Gal­vo­ti apie pen­si­ją Uk­mer­gės pa­rei­gū­nams dar ne lai­kas

 

Ket­vir­ta­die­nį ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te įvy­ko kas­me­ti­nis pa­rei­gū­nų ir ben­dra­dar­biau­jan­čių įstai­gų va­do­vų pa­si­ta­ri­mas. Jo me­tu ap­žvelg­ta nu­si­kals­ta­mu­mo Uk­mer­gės ra­jo­ne pa­dė­tis ir ap­tar­ta tei­sė­sau­gi­nin­kų veik­la.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Pra­ėję me­tai Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vui bu­vo gau­sūs po­ky­čių ir nau­jos pa­tir­ties. 2008-ųjų ru­de­nį ša­ly­je pra­dė­jus įgy­ven­din­ti po­li­ci­jos re­for­mą, įstai­ga ta­po pa­val­di Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Pas­ta­ra­sis ėmė­si spręs­ti dau­gu­mą su ap­skri­čiai pri­klau­san­čių ko­mi­sa­ria­tų dar­bu su­si­ju­sių klau­si­mų.

 

Apie policijos darbą kalbėjosi Ukmergės komisariato vadovas Rolandas Kiškis (kairėje) ir VA VPK viršininko pavaduotojas Sigitas Mecelica.
Autorės nuotr.

Be­ne vie­nu di­džiau­sių įvy­kių po­li­ci­jos dar­buo­to­jams ta­po nau­jo­jo ko­mi­sa­ria­to ati­da­ry­mas. Per­si­kė­lus į jį, pa­rei­gū­nams at­si­vė­rė ga­li­my­bės dirb­ti mo­der­nio­mis, pa­to­gio­mis są­ly­go­mis. Dar prieš tai pa­si­kei­tė po­li­ci­jos va­do­vai. Bu­vu­sio Uk­mer­gės ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Ar­vy­do Pa­knio dar­bus pe­rė­mė jo pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Kiš­kis. Jau me­tus va­do­vau­jan­tis pa­rei­gū­nas sa­ko, jog šis lai­ko­tar­pis bu­vo su­dė­tin­gas, ta­čiau kar­tu įsi­min­ti­nas dėl at­lik­tų di­de­lių dar­bų bei nau­jo­vių. „Rei­kė­jo gi­lin­tis į op­ti­mi­za­vi­mo pro­gra­mą, spręs­ti per­so­na­lo klau­si­mus. Ko­mi­sa­ria­te bu­vo įdar­bin­ta nau­jų žmo­nių, pa­si­kei­tė pa­da­li­nių va­do­vai, tai­gi rei­kė­jo su­for­muo­ti ko­lek­ty­vą“, – dė­ko­da­mas ko­le­goms už sėk­min­gą ben­drų tiks­lų įgy­ven­di­ni­mą pa­sa­ko­jo R. Kiš­kis.

Pa­si­ta­ri­me apie po­li­ci­jos veik­lą kal­bė­jo ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus bei Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė In­ga Ma­li­naus­kie­nė. Tarp per­nai už­re­gist­ruo­tų Uk­mer­gės ra­jo­ne įvyk­dy­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų dau­giau­sia – va­gys­čių, suk­čia­vi­mų, tur­to su­nai­ki­ni­mo ar su­ga­di­ni­mo at­ve­jų, plė­ši­mų, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, taip pat – ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų. Iš vi­so pra­ėju­siais me­tais ko­mi­sa­ria­te už­re­gist­ruo­tos 882 nu­si­kals­ta­mos vei­kos (2008 me­tais – 866). Iš jų – 810 nu­si­kal­ti­mų ir 72 bau­džia­mie­ji nu­si­žen­gi­mai.

Ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nai per­nai iš­aiš­ki­no 3755 ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­dė­jus. 3372 at­ve­jai su­si­ję su Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mais. Iš vi­so ra­jo­ne bu­vo už­re­gist­ruo­ti 278 eis­mo įvy­kiai (2008 m. – 494), tarp jų – 36 įskai­ti­niai, ku­riuo­se žu­vo de­vy­ni žmo­nės. Pa­rei­gū­nai su­lai­kė 317 prie vai­ro sė­du­sių ne­blai­vių vai­ruo­to­jų, iš ku­rių 57 ta­po eis­mo įvy­kių kal­ti­nin­kais.

836 vai­ruo­to­jai bu­vo nu­baus­ti vir­ši­jus leis­ti­ną grei­tį, ne­ma­žai as­me­nų te­ko bau­das su­mo­kė­ti už tai, kad ne­si­nau­do­jo sau­gos dir­žais. Kaip ir per­nai, šie­met di­de­lį dė­me­sį pa­tru­liai vėl kreips į at­švai­tų ne­ne­šio­jan­čius, Ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­di­nė­jan­čius pės­čiuo­sius, dvi­ra­ti­nin­kus, va­de­lio­to­jus.

Ko­mi­sa­ria­to va­do­vai ak­cen­tuo­ja, jog po­li­ci­jos dar­be vi­suo­met la­bai svar­bi vi­suo­me­nės pa­ra­ma. Džiau­gia­ma­si glau­džiu ben­dra­dar­bia­vi­mu su se­niū­ni­jo­mis, dva­si­nin­kais, jau­nai­siais po­li­ci­jos rė­mė­jais.

Pa­si­ta­ri­me taip pat da­ly­va­vo Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kas Eval­das Pa­ši­lis, ra­jo­no vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ri­man­tas Ka­na­pie­nis. Jie trum­pai ap­žvel­gė sa­vo va­do­vau­ja­mų ins­ti­tu­ci­jų veik­los re­zul­ta­tus, pa­svei­ki­no me­tus Uk­mer­gės po­li­ci­jai va­do­vau­jan­tį Ro­lan­dą Kiš­kį.

Ko­le­gų dar­bu džiau­gė­si bei sėk­mės jiems lin­kė­jo ir at­vy­kęs Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Si­gi­tas Me­ce­li­ca. Anot sve­čio, dau­gu­ma ša­lies ko­mi­sa­ria­tų su­si­du­ria su pro­ble­ma, kai į va­di­na­mą­ją pa­rei­gū­no pen­si­ją iš­ei­na pro­fe­sio­na­lūs, pa­ty­rę po­li­ci­jos dar­buo­to­jai. Tad kai ka­da pa­si­gen­da­ma kom­pe­ten­ci­jos, strin­ga iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. To­dėl, pa­sak pa­va­duo­to­jo, jau­nam ir stip­riam Uk­mer­gės ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vui apie ga­li­my­bę pa­lik­ti tar­ny­bą ne­reik­tų nė pa­gal­vo­ti.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų