Festivalis žymės ir skaudžios avarijos metines

Grei­tai su­eis me­tai, kai aukš­tyn ko­jom ap­si­ver­tė Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės Ra­sos Grau­ži­nie­nės šei­mos gy­ve­ni­mas. Per­nai ko­vo 10 die­ną, be­si­ren­giant Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio ati­da­ry­mui, į ava­ri­ją pa­te­ko ir vi­siš­kai ne­įga­liu li­ko jos vy­ras, bu­vęs kul­tū­ros cen­tro vai­ruo­to­jas Ge­di­mi­nas Grau­ži­nis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kul­tū­ros cen­tro ar­chy­vo nuotr. Ra­sa ir Ge­di­mi­nas Grau­ži­niai part­ne­riai bu­vo ir gy­ve­ni­me, ir sce­no­je.

 

„Ma­niau, kad esu sil­pnes­nė, ne­ti­kė­jau, kad vi­sa tai iš­tver­siu“, – sa­ko R. Grau­ži­nie­nė, da­bar kas­dien ke­lis kar­tus per die­ną sku­ban­ti pas li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riu­je gu­lin­tį sa­vo vy­rą. Vil­tis, kad jis bus toks, kaip iki ne­lem­tos die­nos, pa­ma­žu gęs­ta.

48 me­tų G. Grau­ži­nis šian­dien ga­li la­bai ne­daug – pa­ju­din­ti ran­kų, ko­jų pirš­tus, pa­so­din­tas pa­sė­dė­ti, smar­kiai įsi­ki­bęs į žmo­nos pe­tį ke­lias mi­nu­tes pa­sto­vė­ti, sė­dė­ti ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je, vie­na svei­ką­ja aki­mi sek­ti po pa­la­tą vaikš­tan­čius ar­ti­muo­sius. Ir vis­kas. Jau­nas vy­ras mai­ti­na­mas per zon­dą, var­to­mas, nuo­lat ma­sa­žuo­ja­mas ir per me­tus nė­ra ­iš­ta­ręs nė vie­no žo­džio.

 

Sku­bė­jo į lai­dą

 

R. Grau­ži­nie­nė la­bai ge­rai pri­si­me­na pra­ėju­sių me­tų ko­vo 10-osios ry­tą.

Oras ta­da bu­vo žiau­rus, ke­lias sli­dus, vai­ra­vi­mo są­ly­gos la­bai blo­gos. Kul­tū­ros cen­tre vai­ruo­to­ju dir­bęs G. Grau­ži­nis tu­rė­jo kel­tis la­bai anks­ti: 6 va­lan­dą ry­to Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je te­le­vi­zi­jo­je pra­si­dė­jo tie­sio­gi­nė lai­da, į ku­rią bu­vo pa­kvies­tas Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio sie­la, vie­nas or­ga­ni­za­to­rių Sau­lius Aug­lys.

Ge­di­mi­nas jį ir dar vie­ną stu­den­tą mu­zi­kan­tą tu­rė­jo nu­vež­ti į te­le­vi­zi­jos stu­di­ją, o pas­kui sku­biai va­žiuo­ti na­mo – 9 va­lan­dą Sau­lius jau tu­rė­jo bū­ti Uk­mer­gė­je ir da­ly­vau­ti fes­ti­va­lio ren­gi­ny­je.

„Ry­te no­rė­jau jam pa­skam­bin­ti ir pa­sa­ky­ti, kad va­žiuo­tų at­sar­giai, nes ke­lias la­bai sli­dus. Bet pa­gal­vo­jau:  ko­dėl tu­rė­čiau tai da­ry­ti – juk Ge­di­mi­nas se­niai vai­ruo­ja, yra pa­ty­ręs ir at­sar­gus vai­ruo­to­jas, tik­rai pats įver­tins oro są­ly­gas“, – pa­sa­ko­jo R. Grau­ži­nie­nė.

Per­nai vy­kęs Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis jai bu­vo ypa­tin­gas – pir­mą sy­kį už jį tie­sio­giai at­sa­kė ei­da­ma kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės pa­rei­gas. Dar­be tą­ryt šur­mu­lia­vo žmo­nės, vy­ko in­ten­sy­vūs mies­tą gar­si­nan­čio ren­gi­nio dar­bai.

 

Pa­ke­liui na­mo – ava­ri­ja

 

Apie 9 val. 30 min., ne­su­lau­ku­si su­tar­tu lai­ku grįž­tan­čių­jų iš Vil­niaus, žmo­na pa­skam­bi­no Ge­di­mi­no mo­bi­liuo­ju. Nie­kas ne­at­sa­kė. S. Aug­liui taip pat pri­sis­kam­bin­ti ne­pa­vy­ko. Pra­ėjus dar ku­riam lai­kui apė­mė ne­ge­ra nuo­jau­ta: vy­rui ban­dė pri­siskam­bin­ti kas ke­lio­li­ka mi­nu­čių. Ga­liau­siai ra­ge­lį pa­kė­lu­si mo­te­ris pri­sis­ta­tė esan­ti me­di­kė ir trum­pai pa­sa­kė, kad uk­mer­giš­kių au­to­mo­bi­lis pa­te­ko į ava­ri­ją, vai­ruo­to­jas sun­kiai su­žeis­tas ir bus ope­ruo­ja­mas.

Nu­sku­bė­ju­si į Vil­nių R. Grau­ži­nie­nė su­tuok­ti­nį ra­do re­a­ni­ma­ci­jo­je. To­je pa­čio­je pa­la­to­je gu­lė­jo ir leng­viau su­žeis­tas šio fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius S. Aug­lys.

Ge­di­mi­no ope­ra­ci­ja tru­ko 8 va­lan­das. Jam bu­vo su­kne­žin­ta gal­va.

Po ope­ra­ci­jos vy­ras pa­ni­ro į la­bai stip­rią, 5 ba­lais me­di­kų įvar­di­ja­mą ko­mą. Jo­je tarp gy­vy­bės ir mir­ties uk­mer­giš­kis ba­lan­sa­vo mė­ne­sį.

 

Gim­ta­die­nį pa­mi­nė­jo ko­mo­je

 

Po mė­ne­sio la­bai sun­kios būk­lės vy­ras bu­vo par­ga­ben­tas į Uk­mer­gę. Li­go­niui ne­ kar­tą bu­vo pa­ki­lu­si di­džiu­lė tem­pe­ra­tū­ra, ka­ma­vo įvai­rios in­fek­ci­jos ir kom­pli­ka­ci­jos. Vy­ko in­ten­sy­vi ko­va už gy­ve­ni­mą.

Ra­sa ma­no, kad vy­ras iš­gy­ve­no tik to­dėl, kad yra la­bai stip­rios svei­ka­tos – iki tol nė kar­to rim­tai ne­sir­gęs, ne­si­gy­dęs li­go­ni­nė­je.

48 me­tų gim­ta­die­nį lie­pos mė­ne­sį Ge­di­mi­nas su­ti­ko gi­lio­je ko­mo­je.

Gar­baus am­žiaus jau su­lau­kę dėl sū­naus tra­ge­di­jos be­si­sie­lo­jan­tys jo tė­ve­liai bu­vo įsi­ti­ki­nę – sū­nus iš ko­mos pa­bus per gim­ta­die­nį. Ta­čiau ste­buk­las ne­įvy­ko.

 

Ti­ki, jog gir­di

 

Rug­pjū­čio mė­ne­sį pa­si­reiš­kė pir­mie­ji  bu­di­mo iš ko­mos po­žy­miai – Ge­di­mi­nas pa­pra­šy­tas pa­ju­di­no ko­jos pirš­tus, pa­ro­dė sa­vo au­sį, no­sį.  Ta­čiau dau­giau nie­ko ste­buk­lin­go ne­be­įvy­ko. Vy­ras taip ir ne­pra­ta­rė nė žo­džio, nors jo žmo­na ti­ki – li­go­nis vis­ką gir­di ir su­vo­kia.

R. Grau­ži­nie­nės gy­ve­ni­mas da­bar su­ka­si dar­bo ir li­go­ni­nės rit­mu. Per pie­tus ir va­ka­re ji sku­ba į li­go­ni­nę, pa­sa­ko­ja su­tuok­ti­niui vi­sas die­nos nau­jie­nas. Tė­tį nuo­lat lan­ko tė­ve­liai ir dvi duk­ros – 22 me­tų stu­den­tė Eg­lė ir 18-me­tė abi­tu­rien­tė Ag­nė.

Ir Ra­sa, ir duk­ros iš­mo­ko at­lik­ti Ge­di­mi­nui bū­ti­nus ma­sa­žus, nuo­lat jį kal­bi­na ir ti­ki, kad jo svei­ka­ta po tru­pu­tį ge­rės.

Labai sunkios būklės Gediminas tu­ri ga­li­my­bę bū­ti slau­go­mas li­go­ni­nė­je. Ar­ti­mie­siems tai – tik­ras iš­si­gel­bė­ji­mas. „Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip bū­tų, jei tek­tų ši­to­kį li­go­nį slau­gy­ti na­muo­se“, – už pro­fe­sio­na­lią me­di­kų slau­gą dė­kin­ga Ge­di­mi­no žmo­na. Tie­sa, jai pa­čiai pri­klau­so pirk­ti saus­kel­nes, me­di­ka­men­tus, kas­dien at­ne­ša na­muo­se ga­min­to trin­to mais­to. Ta­čiau to­kių da­ly­kų mo­te­ris ne­skai­čiuo­ja ir net ne­ban­do svars­ty­ti, ar už­ten­ka Ge­di­mino ne­įga­lu­mo pa­šal­pos: fi­nan­si­niai da­ly­kai – Ra­sos pro­ble­mų už­ri­by­je.

„Rei­kė­jo iš­mok­ti, kaip to­liau gy­ven­ti be vy­ro“, – sa­ko R. Grau­ži­nie­nė. Pri­si­pa­žįs­ta – du mė­ne­sius po ne­lai­mės į sa­vo na­mus grįž­ti ne­įsten­gė. Gy­ve­no pas tė­vus. Taip bu­vo leng­viau iš­tver­ti pa­čias sun­kiau­sias die­nas. Pas­kui su­pra­to, jog gy­ve­ni­mas tu­ri ei­ti į prie­kį.

„Ne­tu­riu tei­sės nei iš­skys­ti, nei pik­tnau­džiau­ti sa­vo ne­lai­me. Pri­va­lau dirb­ti ir bū­ti tvir­ta“, – sa­ko mo­te­ris.

 

Te­be­vyks­ta ty­ri­mas

 

Dėl 2011 me­tų ko­vo 10 die­ną au­to­stra­do­je ne­to­li Šir­vin­tų įvy­ku­sios ava­ri­jos po­li­ci­jo­je te­be­vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Pa­gal tvar­ką ty­rė­jai tu­rė­tų ap­klaus­ti au­to­mo­bi­lį vai­ra­vu­sį G. Grau­ži­nį. Pa­rei­gū­nai do­mė­jo­si to­kia ga­li­my­be, ta­čiau jos nė­ra ir var­gu ar ka­da bus.

Ar­ti­mie­ji lig šiol ne­ži­no vi­sų  ava­ri­jos ap­lin­ky­bių. Ži­no tik, kad bu­vo la­bai sli­du, o au­to­stra­da prie­ky­je va­žia­vu­sį au­to­bu­siu­ką su­mė­tė. Veng­da­mas su­si­dū­ri­mo Ge­di­mi­nas grei­čiau­siai su­ko į ša­lį ir tie­siog pa­lin­do po at­bu­li­ne ei­ga ma­nev­rą da­riu­siu miš­kave­žiu.

Kul­tū­ros cen­tro ga­ra­že te­bes­to­vi smar­kiai ap­lam­dy­tas šios įstai­gos au­to­mo­bi­lis „Cit­ro­en Ber­lin­go“, ku­riuo ne­lai­mės die­ną iš Vil­niaus į Uk­mer­gę va­žia­vo fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai. Di­rek­to­rė ma­no, kad iki iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pa­bai­gos au­to­mo­bi­lio ge­riau ne­re­mon­tuo­ti.

Jų įstai­ga maž­daug po pus­me­čio įsi­gi­jo ki­tą trans­por­to prie­mo­nę. Di­rek­to­rei te­ko pri­im­ti ir nau­ją vai­ruo­to­ją. Nors tai pa­da­ry­ti bu­vo la­bai sun­ku, džiau­gia­si at­ėju­siu tvar­kin­gu ir do­ru žmo­gu­mi.

 

Su­ve­dė kul­tū­ra

 

Ra­sa su Ge­di­mi­nu su­si­tuo­kė prieš 22 me­tus. Pas­ta­ruo­sius ke­lerius me­tus jie­du bu­vo ir ben­dra­dar­biai.

R. Grau­ži­nie­nė, dau­ge­liui ren­gi­nių da­ly­vių la­biau ži­no­ma kaip Dė­die­ny­tė, sa­ko su sa­vo vy­ru su­si­pa­ži­nu­si per kul­tū­rą. Bū­da­ma jau­na kul­tū­ros na­mų spe­cia­lis­tė ji vy­ko į kai­mus ap­žiū­rė­ti, kaip ten ren­gia­ma­si agit­bri­ga­dų pa­si­ro­dy­mams. G. Grau­ži­nis kaip tik vai­di­no Sie­si­kų agit­bri­ga­do­je. Jau­nuo­liai kri­to vie­nas ki­tam į akį ir grei­tai at­šo­ko ves­tu­ves.

Kul­tū­ros dar­buo­to­jo gy­ve­ni­mas ypa­tin­gas – šeš­ta­die­niai, sek­ma­die­niai daž­nai ski­ria­mi dar­bui, ren­gi­niams, kon­cer­tams, tad Ra­sa sa­ko vi­saip jau­ki­nu­si su­tuok­ti­nį prie to­kio gy­ve­ni­mo. Ge­di­mi­nas daug me­tų vai­di­no mė­gė­jiš­kuo­se pa­si­ro­dy­muo­se, o ar­tė­jant Ka­lė­doms tap­da­vo ne­pa­mai­no­mu Ka­lė­dų Se­ne­liu.

 

Fes­ti­va­lio lau­kia su jau­du­liu

 

Ge­di­mi­nas bu­vo ne­pa­kei­čia­mas pa­gal­bi­nin­kas ir Sližiuose gy­ve­nan­tiems gar­baus am­žiaus sa­vo tė­ve­liams bei tvir­tas pe­tys sa­vo šei­mo­je.

2010 m. spa­lį, kai Ra­sa lai­mė­jo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės kon­kur­są, tuo­met šios įstai­gos vai­ruo­to­ju jau dir­bęs vy­ras la­bai ją pa­lai­kė ir drą­si­no. Sa­kė, kad ji tik­rai su­si­tvar­kys su šiuo dar­bu.

Po ne­lai­mės gy­ve­ni­mas ar­ti­mie­siems tar­si iš­sly­do iš po ko­jų.

„Vi­sai ne­se­niai pir­mą kar­tą po be­veik me­tų per­trau­kos už­li­pau į sce­ną Dėdie­ny­tės per­so­na­že. Iki tol ne­ga­lė­jau. Rim­tus ren­gi­nius ga­lė­jau ves­ti, bet to­kių, kur tu­ri skleis­ti ge­rą, links­mą nuo­tai­ką, – ne“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Džiau­gia­si per­ženg­usi per sa­ve ir su­ge­bė­ju­si.

O ar ar­tė­jan­tis tra­di­ci­nis Uk­mer­gei taip svar­bus ren­gi­nys – Tarp­tau­ti­nis būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lis – jai ne­ta­po pra­keiks­mu, at­ne­šu­siu bai­sią ne­lai­mę? Mo­te­ris sa­ko apie tai nie­ka­da ne­gal­vo­jan­ti ir nie­ko ne­kal­ti­nan­ti. Tai bū­tų tuš­čia ir be­pras­miš­ka.

Šių­me­ti­nio fes­ti­va­lio R. Grau­ži­nie­nė lau­kia su jau­du­liu kaip di­de­lio ir svar­baus kul­tū­ri­nio įvy­kio. Ko­vo 11-ąją, skel­biant fes­ti­va­lio ati­da­ry­mą mies­to cen­tre, ji svei­kins uk­mer­giš­kius su Lie­tu­vai svar­bia da­ta. Ir stums į ša­lį min­tis – ko­dėl ir už ką.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų