Gel­bė­ji­mo­si šiau­das – sa­vi­val­dy­bė

 

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras iš­gy­ve­na liūd­nas die­nas: jo di­rek­to­rė stai­ga su­sir­go, o dar­buo­to­jams nė­ra iš ko mo­kė­ti al­gų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ka­dan­gi cen­tro di­rek­to­rė V. Me­liūkš­tie­nė ser­ga, tu­ri ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį, fi­nan­si­nę įmo­nės si­tu­a­ci­ją pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti vy­riau­si­ą­ją fi­nan­si­nin­kę Lai­mą Ma­tu­ze­vi­čie­nę.

 

 

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trui – ne­links­mos die­nos.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

„Ne­tu­riu ką ko­men­tuo­ti. Šią die­ną lai­ko­mės sun­kiai. Di­rek­to­rės dar­be tik­riau­siai ne­bus vi­są mė­ne­sį“, - fi­nan­si­nin­kė apie cen­tro rū­pes­čius pa­sa­ko­jo ne­no­riai.

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą ji in­for­ma­vo, kad vė­jai įsi­su­ko į VšĮ Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo informacijos cen­tro ban­ko są­skai­tas. „Jos tuš­čios“, - aiš­ki­no la­ko­niš­kai.

Anot jos, dėl ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių „Sod­rai“ vie­na iš pen­kių tri­juo­se ban­kuo­se esan­čių įmo­nės są­skai­tų bu­vo areš­tuo­ta. Cen­tro dar­buo­to­jai dar ne­ga­vo at­ly­gi­ni­mų už sau­sį. Per mė­ne­sį dar­buo­to­jams iš­mo­ka­ma 10 tūks­tan­čių 300 li­tų. L. Ma­tu­ze­vi­čie­nė pra­si­ta­rė lau­kian­ti, jog po sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo jiems bus per­ves­ta pi­ni­gų ir at­ly­gi­ni­mus iš­si­mo­kės.

Pra­ėjus ke­le­tui va­lan­dų po po­kal­bio apie ban­ko są­skai­tai pri­tai­ky­tas „Sod­ros“ po­vei­kio prie­mo­nes vy­riau­sio­ji įmo­nės fi­nan­si­nin­kė pa­ti­ki­no, kad „į są­skai­tą jau at­ėjo pi­ni­gų, „Sod­ra“ juos nu­si­ra­šė ir su areš­tuo­ta są­skai­ta ban­ke vis­kas jau su­si­tvar­kė“. Pa­klaus­ta, kas per­ve­dė į cen­tro są­skai­tą taip rei­ka­lin­gus pi­ni­gus, L. Ma­tu­ze­vi­čie­nė pa­sa­kė, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je iš­gel­bė­jo sa­vi­val­dy­bė.

Grieb­ta­si šiau­do

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo di­rek­to­rius, ta­ry­bos na­rys Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ne­ma­no, kad to­kiais žings­niais ga­li­ma ką nors iš­gel­bė­ti.

Jis sa­ko ne­su­pran­tan­tis, ko­dėl ne­bū­da­mas biu­dže­ti­ne įstai­ga cen­tras lau­kia pi­ni­gų kaip gel­bė­ji­mo­si šiau­do vien iš biu­dže­to. „Tai jie lau­kia, kad ant lėkš­te­lės bus at­neš­ta ir pa­siū­ly­ta – im­kit, val­gy­kit? Juk tam dar duo­ta gal­va ir ran­kos“, - ste­bi­si R. Ba­ra­vy­kas. Anot jo, už­si­dirb­ti pi­ni­gų jie tu­rė­tų pa­tys, bet kaž­ko­dėl cen­tro veik­la ne­or­ga­ni­zuo­ja­ma.

„Aš ne­ži­nau, gal V. Me­liūkš­tie­nė iš tik­rų­jų ser­ga. Ta­čiau sklan­do gan­dai, kad di­rek­to­rė „nu­si­plo­vė“, - kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

R. Ba­ra­vy­ko ma­ny­mu, sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir ad­mi­nist­ra­ci­ja pir­miau­sia tu­rė­tų pa­gal­vo­ti, ar tiks­lin­ga tai­ky­ti to­kį „bul­do­ze­ri­nį pi­ni­gų stū­mi­mo me­cha­niz­mą“ – kai leng­va ran­ka duo­da­mi pi­ni­gai, bet ne­ži­no­ma, kur jie de­da­mi. „Cen­tras net fi­nan­si­nės ata­skai­tos už už­pra­ei­tus me­tus iki šiol ne­pa­tei­kė. Vis ruo­šė­si, ruo­šė­si, taip ir ne­pri­si­ruo­šė“, - sa­ko jis.

Me­ras nu­si­vy­lė

„Gal čia kaž­kiek kal­tos ir pra­ei­ty­je bu­vu­sios blo­gos tra­di­ci­jos. Gal šiek tiek su­ve­džio­jo ir Ūkio mi­nis­te­ri­ja, ku­ri il­gai mai­ti­no pa­ža­dais cen­trą fi­nan­suo­ti. Kaž­kas įvy­ko, ko mes lai­ku ne­pa­ste­bė­jo­me. Šian­dien cen­tro veik­la esu nu­si­vy­lęs“, - sa­ko A. Ko­pūs­tas.

Kad ir ko­kios prie­žas­tys tu­rė­jo įta­kos, de­šim­ties ba­lų sis­te­mo­je Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro dar­bą me­ras įver­ti­no tik tre­je­tu. „Jie tu­rė­tų ir pa­tys la­biau pa­si­steng­ti. Kiek man ži­no­ma, ki­tuo­se ra­jo­nuo­se to­kių cen­trų veik­la kur kas ener­gin­ges­nė ir spar­tes­nė“, - kal­bė­jo me­ras.

Ne­tu­ri kuo pa­si­gir­ti?

Prieš dve­jus me­tus į di­rek­to­rės kė­dę pa­skir­ta Vi­da Me­liūkš­tie­nė ra­jo­no va­do­vų bei kan­di­da­tū­rą pa­tvir­ti­nu­sios ta­ry­bos ma­ny­mu tu­rė­jo „gel­bė­ti“ anuo­met mer­dė­ju­sį Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trą.

Ata­skai­tos lau­kian­čius kai ku­riuos ta­ry­bos na­rius apė­mė abe­jo­nės, ar tik neat­si­skai­to­ma ne dėl to, kad ne­la­bai yra kuo pa­si­gir­ti.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų