Galvos skausmas dėl buitinių atliekų

Bui­ti­nės at­lie­kos – šiuo me­tu gal­vos skaus­mas ir gy­ven­to­jams, ir jų ve­žė­jams, ir sa­vi­val­dy­bės tarnautojams. Gy­ven­to­jai pyks­ta, kad į kon­tei­ne­rius drau­džia­ma dė­ti ža­li­ą­sias at­lie­kas, valdininkai su­ka gal­vą, kaip iš­spręs­ti pro­ble­mą, o bui­ti­nių at­lie­kų ve­žė­jas pa­reiš­kė šios veik­los no­rin­tis at­si­sa­ky­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. At­lie­kų ve­ži­mas Uk­mer­gė­je ta­po nuos­to­lin­gas.

Gy­ven­to­jai jau ke­lias sa­vai­tes pa­si­pik­ti­nę dėl to, kad bu­vo ka­te­go­riš­kai už­draus­ta į kon­tei­ne­rius mes­ti žo­les, ša­kas, ve­lė­ną. Iš kie­mų ne­be­ima­mi kon­tei­ne­riai, jei juo­se pūp­so au­ga­lai ar jų lie­ka­nos. Spau­do­je jau ra­šė­me, kad ši tvar­ka la­bai su­griež­tė­jo po to, kai nu­ken­tė­jo pa­tys at­lie­kų ve­žė­jai – į Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­ną ne­bu­vo įleis­ti jų sa­vi­var­čiai, nes juo­se bu­vo ža­lie­nų.

 

Drau­di­mai – ne nau­jie­na

 

Gy­ven­to­jų skun­dų ata­kos dėl drau­di­mų su­lau­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ja Gra­baus­kie­nė. Ta­čiau ji pri­me­na – to­kia tvar­ka tik­rai ne­nu­kri­to iš dan­gaus. Ji prieš tre­jus me­tus bu­vo įra­šy­ta su­tar­ty­se su gy­ven­to­jais dėl at­lie­kų ve­ži­mo. Tvar­ko­je skel­bia­ma, kad į ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius drau­džia­ma pil­ti grun­tą, sta­ty­bos at­lie­kas, che­mi­nes me­džia­gas, žel­di­nių prie­žiū­ros ir gat­vių tvar­ky­mo, bio­lo­giš­kai skai­džias ža­li­ą­sias at­lie­kas.

Ža­li­ą­sias so­do, dar­žo, ve­jų ir ki­to­kias at­lie­kas pri­va­lu tvar­ky­ti pa­tiems: kom­pos­tuo­ti, šer­ti gy­vu­liams, pa­nau­do­ti ener­gi­jai gau­ti. Ki­tas pa­siū­ly­mas – pa­tiems vež­ti jas į Sar­ge­liuo­se esan­čią kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę.

Ta­čiau žmo­nės ne­pa­ten­kin­ti – už ką tuo­met tu­ri mo­kė­ti pi­ni­gus, jei kon­tei­ne­rių tu­ri­nys griež­tai tik­ri­na­mas.

 

Pyks­ta ir dėl mai­še­lių

 

Pa­sak V. Gra­baus­kie­nės, pra­ėju­sią sa­vai­tę kom­pro­mi­sas bu­vo ras­tas – su at­lie­kų ve­žė­ju su­tar­ta, jog ža­li­ą­sias at­lie­kas, su­dė­ję į mai­šus, gy­ven­to­jai pa­lik­tų prie sa­vo kon­tei­ne­rių. Ve­žė­jas jas paims ir pats iš­veš į Sar­ge­lius.

Bet, anot ve­dė­jos, ir toks pa­siū­ly­mas pa­ti­ko ne vi­siems – se­ny­vo am­žiaus žmo­nės prie­kaiš­ta­vo, kad da­bar tu­rės pirk­ti šiukš­lių mai­šus, ku­rių, pa­si­ro­do, lig šiol ne­pirk­da­vo...

V. Gra­baus­kie­nė pa­ste­bi ir tei­gia­mų po­ky­čių – at­si­ran­da žmo­nių, ku­rie į dum­blo aikš­te­lę ša­kas ir žo­les at­ve­ža pa­tys. Apie tai in­for­ma­vo UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ dum­blo ap­do­ro­ji­mo ir va­ly­mo įren­gi­nių meist­ras Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.

Jei bus fi­nan­suo­tas pro­jek­tas, kom­pos­ta­vi­mui skir­tų kon­tei­ne­rių tu­rė­tų įsi­gy­ti Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (VAATC). Jei taip įvyks, to­kių kon­tei­ne­rių gau­tų ir mū­sų sa­vi­val­dy­bė, o jiems bū­tų nu­ma­ty­tos at­ski­ros vie­tos mies­te.

 

Aik­šte­lės ati­da­ry­mas ati­dė­tas

 

Dar vie­na pro­ble­ma, su­si­ju­si su ga­li­my­be uk­mer­giš­kiams at­si­kra­ty­ti ne­rei­ka­lin­gų daik­tų – stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lė. Jos įren­gi­mas vyks­ta su kliū­ti­mis. Aikš­te­lė Žie­do gat­vė­je tu­rė­jo bū­ti ati­da­ry­ta ba­lan­dį, ta­čiau dėl fi­nan­si­nių pro­ble­mų baig­ti dar­bus nu­ma­ty­ta tik lie­pos pa­bai­go­je. Aikš­te­lės įren­gi­mo pro­jek­tą vyk­do VAATC. Pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­vi­val­dy­bei šį įmo­nė at­siun­tė raš­tą dėl pa­baig­tu­vių da­tos nu­kė­li­mo.

Be­je, lie­pą tu­rė­tų bū­ti baig­tas ir dar vie­nas „šiukš­liš­kas“ pro­jek­tas – bu­vu­sio Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­no re­kul­ti­va­vi­mo dar­bai. Vi­sas są­var­ty­no tu­ri­nys jau su­stum­tas į krū­vas, at­lik­ti ki­ti re­kul­ti­va­ci­jos dar­bai. Be­lie­ka už­pil­ti grun­tu ir ap­sė­ti žo­le.

 

No­ri nu­trauk­ti su­tar­tį

 

Ta­čiau be­ne rim­čiau­sia su bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis su­siju­si pro­ble­ma – UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ krei­pimasis į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu ša­lių su­ta­ri­mu nu­trauk­ti at­lie­kų ve­ži­mo su­tar­tį. Mo­ty­vuo­ja­ma tuo, kad dau­giau nei 70 pro­cen­tų pa­bran­gus są­var­ty­no „var­tų“ mo­kes­čiams, ši pa­slau­ga įmo­nei – nuos­to­lin­ga.

Su­tar­tis tarp sa­vi­val­dy­bės ir jung­ti­nės veik­los part­ne­rių UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“, UAB „Za­ra­sų ko­mu­na­li­nin­kas“ ir UAB „Uk­mer­gės ver­smės“ Lan­gų cen­tras bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2010 me­tais ir tu­rė­jo ga­lio­ti iki 2015 me­tų.

Ga­vus at­lie­kų ve­žė­jų pa­reiš­ki­mą, sa­vi­val­dy­bė ban­dė aiš­kin­tis, ar, pa­si­kei­tus si­tu­a­ci­jai, ga­li­ma už pa­slau­gą nu­sta­ty­ti di­des­nį mo­kes­tį. Bet Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ne­lei­do už pa­slau­gą bran­giau mo­kė­ti da­bar­ti­niam ve­žė­jui, tad iš­ei­tis vie­nin­te­lė – skelb­ti nau­ją kon­kur­są.

Tik pa­na­šu, kad jo­kia ki­ta įmo­nė už ma­žes­nę nei da­bar kai­ną at­lie­kų ne­veš – tai nuos­to­lin­ga.

Tai­gi, da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja reiš­kia vie­na – bui­ti­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mo pa­slau­ga gy­ven­to­jams brangs.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų