Gat­vių prie­žiū­rai – nė li­to

 

Užgriuvęs pirmasis snie-gas visuomet sukelia rū­pes­čių ke­li­nin­kams. Šie­met, ma­tyt, jų bus dar dau­giau, nes ne tik žie­ma, bet ir ša­lį apė­męs sun­kme­tis dik­tuos sa­vo są­ly­gas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Kas­met prieš žie­mos se­zo­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys pa­si­ra­šo įsa­ky­mą pra­dė­ti ke­lius pri­žiū­rin­čių įmo­nių bu­dė­ji­mą ke­liuo­se. Šie­met šio įsa­ky­mo iš­leis­ti ne­sku­bėta ir ke­li­nin­kų bu­dė­ji­mas ke­liuo­se, kol lei­do oro są­ly­gos, buvo vis ati­de­da­mas. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas sa­ko, kad tau­po­mas kiek­vie­nas li­tas, skir­tas ke­lių prie­žiū­rai: „Se­ka­me si­nop­ti­kų prog­no­zes ir bu­dė­ji­mo dar ne­skel­bia­me, nes už tai rei­kia ir su­si­mo­kė­ti.“ Iki nau­jų me­tų ke­lius pri­žiū­rės tos pa­čios įmo­nės kaip ir per­nai, nes su­tar­tys ga­lio­ja iki sau­sio 1 die­nos. Pa­si­bai­gus su­tar­čių ter­mi­nams, bus skel­bia­mas kon­kur­sas ir ren­ka­mi nau­ji ope­ra­to­riai. Kol kas mies­to gat­ves bei ra­jo­no ke­lius pri­žiū­rės dvi įmo­nės – UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ bei VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­ba.

 

 

 

Dar va­kar grė­bę la­pus, ket­vir­ta­die­nį kiem­sar­giai jau ka­sė snie­gą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Sa­vi­val­dy­bė yra su­da­riu­si su­tar­tį su „Uk­mer­gės ver­sme“. Ta­čiau mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas džiaugs­mu ne­trykš­ta – žie­mos se­zo­ną pra­dė­si­me tuš­čia ki­še­ne. Mat per­nai biu­dže­te ke­lių prie­žiū­rai skir­tus 200 tūks­tan­čių se­niū­ni­ja jau iš­lei­do. Prieš ke­le­tą die­nų bu­vo at­si­skai­ty­ta su įmo­nė­mis už jau pa­da­ry­tus dar­bus. „Sko­los ne­be­spau­džia, bet iš­lei­do­me vi­sus iki pas­ku­ti­nio li­to. Tai nė­ra la­bai sma­gu, bet be­lie­ka pa­si­džiaug­ti tik tuo, kad vie­ti­nės reikš­mės gat­ves pri­žiū­ri mū­sų ra­jo­no įmo­nė. Jie su­pra­tin­gi – pi­ni­gų pa­lau­kia“, - se­niū­nas įsi­ti­ki­nęs, kad gat­vių prie­žiū­ra ne­bus pa­lik­ta li­ki­mo va­liai.

UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ di­rek­to­rius ser­vi­sui Vla­di­mi­ras No­vo­sio­lo­vas pa­ti­ki­no, kad jie pa­si­ruo­šę nau­ja­jam se­zo­nui ir lau­kia sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mo. „Tu­ri­me ir drus­kos, ir mi­ši­nio – vis­ko, ko rei­kia ke­lių prie­žiū­rai. Tech­ni­kos taip pat pa­kan­ka­mai – du bars­ty­tu­vus, du grei­de­rius, du trak­to­rius su pei­liais“, - var­di­na jis. Di­rek­to­rius ža­da, kad dėl pi­ni­gų sty­giaus ke­liai ne­liks vi­siš­kai ne­pri­žiū­rė­ti, bet abe­jo­ja, ar ta prie­žiū­ra bus to­kia, kaip tu­rė­tų bū­ti eko­no­miš­kai ge­res­niais lai­kais. „Gal ir ma­žiau bus pa­ber­ta ar nu­va­ly­ta. Bet žmo­nės tu­ri su­pras­ti, kad kri­zė. Ga­li­ma va­žiuo­ti ir per sli­džią dan­gą – tik at­sar­giai“, - svars­to V. No­vo­sio­lo­vas.

VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­bą, pri­žiū­rin­čią ma­gist­ra­li­nius ir ra­jo­ni­nius ke­lius, fi­nan­suo­ja Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos. Tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Zig­man­tas Kup­čins­kas sa­ko, kad šie­met fi­nan­sa­vi­mas su­ma­žė­jo, ta­čiau rei­ka­la­vi­mai li­ko tie pa­tys. „Kaž­kaip su­ksi­mės – jau lau­kiam žie­mos pa­si­ruo­šę“, - jis sa­ko, kad ir prie­mo­nių, ir tech­ni­kos tu­ri pa­kan­ka­mai.

Di­džiau­sio tar­ny­bos dė­me­sio su­lauks ma­gist­ra­li­niai ke­liai. Ra­jo­ni­nius pri­žiū­rės lai­ky­da­mie­si ei­liš­ku­mo – pir­miau­sia bars­tys ir va­lys tuos, ku­riuo­se di­džiau­sias au­to­mo­bi­lių srau­tas, kai ku­rių ke­lių ne­bars­tys iš­tisai. „Yra to­kių ke­lių, kur ga­li­ma ir sli­des­niu ke­liu at­sar­giai va­žiuo­ti, bet di­džiau­sią grės­mę ke­lia kal­niu­kai. Tai to­kias vie­tas ir pa­bars­ty­si­me. Ir vai­ruo­to­jai tu­rė­tų vai­ruo­ti at­sar­giau, ne­lėk­ti sli­džiu ke­liu“, - pa­ta­ria Z. Kup­čins­kas.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų