Ga­lan­da­mos žir­klės biu­dže­tui

 

Ge­gu­žės pra­džio­je Sei­mas pil­dė ir kei­tė šių me­tų Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mą. Pa­da­ry­tos pa­tai­sos įsta­ty­me ge­ro­kai ap­kar­pė ir vals­ty­bės, ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ko­vo mė­ne­sį ra­jo­no ta­ry­ba jau bu­vo pa­tvir­ti­nu­si vi­sas nu­ma­to­mas sa­vi­val­dy­bės iš­lai­das ir įplau­kas. Jau tuo­met bu­vo kal­ba­ma, jog pi­ni­gų šie­met bus tik pa­tiems bū­ti­niau­siems ra­jo­no rei­ka­lams. Ra­jo­no va­do­vai ir ta­ry­ba re­ko­men­da­vo at­si­sa­ky­ti iš­lai­dų, be ku­rių dar ga­li­ma ken­tė­ti.

 

 

Uk­mer­gės pa­dan­gė niau­kia­si.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams jau ten­ka ei­ti ne­ap­mo­ka­mų atos­to­gų. Ad­mi­nist­ra­ci­ja ne tik ne­be­per­ka dar prieš me­tus pla­nuo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių, bet ir ma­ži­na iš­lai­das esa­mų ma­ši­nų ku­rui, te­le­fo­ni­niams po­kal­biams. Pa­ju­to sa­vo kai­liu tau­py­mo karš­ti­nę ir mies­te­lė­nai – jau pa­ren­gus Mies­to šven­tės pro­gra­mą, pa­si­gir­do griež­tas val­džios „Mies­to šven­tei – ne!“. Jei ne iš­ra­din­gi or­ga­ni­za­to­riai, pa­siū­lę ren­gi­nių, uk­mer­giš­kiai taip ir bū­tų li­kę be ne tik links­mų, bet ir tu­ri­nin­gų pra­mo­gų.

Ko­vo mė­ne­sį bu­vo pa­tvir­tin­tas 105,5 mi­li­jo­no li­tų Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas. Sei­mo pa­kei­ti­mai Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­me mū­sų ra­jo­no iš­lai­das su­ma­ži­no 9,5 mi­li­jo­no li­tų. Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gi­nė­je lie­ka kiek dau­giau kaip 97 mi­li­jo­nai.

Bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to fi­nan­si­nėms pro­ble­moms nag­ri­nė­ti ir spręs­ti. Gru­pės na­riai su­si­pa­ži­no su esa­ma biu­dže­to fi­nan­si­ne pa­dė­ti­mi, per­žiū­rė­jo sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to iš­lai­das ir pa­siū­lė sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­kei­ti­mą. Iš­tai­sy­ti, de­ja, te­ko dau­gu­mą biu­dže­to ei­lu­čių.

De­šim­čia pro­cen­tų ma­ži­na­mos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ūkio, iki pen­kių pro­cen­tų – švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­gų ūkio iš­lai­dos. Biu­dže­to ma­žė­ji­mas pa­lie­tė ir vi­sus iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ap­mo­ka­mų įstai­gų dar­buo­to­jus. Nuo sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jų, kul­tū­ros bei iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų dar­buo­to­jų, mo­kyk­lų ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo at­ly­gi­ni­mų dar­bo gru­pė siū­lo nu­kirp­ti dau­giau kaip aš­tuo­nis pro­cen­tus.

Sa­vi­val­dy­bė pa­rem­ti smul­kų ir vi­du­ti­nį ver­slą ne­at­si­sa­ko, bet siū­lo fon­dą su­ma­žin­ti dviem treč­da­liais. Jei prieš ke­le­tą mė­ne­sių smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­dui bu­vo pa­ža­dė­ta 300 tūks­tan­čių li­tų, tai da­bar jų be­liks tik šim­tas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vą dar­bo gru­pė taip pat ra­gi­na ma­žin­ti. Iš šio re­zer­vo pi­ni­gai nau­do­ja­mi biu­dže­te ne­nu­ma­ty­tiems rei­ka­lams, kai ku­rioms sko­loms pa­deng­ti. Iš anks­čiau šia­me re­zer­ve nu­ma­ty­tų 515 tūks­tan­čių li­tų, siū­lo­ma pa­lik­ti 415. Per­pus tu­rė­tų su­ma­žė­ti po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pro­gra­mai „Pre­ven­ci­ja“ skir­tos lė­šos. Sun­kme­čiu au­gan­čiam nu­si­kals­ta­mu­mui ke­lią už­kirs­ti bus ban­do­ma su 50 tūks­tan­čių.

Vis­ko ga­li bū­ti, kad UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sų marš­ru­tai ne­tru­kus dar la­biau su­trum­pės, o kai ku­rių bus vi­sai at­si­sa­ky­ta. To­li­mes­niuo­se ra­jo­no pa­kraš­čiuo­se gy­ve­nan­čiam kai­mie­čiui ke­lio­nė į mies­tą ga­li tap­ti re­ta eks­kur­si­ja. Ne pa­slap­tis, kad kai ku­rie marš­ru­tai – nuos­to­lin­gi įmo­nei. Juos deng­da­vo sa­vi­val­dy­bė. Šie­met bu­vo nu­ma­ty­ta skir­ti 1 mi­li­jo­ną 100 tūks­tan­čių li­tų. Be­si­trau­kian­tis biu­dže­tas ma­ži­na ir šias do­ta­ci­jas. Sa­vi­val­dy­bė Au­to­bu­sų par­ką teiš­ga­lės pa­rem­ti 800 tūks­tan­čių li­tų.

Mies­to ap­lin­kos prie­žiū­rai taip pat bus ski­ria­ma ke­liais šim­tais tūks­tan­čių li­tų ma­žiau nei bu­vo nu­ma­ty­ta.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų