Ne­su­kom­plek­ta­vus dvie­jų vie­nuo­lik­tų kla­sių, kai­mo vi­du­ri­nėms mo­kyk­loms ga­lė­jo bū­ti už­kirs­tas ke­lias tap­ti gim­na­zi­jo­mis. At­si­ver­tų vie­nin­te­lė ga­li­my­bė – tap­ti pa­grin­di­nė­mis mo­kyk­lo­mis. To­kiai re­or­ga­ni­za­ci­jai pa­si­prie­ši­nus ben­druo­me­nėms, vi­du­ri­nes kai­mo mo­kyk­las bus ban­do­ma iš­sau­go­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ti­ki­ma­si, kad kai­muo­se dvy­lik­to­kų suo­lai ne­liks tuš­ti.

No­rė­da­ma pri­stab­dy­ti mo­ki­nių ma­žė­ji­mo kai­mo mo­kyk­lo­se su­kel­tą pro­ce­są, mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo ki­tais me­tais Tau­jė­nų ir Vep­rių vi­du­ri­nėse mo­kyk­lo­se dar kom­plek­tuo­ti vie­nuo­lik­tas kla­ses.

Nuo ki­tų moks­lo me­tų ne­kom­plek­tuo­ti jo­se vie­nuo­lik­tų kla­sių bu­vo nu­ma­ty­ta ra­jo­no ben­dro la­vi­ni­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pro­jek­te.

Tai reiš­kia, kad šios vi­du­ri­nės mo­kyk­los tap­tų pa­grin­di­nė­mis, o vie­nuo­lik­to­kus ir dvy­lik­to­kus tek­tų pa­vė­žė­ti į ki­tas mo­kyk­las.

Pa­gal mi­nė­tą pro­jek­tą Žel­vos vi­du­ri­nė mo­kyk­la, at­virkš­čiai, bū­tų už­kel­ta ant aukš­tes­nės mo­kyk­lų ti­pų pa­ko­pos. Jo­je su­kom­plek­ta­vus dvi vie­nuo­lik­tas kla­ses ki­tais me­tais, mo­kyk­la ga­lė­tų bū­ti ak­re­di­tuo­ta į gim­na­zi­ją.

Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad šios są­ly­gos ne­iš­pil­dys. Šie­met čia mo­ko­si 21 de­šim­to­kas. Ne­ta­pus gim­na­zi­ja, Žel­vos vi­du­ri­nės taip pat lau­kia pa­grin­di­nės mo­kyk­los li­ki­mas.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad, at­si­žvel­giant į vi­sų tri­jų mo­kyk­lų ben­druo­me­nių pra­šy­mus, ban­do­ma bent lai­ki­nai iš­lai­ky­ti šio­se gy­ven­vie­tė­se vi­du­ri­nes mo­kyk­las. Be to, ant sa­vi­val­dy­bės pe­čių gul­tų ir moks­lei­vių pa­vė­žė­ji­mo klau­si­mas.

Anot D. Ste­po­na­vi­čie­nės, dar nė­ra įsta­ty­mo, ku­riuo re­mian­tis rei­kė­tų sku­bin­ti mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­ci­ją. Sei­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­ria­me at­si­sa­ko­ma vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ren­gia­si svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Bus svars­to­mas ir vie­nas iš siū­ly­mų vi­du­ri­nių mo­kyk­lų gy­va­vi­mą pra­tęs­ti iki 2015 me­tų.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo Tau­jė­nų, Žel­vos ir Vep­rių vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se kom­plek­tuo­ti vie­nuo­lik­tas kla­ses nuo ki­tų moks­lo me­tų, jei jo­se bus 15 ir dau­giau mo­ki­nių.

Tau­jė­nų ir Žel­vos vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se ti­ki­my­bė su­kom­plek­tuo­ti vie­nuo­lik­tą kla­sę yra ga­na re­a­li, ta­čiau Vep­rių mo­kyk­lo­je pa­dė­tis įtemp­ta – čia mo­ko­si tik 18 bū­si­mų vie­nuo­lik­to­kų.

Pa­sak ve­dė­jos, bet ko­kiu at­ve­ju vi­so­se tri­jo­se mo­kyk­lo­se si­tu­a­ci­ją ga­li nu­lem­ti kiek­vie­nas „nu­by­rė­jęs“ vie­nuo­lik­to­kas.

Jei Sei­mas šį pa­va­sa­rį pri­im­tų Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­ria­me vi­du­ri­nių mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­ci­ja ne­bū­tų ati­de­da­ma iki 2015 me­tų, sa­vi­val­dy­bei tek­tų ieš­ko­ti ki­tų spren­di­mų. Pir­miau­sia rei­kė­tų sku­biai spręs­ti moks­lei­vių pa­vė­žė­ji­mo į ki­tas mo­kyk­las pro­ble­mą.

Vie­nin­te­lė kai­mo mo­kyk­la, ku­rio­je pla­nuo­ja­mas moks­lei­vių skai­čiaus au­gi­mas, yra Sie­si­kų vi­du­ri­nė mo­kyk­la.

Šiuo me­tu čia mo­ko­si 27 de­šim­to­kai – bū­si­mie­ji vie­nuo­lik­to­kai. D. Ste­po­na­vi­čie­nė prog­no­zuo­ja, kad iš­pil­dy­ti pa­grin­di­nę są­ly­gą – su­kom­plek­tuo­ti dvi vie­nuo­lik­to­kų kla­ses – tu­rė­tų pa­vyk­ti. „Yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad Sie­si­kų mo­kyk­la pa­si­pil­dys moks­lei­viais iš Jo­na­vos ra­jo­no Pa­no­te­rių bei Kė­dai­nių ra­jo­no Pa­gi­rių gy­ven­vie­čių“, – sa­ko ji.

Klau­si­mą dėl kai­mo vi­du­ri­nių mo­kyk­lų šią sa­vai­tę svars­tys ra­jo­no ta­ry­ba.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų