Festivalis gali būti ir paskutinis

Li­kus sa­vai­tei iki Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio, jo or­ga­ni­za­to­riai skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais. Ka­tast­ro­fiš­kai trūks­tant lė­šų, šis Uk­mer­gę gar­si­nan­tis fes­ti­va­lis ga­li bū­ti pas­ku­ti­nis. La­biau­siai or­ga­ni­za­to­rius glu­mi­na val­džios abe­jin­gu­mas šiam iš­skir­ti­niam ren­gi­niui.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio fi­nan­sa­vi­mas Sau­liui Aug­liui – di­džiu­lis gal­vos skaus­mas.

Vie­nuo­lik­tas Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis jau se­niai su­sty­guo­tas. Jis vyks ki­tą sa­vai­tę. Ta­čiau fes­ti­va­lio sie­la Sau­lius Aug­lys-Sta­ne­vi­čius ti­ki­na esąs vi­siš­ko­je ne­vil­ty­je.

Maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus įkū­ręs vie­šą­ją įstai­gą „Per­ku­si­jos fes­ti­va­lis“, fi­nan­si­nius rei­ka­lus jis pri­si­ė­mė sau. Iki šių me­tų, nors sun­kiai, juos ir vyk­dy­da­vo.

Ta­čiau šie­met pa­ma­čius, kiek pi­ni­gų ski­ria­ma ren­gi­niui, pa­grin­di­niam or­ga­ni­za­to­riui nu­svi­ro ran­kos.

Pa­aiš­kė­jo, kad Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė fes­ti­va­liui nu­ma­tė dvi­gu­bai ma­žes­nę nei per­nai su­mą – 15 000 li­tų, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja – be­veik tris kar­tus ma­žiau nei per­nai – 6000 li­tų. Pi­ni­gų dar nu­ma­ty­ta ir iš ki­tų šal­ti­nių, jų taip pat bus su­rink­ta iš par­duo­tų bi­lie­tų. Ne­pai­sant to, įsi­pa­rei­go­ji­mams įvyk­dy­ti trūks­ta ma­žiau­siai 20 000 li­tų.

S. Aug­lio-Sta­ne­vi­čiaus pa­skai­čia­vi­mu, mi­ni­ma­li su­ma, su ku­ria bū­tų įma­no­ma iš­si­vers­ti or­ga­ni­zuo­jant to­kį fes­ti­va­lį, – 60 000 li­tų. Į šią su­mą įei­tų ho­no­ra­rai pa­sau­li­nio gar­so mu­zi­kan­tams, įgar­si­ni­mas, ap­švie­ti­mas, ap­gy­ve­ndini­mo, ke­lio­nės bei ki­tos iš­lai­dos.

Be­je, už­sie­nie­čių ap­gy­ven­di­ni­mą or­ga­ni­za­to­rius įvar­di­na taip pat kaip di­de­lę pro­ble­mą, nes vie­nin­te­lio tam tin­kan­čio Uk­mer­gės vieš­bu­čio kai­nos esą yra ne­įper­ka­mos.

 

Fes­ti­va­lis ski­ria­mas Ko­vo 11-ajai

 

Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis kas­met ren­gia­mas tuo pa­čiu me­tu ir ski­ria­mas Ko­vo 11-ajai, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Uk­mer­gė­je tai – vie­nin­te­lis to­kio aukš­to pro­fe­sio­na­lu­mo ly­gio ren­gi­nys, gar­si­nan­tis mū­sų mies­tą to­li už res­pub­li­kos ri­bų.

Apie tai, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja šie­met žiau­riai ap­kar­pė fes­ti­va­liui skir­tą fi­nan­sa­vi­mą, pa­aiš­kė­jo sau­sio pa­bai­go­je. Tuo­met dar vil­ta­si, kad ren­gi­nį tin­ka­mai pa­rems sa­vi­val­dy­bė. Ta­čiau pa­ma­tęs, ko­kia su­ma ski­ria­ma, S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius sa­kė ne­be­iš­ma­nąs, kaip teks iš­si­vers­ti. Svars­to ir to­kią ga­li­my­bę – šie­met žūtbūt su­rink­ti bū­ti­nas lė­šas ir gar­bin­gai baig­ti šią Uk­mer­gės tra­di­ci­ją. Juo­lab, kad tu­ri pa­siū­ly­mų reng­ti to­kį ren­gi­nį ki­ta­me Lie­tu­vos mies­te.

 

Ma­rim­ba at­ke­liaus iš Mek­si­kos

 

Kad ir ne­links­ma gai­da pri­sta­ty­da­mas tarp­tau­ti­nį ren­gi­nį, ki­tą sa­vai­tę or­ga­ni­za­to­rius vi­siems jo žiū­ro­vams ža­da ne­pa­kar­to­ja­mas aki­mir­kas ir aukš­tą pro­fe­sio­na­lu­mo ly­gį.

Šių­me­ti­nio fes­ti­va­lio ak­cen­tas – mek­si­kie­čio Ze­fe­ri­no Nan­da­y­a­pa gar­bės var­do an­sam­blio, ku­riam va­do­vau­ja S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius, pa­sau­li­nė prem­je­ra.

Šis an­sam­blis bu­vo su­kur­tas spe­cia­liai fes­ti­va­liui. Spe­cia­liai fes­ti­va­liui iš Mek­si­kos šio­mis die­no­mis tu­ri at­ke­liau­ti ir uni­ka­lus vie­nin­te­lis toks Lie­tu­vo­je in­stru­men­tas – mek­si­kie­tiš­ka ma­rim­ba. In­stru­men­tas ypa­tin­gas tuo, kad juo drau­ge gro­ja 4–5 mu­zi­kan­tai, o gar­sas yra vi­sai ki­toks nei tra­di­ci­nės ma­rim­bos. Su šiuo in­stru­men­tu ke­ti­nan­tys gro­ti lie­tu­viai jau yra nu­ma­tę kon­cer­tus ki­to­se ša­ly­se.

 

Gros vi­sa sa­lė

 

Ki­ta ren­gi­nio „vi­nis“ – ko­vo 8 die­ną nu­ma­ty­tas kon­cer­tas ne­įga­lie­siems. To­kio kon­cer­to, kur iš­da­lin­tais in­stru­men­tais gro­tų vi­sa sa­lė, Uk­mer­gė­je dar ne­bu­vo. Len­kų kil­mės at­li­kė­jas Piotr Sutt kaip tik to­kius kon­cer­tus vi­sa­me pa­sau­ly­je ren­gia jau dau­ge­lį me­tų. Or­ga­ni­za­to­riai jau ne vie­nus me­tus pla­na­vo pri­si­šauk­ti šią sce­nos įžy­my­bę į Uk­mer­gę. Ir štai pa­ga­liau tai pa­si­se­kė.

Fes­ti­va­lio me­tu Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riu­je bus su­reng­tas mu­ša­mų­jų an­sam­blių kon­kur­sas. Ja­me da­ly­vaus Tra­kų, Pa­bra­dės, Šiau­lių ir ki­tų mies­tų moks­lei­viai, M. K. Čiur­lio­nio me­nų gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai – apie pen­kio­li­ka moks­lei­viš­kų ko­lek­ty­vų. Pa­sak S. Aug­lio, to­kio kon­kur­so Lie­tu­vo­je dar nie­kas ne­ren­gė.

Moks­lei­viai  pla­nuo­ja pa­si­ro­dy­ti ir Ko­vo 11-osios ren­gi­ny­je mies­to cen­tre prie Lais­vės pa­min­klo.

 

Griau­dės vi­są die­ną

 

Tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis Uk­mer­gė­je griau­dės ke­tu­rias die­nas Jis pra­si­dės ko­vo 8-ąją, o bai­gia­ma­sis ren­gi­nys vyks sek­ma­die­nį, ko­vo 11-ąją. Iš vi­so nu­ma­ty­ti ke­tu­ri mo­ka­mi kon­cer­tai kul­tū­ros cen­tre ir ne­mo­ka­mi – Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ir Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riu­je.

Šiais me­tais fes­ti­va­ly­je da­ly­vaus Ja­vier Nan­da­y­a­pa (Mek­si­ka), Lin­da Ma­xey (JAV), Igor Les­nik (Kro­a­ti­ja), Kat­ri­ne Dru­yts (Bel­gi­ja), Chin Cheng Lin (Tai­va­nis), Lud­wig Al­bert (Bel­gi­ja), Piotr Sutt (Len­ki­ja), taip pat Lie­tu­vos at­li­kė­jai: Pa­vel Giun­ter, Sal­vi­jus Žei­mys, To­mas Ku­li­kaus­kas, An­drius Re­ka­šius, Ge­di­mi­nas Ma­čiuls­kis, Alek­san­dras Ši­me­lis ir, ži­no­ma, pats fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius.

 

Po ne­lai­mės – di­džiu­liai po­ky­čiai

 

Pra­ėjęs, de­šim­ta­sis, Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis bu­vo pa­žy­mė­tas ne­lai­mės žen­klu – ava­ri­jos me­tu bu­vo su­ža­lo­tas S. Aug­lys-Sta­ne­vi­čius. La­bai sun­kias trau­mas pa­ty­rė ir lig šiol iš ko­mos ne­pa­bu­do jį ve­žęs kul­tū­ros cen­tro vai­ruo­to­jas Ge­di­mi­nas Grau­ži­nis.

Kaip ši ne­lai­mė pa­kei­tė Sau­liaus gy­ve­ni­mą? Ką jis at­si­me­na apie pra­ėju­sių me­tų ko­vo 10-osios ry­tą?

Vy­ras pa­sa­ko­jo jo­kių ava­ri­jos de­ta­lių ne­pa­me­nan­tis. Po tos aki­mir­kos, kai įsė­do į au­to­mo­bi­lį, iš at­min­ties vis­kas iš­si­try­nė.

Po ava­ri­jos li­go­ni­nė­je gy­dė­si dau­giau nei mė­ne­sį. Pa­ty­rė di­de­lių su­ža­lo­ji­mų, ke­tu­rio­se vie­to­se jam bu­vo su­lau­žy­tas žan­di­kau­lis. Nei­gia­mas svei­ka­tos pa­sek­mes jun­ta lig šiol.

Skau­di ne­lai­mė ap­ver­tė vi­są  žy­maus kraš­tie­čio gy­ve­ni­mą. Kad ga­lė­tų vi­siš­kai at­si­duo­ti kū­ry­bai ir da­ry­ti tai, kas jam mie­liau­sia, ap­si­spren­dė pa­lik­ti val­diš­ką dar­bą Mu­zi­kos ir ba­le­to te­at­re. Ja­me jis dir­bo 24 me­tus.

Po su­krė­ti­mo pa­si­kei­tė ir po­žiū­ris į gy­ve­ni­mo ver­ty­bes – vi­siš­kai at­si­sa­kė al­ko­ho­lio, rū­ka­lų, pro­pa­guo­ja jo­gą.

Ta­čiau be­ne svar­biau­si po­ky­čiai as­me­ni­nia­me mu­zi­kan­to gy­ve­ni­me – ve­dė my­li­mą mo­te­rį pia­nis­tę Ele­ną Sta­ne­vi­čie­nę ir net įgy­ven­di­no se­ną su­ma­ny­mą – pa­kei­tė pa­var­dę.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų