šių ša­lių, ar ke­le­te jų – ga­lios ta pa­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė.

 

Apie bū­ti­ną nuo­la­ti­nę prie­žiū­rą pra­neš­ki­te iš anks­to

 

Svar­bu ži­no­ti, kad kom­pen­suo­ja­mo­sios svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos už­sie­nio ša­ly­se tei­kia­mos pa­gal tų ša­lių vals­ty­bi­nės svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­se nu­sta­ty­tą tvar­ką. Bū­ti­no­sios pa­gal­bos mas­tą nu­sta­to pa­gal­bą tei­kian­tis gy­dy­to­jas. Va­do­vau­jan­tis ES tei­sės ak­tais, jums tu­rės bū­ti su­teik­ta to­kio mas­to pa­gal­ba, kad dėl me­di­ci­ni­nių prie­žas­čių ne­rei­kė­tų anks­čiau lai­ko grįž­ti na­mo.

Kreip­da­mie­si į gy­dy­mo įstai­gą dėl bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, įstai­gos re­gist­ra­tū­ro­je ar li­go­ni­nės pri­ima­ma­ja­me tu­rė­si­te pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą ir Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę (ar ją lai­ki­nai pa­kei­čian­tį ser­ti­fi­ka­tą).

Pa­slau­gos ser­gan­tie­siems lė­ti­nė­mis li­go­mis tei­kia­mos tik iš­im­ties at­ve­jais, kai pa­cien­tui bū­ti­na nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra (pvz., dia­li­zės pa­slau­gos). To­dėl jei ži­no­te, kad rei­kės dia­li­zės pa­slau­gos ar­ba de­guo­nies te­ra­pi­jos, pa­si­rū­pin­ki­te tuo prieš iš­vyk­da­mi iš sa­vo ša­lies. Li­kus 2–3 sa­vai­tėms iki ke­lio­nės, kreip­ki­tės į te­ri­to­ri­nę li­go­nių ka­są, ku­ri su­si­sieks su ša­lies, į ku­rią vyks­ta­te, kom­pe­ten­tin­ga įstai­ga ar li­go­ni­ne ir su­si­tars dėl rei­ka­lin­go gy­dy­mo. Tu­rė­ki­te iš­vers­tą į an­glų ar ki­tą už­sie­nio kal­bą gy­dy­to­jo pa­žy­mą, ku­rio­je bū­tų nu­ro­dy­tas Lie­tu­vo­je jums tai­ko­mas gy­dy­mas. Nuo­lat var­to­ja­mus vais­tus re­ko­men­duo­ja­ma vež­tis iš na­mų, nes už­sie­nio ša­ly­se jie ga­li bū­ti ne­kom­pen­suo­ja­mi.

 

Ne­ga­ran­tuo­ja pla­ni­nės pa­gal­bos kom­pen­sa­vi­mo iš­lai­dų

 

Ši kor­te­lė ne­ga­ran­tuo­ja ap­mo­kė­ji­mo už pa­slau­gas, jei­gu kreip­si­tės į įstai­gas, ne­pri­klau­san­čias vals­ty­bi­nei svei­ka­tos sis­te­mai, – už čia tei­kia­mas pa­slau­gas teks mo­kė­ti pa­tiems. Be to, Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė ne­ga­ran­tuo­ja pla­ni­nės me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos kom­pen­sa­vi­mo iš­lai­dų, ne­už­tik­ri­na pa­cien­to prie­mo­kų (mo­kes­čių) ir trans­por­ta­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo,  jei dėl li­gos ar ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo už­sie­ny­je teks vyk­ti na­mo.

Kai ku­rio­se ša­ly­se – Pran­cū­zi­jo­je, Bel­gi­jo­je – iš pra­džių rei­kia pa­čiam su­mo­kė­ti už su­teik­tas pa­slau­gas, tik tuo­met dėl kom­pen­sa­ci­jos kreip­tis į tos ša­lies svei­ka­tos drau­di­mo įstai­gą.

Jei pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ap­draus­tas as­muo į už­sie­nį iš­vyks­ta ne­pa­si­ė­męs Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės ir jam pri­rei­kia bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, už ją jis tu­ri su­mo­kė­ti pats, o grį­žęs į Lie­tu­vą ga­li kreip­tis į te­ri­to­ri­nę li­go­nių ka­są dėl iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo.

 

Pra­šy­mą ga­li pa­teik­ti ir įga­lio­ta­sis as­muo

 

Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės iš­duo­da­mos  te­ri­to­ri­nė­se li­go­nių ka­so­se pa­tei­kus pra­šy­mą, ku­rio blan­ką ga­li­te gau­ti šio­se įstai­go­se ar­ba iš te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos at­sto­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Jį ga­li­te ras­ti ir te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos bei Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos in­ter­ne­to sve­tai­nė­se.

Už­pil­dy­tą pra­šy­mą te­ri­to­ri­nei li­go­nių ka­sai pa­gal sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ga­li­te pa­teik­ti pa­tys ar per įga­lio­tą­jį as­me­nį, paš­tu, fak­su ar­ba elek­tro­ni­niu paš­tu.

Jei pra­šy­mą pa­teik­si­te as­me­niš­kai, kar­tu tu­rė­si­te pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą. Jei pra­šy­mą pa­teik­si­te per įga­lio­tą­jį as­me­nį, pas­ta­ra­sis tu­rės pa­teik­ti ir sa­vo as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.  Jei Drau­džia­mų­jų pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu re­gist­re nė­ra duo­me­nų apie jū­sų draus­tu­mą, pa­tei­ki­te do­ku­men­tą, pa­tvir­ti­nan­tį, kad esa­te ap­draus­tas pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu.

 

Kor­te­lė iš­duo­da­ma ne­mo­ka­mai

 

Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė iš­duo­da­ma ne­mo­ka­mai ne vė­liau kaip per 14 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo.

Pa­si­bai­gus Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės ga­lio­ji­mo lai­kui, drau­džia­mo­jo as­mens pra­šy­mu kor­te­lė kei­čia­ma nau­ja. Jei pa­si­kei­čia į šį do­ku­men­tą įra­šy­ti as­mens duo­me­nys, nau­ja kor­te­lė iš­duo­da­ma tik grą­ži­nus se­ną­ją. Jei pra­ras­tu­mė­te ga­lio­jan­čią kor­te­lę ar­ba ją su­ga­din­tu­mė­te, už nau­ją­ją tu­rė­tu­mė­te su­mo­kė­ti 50 li­tų.

Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lė iš­duo­da­ma ne trum­pes­niam kaip 1 mė­ne­sio ir ne il­ges­niam kaip 6 me­tų lai­ko­tar­piui. Jei į nu­ro­dy­tas ša­lis iš­vy­kęs pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ap­draus­tas as­muo ne­tu­ri Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės, ga­vu­si to­kios ša­lies kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos pra­šy­mą TLK iš­duo­da ser­ti­fi­ka­tą, lai­ki­nai pa­kei­čian­tį šią kor­te­lę.

 

Dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si­te Vil­niaus te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vil­niaustlk.lt

 

Vil­niaus te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos in­for­ma­ci­ja

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų