Fi­nan­si­nė kri­zė dal­giu mo­juo­ja ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­ty­je

 

Šiais me­tais pa­di­dė­ju­si bu­tų nuo­mos mo­kes­čių naš­ta per ki­še­nes smo­gė Uk­mer­gės ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jams. Pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui ne­įga­lie­ji su­lau­kė dar vie­nos "do­va­nė­lės" – pa­pil­do­mų mo­kes­čių už ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pas. Men­kas pa­ja­mas gau­nan­tys gy­ven­to­jai, ieš­ko­da­mi tei­sin­gu­mo, raš­tu krei­pė­si į ra­jo­no val­džią.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų plo­tas mil­ži­niš­kas – per ke­tu­ri šim­tai kvad­ra­ti­nių met­rų. Už di­džiu­lį ap­šil­do­mą rū­sį, ho­lus, bib­lio­te­ką, kom­piu­te­rių kla­sę, sve­čių, bu­dė­to­jų kam­ba­rius iki šiol mo­kė­da­vo Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras.

 

 

Ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai sa­vo nuos­kau­das iš­lie­ja Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rei Si­gi­tai Ba­ka­naus­kie­nei (kai­rė­je).

 

Ben­dra­bu­ty­je daug ne­nau­do­ja­mų, san­dė­liais pa­vers­tų pa­tal­pų, už ku­rių šil­dy­mą tu­ri su­mo­kė­ti gy­ven­to­jai.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Tek­da­vo pa­klo­ti ne­men­ką su­mą ir už šių pa­tal­pų su­nau­do­tą elek­tros ener­gi­ją, ir van­de­nį. Šioms reik­mėms per me­tus bu­vo iš­lei­džia­ma 33 tūks­tan­čių li­tų su­ma, ku­rią fi­nan­suo­da­vo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Sun­kme­čiu, „ap­kar­pius“ lė­šas, ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pų iš­lai­ky­mą pa­skirs­ty­ti vi­siems nuo­mi­nin­kams: ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jams, Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų bei Vil­niaus ap­skri­ties ges­tų kal­bos ver­tė­jų cen­trams.

Pri­vers­ti su­si­verž­ti dir­žus

Kai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­rė­žė net 37 tūks­tan­čius li­tų, skir­tus Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui, jo dar­buo­to­jams te­ko su­si­verž­ti dir­žus. „It ko­kia­me ban­kru­tuo­jan­čia­me fab­ri­ke cen­tre pa­skelb­ta ke­tu­rių die­nų dar­bo sa­vai­tė, 20 pro­cen­tų su­ma­žin­ti ir taip men­ki at­ly­gi­ni­mai, per­pus su­ma­žin­tos iš­lai­dos bū­ti­niau­sioms reik­mėms, at­si­sa­ky­ta net elek­tri­nių vir­du­lių ka­vai ry­tais iš­si­vir­ti. Cen­tro, ku­ria­me yra 27 eta­tai, veik­la tam­pa mi­nu­si­ne. Iš žmo­nių spau­džiam vis­ką, bet ma­tom, kad nie­ko ne­bus“, – sa­ko įstai­gos di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­reng­tais skai­čia­vi­mais, per 70 kvad­ra­ti­nių met­rų ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pų ati­te­ko ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui, dau­giau nei 20 kvad­ra­ti­nių met­rų – Vil­niaus ap­skri­ties ges­tų kal­bos ver­tė­jų cen­trui, per 300 kvad­ra­ti­nių met­rų – vi­siems ben­dra­bu­ty­je gy­ve­nan­tiems ne­įga­lie­siems.

Sun­kme­čio pri­slėg­tas Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras ne­tu­rės lė­šų su­mo­kė­ti už jiems pri­skir­tas pa­tal­pas ir pra­šo sa­vi­val­dy­bės šias pa­tal­pas nuo jų „nu­ka­bin­ti“.

Krei­pė­si į ra­jo­no val­džią

Pa­pil­do­mai mo­kė­ti už ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pų šil­dy­mą ne­su­tin­ka ir ne­di­de­les pa­ja­mas gau­nan­tys ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai.

„Jau­čia­mės dis­kri­mi­nuo­ja­mi. Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai at­jun­gė laip­ti­nė­se esan­čius ra­dia­to­rius ir ne­mo­ka už jų šil­dy­mą. Ko­dėl to ne­pa­da­rė mus ad­mi­nist­ruo­jan­čios UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio dar­buo­to­jai? Ko­dėl jie ne­su­si­ti­ko su gy­ven­to­jais ir kar­tu ne­spren­dė šio klau­si­mo? Ko­dėl už dar­buo­to­jų ap­lai­du­mą tu­ri­me mo­kė­ti mes?“ – klau­sė ne­įga­lie­ji.

Gy­ven­to­jai pra­bi­lo ir apie sa­vo bu­tus, ku­riuos prieš ap­si­gy­ven­da­mi ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­ty­je ati­da­vė sa­vi­val­dy­bei. „Ke­li šio ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai ati­da­vė sa­vi­val­dy­bei sa­vo bu­tus, su­da­rė su­tar­tis, ku­rios vie­na­pu­siš­kai lau­žo­mos. Rei­ka­lau­ja­me grą­žin­ti bu­vu­sius bu­tus. Kaip sa­vi­val­dy­bė pa­si­ren­gu­si tai pa­da­ry­ti?“ – tei­rau­ja­si žmo­nės.

Pa­si­ra­šė nau­jas su­tar­tis

„Mes, ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai, pa­tiria­me jau tre­čią gru­bią dis­kri­mi­na­ci­ją mū­sų at­žvil­giu. Pir­ma – kai vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai už in­ves­ti­ci­nius če­kius ga­lė­jo pri­va­ti­zuo­ti sa­vo bu­tus, gy­ve­nu­siems šia­me ben­dra­bu­ty­je ši tei­sė bu­vo at­im­ta. Ant­ro­ji – UAB Uk­mer­gės butų ūkis pri­ver­tė mus pa­si­ra­šy­ti nau­jas su­tar­tis, ku­rio­mis pa­di­di­no bu­tų nu­omą ke­lis šim­tus pro­cen­tų. Pa­di­din­ti nuo­mos kai­ną ga­lė­jo tik nau­jiems gy­ven­to­jams. Ar jūs ži­no­te kur nors Eu­ro­pos Są­jun­go­je pre­ce­den­tą, kai so­cia­li­nio būs­to nuo­mo­to­jams, tvar­kin­gai mo­kan­tiems už šį būs­tą, bū­tų di­di­na­ma nu­oma? Įdo­mu ir mums su­ži­no­ti. Nu­omą ga­li­ma di­din­ti tik nau­jiems so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kams, to­kia ES prak­ti­ka. Ar ne­ma­no­te, kad at­sa­kin­gi už šias su­tar­tis tu­rė­tų su­lauk­ti nuo­bau­dų? Tre­čio­ji – tai da­bar­ti­nis ne­tei­sė­tas ban­dy­mas pri­mes­ti mums pa­pil­do­mus mo­kes­čius už pa­tal­pas, ku­rių mes ne­si­nuo­mo­ja­me. Mes ne tik ne­su­tin­ka­me su „Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lių­jų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų nuo­mos tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mo“ įsi­ga­lio­ji­mu, bet ir rei­ka­lau­ja­me ga­ran­ti­jų, kad pa­na­šūs pre­ce­den­tai ne­pa­si­kar­to­tų at­ei­ty­je“, – at­vi­ru laiš­ku į ra­jo­no va­do­vus ne­se­niai krei­pė­si ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jai.

Ra­dia­to­rių nuim­ti ne­ga­li

Pa­sak UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riaus Jo­no Rin­ke­vi­čiaus, ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jų laiš­kas – pa­gal­bos šauks­mas, į ku­rį pri­va­lo­ma re­a­guo­ti. „Žmo­nės puo­lę į ne­vil­tį. Bū­ti­na su jais su­si­tik­ti, kal­bė­ti, aiš­kin­ti ir spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas“, – sa­kė di­rek­to­rius. Jis dar kar­tą pa­brė­žė, kad vi­sus spren­di­mus, ku­riais jie va­do­vau­ja­si, pri­ima ra­jo­no ta­ry­ba. Su­ma­žė­ję sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pi­ni­gai ir tau­py­mas skau­džiai at­si­rė­mė į kiek­vie­ną sri­tį.

„Vi­sos ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pos ne­bus iš­da­ly­tos vien ne­įga­lie­siems, jos bus pro­por­cin­gai pa­skirs­ty­tos ir ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui. Laip­ti­nė­se ir ho­luo­se esan­čių ra­dia­to­rių sek­ci­jų sa­va­va­liš­kai nuim­ti ar su­ma­žin­ti ne­ga­li­ma, kad ne­su­trik­tų šil­dy­mo tie­ki­mas. Šiam dar­bui tu­ri bū­ti at­lie­ka­mi pro­jek­tai“, – sa­kė J. Rin­ke­vi­čius. Anot jo, bu­tų nuo­mos kai­ną ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­ty­je pa­di­di­no ne Bu­tų ūkis – tai nu­spren­dė ra­jo­no ta­ry­bos na­riai. Su­rink­ti pi­ni­gai – kau­pia­mo­sios lė­šos bus nau­do­ja­mos re­mon­to ir ki­tiems dar­bams at­lik­ti.

Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Klav­di­jos Ste­pa­no­vos, at­sa­ky­mai į ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jų pa­teik­tus klau­si­mus yra nag­ri­nė­ja­mi. Ar­ti­miau­siu lai­ku ža­da­ma su­si­tik­ti su ne­įga­lių­jų ben­dra­bu­čio gy­ven­to­jais.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų