Festivalis ,,Prie dvaro“ Taujėnuose

Lai­ma JANČIAUSKAITĖ

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Tau­jė­nų fi­lia­lo ve­dė­ja

 

Lie­pos 6–15 d. Tau­jė­nuo­se vyks šeš­ta­sis mė­gė­jų te­at­rų fes­ti­va­lis ,,Prie dva­ro“. Tai de­šim­ties die­nų ren­gi­nių cik­las, skir­tas mė­gė­jų ir pro­fe­sio­na­liems te­at­rams, gy­vai mu­zi­kai, po­ezi­jai ir šo­kiui. Ren­gi­niai vyks Tau­jė­nų dva­re, svir­ne, par­ke, va­sa­ros est­ra­do­je.

Mė­gė­jų te­at­rų fes­ti­va­lis pra­dė­tas reng­ti prieš de­šimt me­tų – 2002 m. lie­pos mė­ne­sį žiū­ro­vai bu­vo pa­kvies­ti į pir­mą­jį fes­ti­va­lį ,,Prie dva­ro“ Tau­jė­nų par­ke. Da­ly­va­vo mė­gė­jų te­at­rai iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Vė­les­niuo­se fes­ti­va­liuo­se su­lauk­ta ko­lek­ty­vų iš Pran­cū­zi­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Len­ki­jos. Pra­ėjęs V-asis fes­ti­va­lis iš­si­plė­tė iki de­ka­dos ren­gi­nių.

Šie­met pir­mą­ją fes­ti­va­lio die­ną, lie­pos 6-ąją, į ati­da­ry­mą at­vyks­ta sve­čiai iš Len­ki­jos Tar­no­wo Pod­gor­ne – big­ben­das ,,Swin­gu­lan­ce“. Va­ka­re Tau­jė­nų dva­re skam­bės Ra­mu­nės ir Vy­tau­to V. Land­sber­gių, kom­po­zi­to­riaus Rai­mon­do Raš­po­liaus­ko at­lie­ka­mi ,,Žiau­riai gra­žūs ro­man­sai“.

Ant­rą­ją fes­ti­va­lio die­ną, lie­pos 7-osios va­ka­rą, vi­si, my­lin­tys mu­zi­ką, dai­ną, šo­kį, kvie­čia­mi į va­sa­ros est­ra­dą. Čia kar­tu su ka­pe­lo­mis ,,Vie­ver­sa“ iš Sie­si­kų, ,,Vo­lun­ge“ iš Vi­diš­kių, tau­jė­niš­kių ,,Ra­ta­ti­ta“, fol­klo­ro bei vo­ka­li­niais ko­lek­ty­vais įsi­lie­si­me į šo­kio sū­ku­rį, pin­si­me dai­nų py­nes, o vė­liau kar­tu su DJ’ais Vai­du JS ir Al­giu Light sma­giai lai­ką lei­si­me dis­ko­te­ko­je.

Lie­pos 8 d. ma­žuo­sius žiū­ro­vus į spek­tak­lį ,,Bez­du­kas ant eže­ro“ pa­kvies ,,Ra­ga­niu­kės te­at­ras“. Tai – nuo­tai­kin­gas spek­tak­lis, pa­sta­ty­tas pa­gal au­ten­tiš­ką lie­tu­vių liau­dies pa­sa­ką.

Lie­pos 9 d. Tau­jė­nų dva­ro par­ke vyks su­si­ti­ki­mas su 2011-ųjų Me­tų kny­gos ,,Sil­va Re­rum II“ au­to­re, ra­šy­to­ja Kris­ti­na Sa­ba­liaus­kai­te bei li­te­ra­tū­ro­lo­gu Sau­liu­mi Žu­ku.

Lie­pos 10-oji at­ėju­sie­siems į Tau­jė­nų dva­rą bus ne­pa­kar­to­ja­ma pro­ga ne tik at­skleis­ti dva­ro pa­slap­tis, bet ir iš­vys­ti jas sa­vo aki­mis – ro­man­tiš­ki ir ne­įti­kė­ti­ni pa­sa­ko­ji­mai at­gis ir įtrauks kiek­vie­ną į sa­vo pa­slap­tin­gą pa­sau­lį. Puoš­nūs kos­tiu­mai ir grakš­tus me­nu­e­tas, at­lie­ka­mas is­to­ri­nių šo­kių ko­lek­ty­vo ,,Bal­to­ji pa­va­na“ iš Anykš­čių, su­kurs tik­rą šven­tės au­rą. Tai bus uni­ka­li pro­ga įver­tin­ti Ku­ni­gaikš­čio vai­šes ir pa­mirš­ti kas­die­ny­bę.

Lie­pos 11 d. po­ezi­jos ir mu­zi­kos ren­gi­ny­je da­ly­vaus po­etai Kęs­tu­tis Na­va­kas, Sta­sė Čir­bie­nė, Vi­da Žu­rav­lio­va, Al­bi­nas Ku­lie­šis, Bi­ru­tė Stun­die­nė, An­ta­nas Gu­ze­lis, Gied­rė Jar­ma­la­vi­čie­nė – Mei­bi, Re­gi­na Mu­le­vi­čie­nė, so­lis­tė Li­na Rat­ke­vi­čiū­tė, kon­cert­meis­te­rė Aud­ra Ber­na­di­šie­nė ir kt.

Nuo lie­pos 12 iki 14 d. žiū­ro­vams sa­vo spek­tak­lius pri­sta­tys mė­gė­jų te­at­rai. Vie­šin­tų klo­ji­mo te­at­ras, Bir­žų, Jo­na­vos ra­jo­no Pa­no­te­rių, Kau­no ra­jo­no Ne­ve­ro­nių te­at­rai į tra­di­ci­nį fes­ti­va­lį at­vyks­ta pir­mą kar­tą. Ki­tus – Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Da­niū­nų, Ro­kiš­kio ra­jo­no Ba­jo­rų, Ute­nos ra­jo­no Le­liū­nų, Li­va­ni (Lat­vi­ja) mė­gė­jų te­at­rų spek­tak­lius žiū­ro­vai ma­tė pra­ei­tuo­se ,,Prie dva­ro“ ren­gi­niuo­se. Šiais me­tais at­vyks­ta Do­be­les mė­gė­jų te­at­ras ,,Smaids“, pir­mo­jo fes­ti­va­lio, vy­ku­sio 2002 m., da­ly­vis. Taip pat du spek­tak­lius pa­ro­dys ir Tau­jė­nų mė­gė­jų te­at­ras ,,Bi­čiu­liai“.

Fes­ti­va­lis baig­sis lie­pos 15 d., vi­sus pa­kvies­da­mas į  ,,Va­ka­rą su Liu­du Mi­ka­laus­ku“. Dai­ni­nin­kui akom­pa­nuos tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­re­a­tė Vir­gi­ni­ja Un­gu­rai­ty­tė (for­te­pi­jo­nas). Pro­gra­mo­je – lie­tu­vių ir ki­tų ša­lių kom­po­zi­to­rių mu­zi­ka.

Šio fes­ti­va­lio šū­kis: ,,De­šimt pa­pras­tai ne­pa­pras­tų die­nų Tau­jė­nuo­se kiek­vie­nam!“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų