Fotografo gyvenimą trypia „Raganų ritualas“

Me­ni­nin­kas Jo­nas Vait­kus, ku­rio so­dy­bo­je bu­vo su­reng­tas fes­ti­va­lis „Ra­ga­nos ri­tu­a­las“, ne­si­ti­kė­jo, kad šis ren­gi­nys aukš­tyn ko­jo­mis ap­vers jo gy­ve­ni­mą. Dėl sodyboje ras­tų nar­ko­ti­kų vil­nie­čio at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o is­to­ri­ją pa­vie­ši­nus, jam te­ko iš­ei­ti iš dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Jono Vaitkaus nuotr. Fes­ti­va­ly­je „Ra­ga­nų ri­tu­a­las“: bal­tų gru­pės „Kūlgrinda“ va­do­vė Ini­ja Trin­kū­nie­nė.

Uk­mer­gės ra­jo­ne Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je Sa­vi­do­nių kai­me vy­kęs fes­ti­va­lis–se­mi­na­ras „Ra­ga­nos ri­tu­a­las“ gar­siai nu­skam­bė­jo po to, kai, pa­tik­ri­nę so­dy­bą, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jo­je ap­ti­ko nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

Pas­ku­ti­nį lie­pos sa­vait­ga­lį pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad 54 me­tų J. Vait­kaus so­dy­bo­je jau ke­lias nak­tis ne­ty­la tran­ki mu­zi­ka. Ji ne­duo­da ra­my­bės net už ke­lių ki­lo­met­rų gy­ve­nan­tiems kai­my­nams.

Po­li­ci­nin­kams nu­vy­kus į Sa­vi­do­nis ki­lo įta­ri­mų, kad tra­di­ci­nės lie­tu­vių kul­tū­ros pro­pa­ga­vi­mo ren­gi­ny­je var­to­ja­mi nar­ko­ti­kai. Į ko­mi­sa­ria­tą bu­vo pri­sta­ty­ti de­vy­ni so­dy­bo­je bu­vę as­me­nys. Tarp su­lai­ky­tų­jų – ir trys as­me­nys iš Švei­ca­ri­jos, Suo­mi­jos bei Por­tu­ga­li­jos. Tik vie­nas iš jų ne­bu­vo ap­svai­gęs nuo nar­ko­ti­kų.

Lie­pos 30 d. so­dy­bo­je at­li­kus pa­tik­ri­ni­mą pa­rei­gū­nai ra­do 3 ki­log­ra­mus ka­na­pių ir 700 gra­mų jau pa­ruoš­tos nau­do­ti šios au­ga­li­nės nar­ko­ti­nės me­džia­gos.

Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis.

 

Tik nuo­mo­jo

 

Sa­vi­do­nių kai­me 10 me­tų so­dy­bą tu­rin­tis J. Vait­kus ti­ki­na: jis  – val­dos šei­mi­nin­kas, bet ne ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius. Esą jis ne­ga­li at­sa­ky­ti už tai, kad kaž­kas ga­lė­jo tu­rė­ti kvai­ša­lų.

„Tu­riu so­dy­bos nuo­mos su­tar­tį su Vil­niu­je gy­ve­nan­čiu Šve­di­jos pi­lie­čiu“, – ti­ki­no J. Vait­kus. Vy­ras pri­pa­žįs­ta, jog pats do­mi­si bal­tų ti­kė­ji­mu, tad pa­siū­ly­mas iš­nuo­mo­ti so­dy­bą bū­tent to­kiam ren­gi­niui jį su­do­mi­no. Pats ja­me da­ly­va­vo, bet li­ko nu­si­vy­lęs.

Tran­ki mu­zi­ka, dėl ku­rios į po­li­ci­ją krei­pė­si kai­my­nai, J. Vait­kaus ti­ki­ni­mu, ir jam vi­sai ne­pa­ti­ku­si. Ne kar­tą pra­šė pri­til­dy­ti mu­zi­ką, bet gar­sas po kiek lai­ko ir vėl bu­vo di­di­na­mas. „La­bai at­si­pra­šau dėl to kai­my­nų“, – ap­gai­les­ta­vo vy­ras.

 

08-17-1_straipsnio_2_nuotr

Fes­ti­va­lis bu­vo iš­ties spal­vin­gas.


Pa­šne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad „Ra­ga­nos ri­tu­a­lo“ or­ga­ni­za­to­riai jį pa­tys su­si­ra­do ir pa­siū­lė iš­nuo­mo­ti so­dy­bą. Šis ren­gi­nys ta­po ant­ruo­ju, vy­ku­siu čia šią va­sa­rą. Į pir­mąjį per Jo­ni­nes sve­čius kvie­tė pats J. Vait­kus. Tą­syk su­reng­to­je šven­tė­je „De­gan­tis Jo­nas“ esą tran­ki mu­zi­ka nie­kie­no ne­ner­vi­no, ne­ki­lo jo­kių in­ci­den­tų.

Kai pa­skli­dus ži­niai apie sma­gią Jo­ni­nių šven­tę vė­liau ga­vo pa­siū­ly­mą iš­nuo­mo­ti so­dy­bą ki­tiems, J. Vait­kus sa­ko dve­jo­jęs ne­il­gai. Ir te­ma jį do­mi­no, ir se­mi­na­ro lek­to­rių pa­var­dės bu­vo ži­no­mos...

 

Ta­po be­dar­biu

 

Uk­mer­gė­je gi­męs ir už­au­gęs  J. Vait­kus pa­sa­ko­jo iki ne­lem­to­jo in­ci­den­to dir­bęs vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je – Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tre. Čia ėjo spe­cia­lis­to – fo­to­gra­fo pa­rei­gas. Ta­čiau ša­lies dien­raš­ty­je pa­vie­ši­nus is­to­ri­ją apie nar­ko­ti­kus, iš dar­bo bu­vo pri­vers­tas iš­ei­ti.

 

08-17-1_straipsnio_3_nuotr

Sa­vo ke­tur­ko­jo drau­go Vė­jo J. Vait­kus ne­te­ko „Ra­ga­nų ri­tu­a­lo“ iš­va­ka­rė­se. „Lyg ne­te­kau die­viš­kos ap­sau­gos“, – apie pra­ras­tą au­gin­ti­nį sa­ko me­ni­nin­kas.


Da­bar ofi­cia­liai vy­ras yra be­dar­bis – jau įsi­re­gist­ra­vo Uk­mer­gės dar­bo bir­žo­je. Pra­ra­dus tar­ny­bą sos­ti­nė­je, nu­ta­rė: da­bar gy­vens Sa­vi­do­ny­se.

Ka­dan­gi su­tar­to so­dy­bos nuo­mos mo­kes­čio J. Vait­kus sa­ko ne­ga­vęs, or­ga­ni­za­to­riai te­ri­to­ri­jos ne­su­tvar­kę, so­dy­bos šei­mi­nin­kas ti­ki­na po ne­lem­to­jo ren­gi­nio li­kęs ne tik be dar­bo, bet dar ir ap­gau­tas. O svar­biau­sia – įta­ria­mas nar­ko­ti­kų lai­ky­mu. Dėl šio įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

 

Pa­si­sam­dė ad­vo­ka­tą

 

„Man pa­reikš­tas įta­ri­mas dėl di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­nių me­džia­gų įsi­gi­ji­mo ir pla­ti­ni­mo, kas yra vi­siš­ka ne­są­mo­nė. Aš iš­nuo­mo­jau so­dy­bą su vi­sais pa­sta­tais. Ne­gi ga­lė­jau iš­nuo­mo­ti ne­pa­žįs­ta­miems žmo­nėms na­mus, ir dar – pri­krau­tus nar­ko­ti­kų? Juo­lab, kad eks­per­ti­zė dar nie­ko ne­nu­sta­tė“, – sa­ko J. Vait­kus.

Fo­to­gra­fas pa­si­sam­dė ad­vo­ka­tą ir jau krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl jam pa­reikš­tų įta­ri­mų per­kva­li­fi­ka­vi­mo.

Vi­sa ši is­to­ri­ja ir dvie­jų va­sa­rą so­dy­bo­je vy­ku­sių ren­gi­nių pa­va­di­ni­mai jam da­bar – lyg tik­ras pra­keiks­mas. Jo­ni­nių ren­gi­nys „De­gan­tis Jo­nas“ – lyg pa­sek­mė to, kas nu­ti­ko po „Ra­ga­nų ri­tu­a­lo“. „Nuo­mo­da­mas že­mę pa­te­kau į kri­mi­na­li­nę is­to­ri­ją, ne­te­kau dar­bo, ne­ga­liu net gau­ti iš dar­bo bir­žos pa­šal­pos, nes esu že­mės sa­vi­nin­kas, tu­riu pats mo­kė­tis už me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas – tie­siog pil­nas „bu­kie­tas“ de­gan­čiam Jo­nui“, – ban­do juo­kau­ti J. Vait­kus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų