Garbės piliečiu tituluotas garsus kalbininkas

Šių me­tų Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­čiu iš­rink­tas Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je gar­sus kal­bi­nin­kas Zig­mas Zin­ke­vi­čius. Jis bu­vo ap­do­va­no­tas šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me iš­kil­min­ga­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės gar­bės pi­lie­tį Zig­mą Zin­ke­vi­čių mies­te­lė­nų aki­vaiz­do­je ap­do­va­no­jo ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas.

Ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džiai Mies­to šven­tės die­ną – se­na tra­di­ci­ja. To­kių iš­kil­min­gų po­sė­džių me­tu pa­pras­tai pri­ima­mi šven­ti­niai, ta­čiau kar­tais ša­lia jų – ir  ei­li­niai klau­si­mai. Taip nu­ti­ko ir pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį.

Va­lan­dą prieš Mies­to šven­tės ati­da­ry­mą į po­sė­dį su­si­rin­kę ta­ry­bos na­riai spė­jo ap­svars­ty­ti ke­tu­ris klau­si­mus, du iš jų – ūki­nius.

Iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je da­ly­va­vo ne tik ra­jo­no ta­ry­bos na­riai, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jai, bet ir už­sie­nio de­le­ga­ci­jų na­riai.

Pir­miau­siai bu­vo ap­svars­ty­tas pa­grin­di­nis po­sė­džio klau­si­mas – ta­ry­bai pa­siū­ly­ta Uk­mer­gės Gar­bės pi­lie­čiu iš­rink­ti gar­sų kraš­tie­tį 87 me­tų Zig­mą Zin­ke­vi­čių. Šią kan­di­da­tū­rą, be­je, vie­nin­te­lę šie­met, pa­tei­kė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja. Ta­ry­bai kan­di­da­tą pri­sta­tė gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Gend­vi­lis.

 

Gar­sus kraš­tie­tis

 

Profesoriaus Z. Zin­ke­vi­čiaus as­me­ny­bė iš­ties iš­ki­li. Jis – Lie­tu­vos kal­bi­nin­kas, bal­tis­tas, dia­lek­to­lo­gas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, po­li­ti­kas. Gi­mė 1925 m. sau­sio 4 d. Juo­dau­sių kai­me, mo­kė­si Uk­mer­gės gim­na­zi­jo­je, o ją bai­gęs 1945–1950 m. stu­di­ja­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos ir fi­lo­lo­gi­jos fa­kul­te­te.

Vė­liau dir­bo Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Vil­niaus pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to dės­ty­to­ju, ka­ted­rų ve­dė­ju. 1996–1998 m. ėjo Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus, o 1998–1999 m. – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­rei­gas. Už nuo­pel­nus 1995 me­tais ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ko­man­do­ro kry­žiu­mi.

Z. Zin­ke­vi­čius yra dau­ge­lio kny­gų au­to­rius, jo nuo­pel­nas, kad Uk­mer­gė – vie­nin­te­lis ra­jo­nas, apie ku­rio vie­to­var­džius iš­leis­ta kraš­to vie­to­var­džių kil­mės kny­ga.

 

Pri­si­mi­nė tė­viš­kę

 

Pa­sau­li­nio ly­gio kal­bi­nin­kas po­sė­dy­je vien­bal­siai no­mi­nuo­tas Uk­mer­gės Gar­bės pi­lie­čiu. Jis bu­vo ap­do­va­no­tas ir pa­si­ra­šė Gar­bės pi­lie­čių kny­go­je.

Z. Zin­ke­vi­čių ap­do­va­no­jo ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, o pa­svei­kin­ti Vy­tau­tų klu­bo var­du at­vy­ko Vy­tau­tas Gi­pas. Jaus­min­gą svei­ki­ni­mą vi­sų bu­vu­sių stu­den­tų var­du iš­sa­kė Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė.

Žo­dį ta­rė ir pats no­mi­nan­tas. Jis sa­kė jau 70 me­tų gy­ve­nan­tis Vil­niu­je ir esąs šim­tu pro­cen­tu vil­nie­tis, bet jo šir­dy­je vi­sa­da yra Uk­mer­gė.

Z. Zin­ke­vi­čius pri­si­mi­nė, kaip prieš­ka­riu at­ro­dė jo gim­tie­ji Uk­mer­gės pa­šo­nė­je esan­tys Juo­dau­siai, ko­kia pla­ti – pla­tes­nė už Ne­mu­ną – bu­vu­si tuo­met už­tvenk­ta Šven­to­ji. Da­bar ją be­veik per­bris­ti ga­li­ma, o tė­ve­liui pri­klau­siu­sią že­mę perpus rė­žia au­to­ma­gist­ra­lė...

Gar­bės pi­lie­tis sa­kė sun­ko­kai, bet vis­gi su­skai­čia­vęs, kiek kny­gų, ne ma­žes­nių nei 100 pus­la­pių, yra iš­lei­dęs. To­kių lei­di­nių per gy­ve­ni­mą iš­lei­do 65.

Uk­mer­gė nuo šiol tu­ri du Gar­bės pi­lie­čius. Per­nai šis var­das bu­vo su­teik­tas Al­fon­sui Ber­no­tui.

 

Ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis

 

Ki­tas klau­si­mas, ku­riam bu­vo pri­tar­ta po­sė­dy­je, – ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties tarp Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos Svis­loč ra­jo­no vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pa­si­ra­šy­mas.

Ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las dėl šios drau­gys­tės jau pa­si­ra­šy­tas šių me­tų pra­džio­je. Ben­dra­dar­bia­vi­mas vyk­do­mas kul­tū­ros, švie­ti­mo, tu­riz­mo bei spor­to sri­ty­se, ke­ti­na­ma reng­ti ben­drus tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus.

 

Ke­lių klau­si­mas

 

Ki­ti du klau­si­mai bu­vo ūki­niai ir la­bai sku­būs. Esą da­bar ati­dė­jus, prie jų vė­liau ga­li­ma bū­tų grįž­ti tik ru­de­nį.

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šas. Taip pat pa­tvir­tin­tas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tų, fi­nan­suo­ja­mų iš ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų re­zer­vo 2012 me­tais, są­ra­šas.

Po­sė­dis bai­gė­si iš­kil­min­gai gra­žia ita­lų kal­ba – svei­ki­ni­mą vi­siems iš­sa­kė Ita­li­jos de­le­ga­ci­jos va­do­vas...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų