Geriausi Lietuvos tautodailininkai paskelbti Ukmergėje

Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro ini­cia­ty­va ša­ly­je kas­met ren­gia­ma kon­kur­si­nė liau­dies me­no pa­ro­da „Auk­so vai­ni­kas“. Sek­ma­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti ge­riau­si tau­to­dai­li­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Auk­so vai­ni­ko“ ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja.

 

 

Ka­dan­gi vai­ni­kuo­ja­mi trys šalies kū­rė­jai, iš­kil­min­gas jau aš­tun­ta­sis „Auk­so vai­ni­ko“ ren­gi­nys, kaip ir kiekvienais metais, vyko mi­nint Tri­jų Ka­ra­lių šven­tę.

Ap­do­va­no­ji­mų iš­kil­mė­se da­ly­va­vo ne tik gau­sus bū­rys kū­rė­jų iš vi­sos Lie­tu­vos. Jų pa­gerb­ti at­vy­ko ne­se­niai iš­rink­ta­s kul­tū­ros mi­nist­ras Ša­rū­nas Bi­ru­tis.

„Auk­so vai­ni­kas“ – vie­nas reikš­min­giau­sių liau­dies me­no sri­ties ren­gi­nių, ku­ria­me sa­vo dar­bus pri­sta­to ge­riau­si vaiz­duo­ja­mo­sios, tai­ko­mo­sios dai­lės ir kryž­dir­bys­tės meist­rai iš vi­sos Lie­tu­vos. Me­ni­nin­kai pa­ger­bia­mi no­mi­na­ci­jos sim­bo­liu – „Auk­so vai­ni­ku“.

Pre­ten­den­tų pa­grin­di­niams ap­do­va­no­ji­mams at­ran­ka vyks­ta dviem eta­pais: pir­ma­ja­me tu­re iš­ren­ka­mi ap­skri­čių meist­rai, o res­pub­li­ki­nia­me pa­skel­bia­mi pa­tys ge­riau­sie­ji.

 

01-08-1_straipsnio_2_nuotr

Drauge su rajono meru A. Kopūstu parodą apžiūrėjo kul­tū­ros mi­nist­ras Ša­rū­nas Bi­ru­tis.

 


 

Į „Auk­so vai­ni­ko 2012“ res­pub­li­ki­nį tu­rą pa­te­ko dvi­de­šimt še­ši liau­dies meist­rai.

Pa­gal tra­di­ci­ją ge­riau­sių­jų kū­ri­niai kas­met eks­po­nuo­ja­mi vis ki­ta­me mies­te. Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai šiai pa­ro­dai ir pa­čiam ren­gi­niui pa­si­rin­ko Uk­mer­gę.

Nuo gruo­džio 6-osios kul­tū­ros cen­tro dai­lės ga­le­ri­jo­je bu­vo eks­po­nuo­ja­mi me­no dir­bi­niai iš me­džio, li­no, med­vil­nės, mo­lio, ki­ti et­ni­nes mū­sų tra­di­ci­jas at­spin­din­tys me­ni­nin­kų dar­bai. Jie at­ke­lia­vo iš Šiau­lių, Klai­pė­dos, Tau­ra­gės, Ma­ri­jam­po­lės, ki­tų ap­skri­čių.

Sek­ma­die­nį į Uk­mer­gę at­vy­ko re­gio­ni­nių tu­rų lai­mė­to­jai, ku­rių dar­bus tą­dien ver­ti­no ko­mi­si­ja. Tarp lai­mė­to­jų šie­met, de­ja, nė vie­no uk­mer­giš­kio ne­bu­vo.

Su­si­rin­ku­sie­ji su ne­kan­tru­mu lau­kė ko­mi­si­jos ver­dik­to.

Taip jau nu­ti­ko, kad tarp ver­tin­to­jų šie­met bu­vo tik mo­te­rys – de­vy­nios gar­bios me­no­ty­ri­nin­kės.

At­rink­ti ge­riau­sius dar­bus joms bu­vo ne­leng­va už­duo­tis. Į iš­kil­min­gą ren­gi­nį su­si­rin­ku­siems žiū­ro­vams pa­aiš­kin­ta, kad at­si­žvelg­ta bu­vo ne tik į tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą, kū­ry­biš­ku­mą, bet ir pro­fe­sio­na­lu­mą bei sie­los jaut­ru­mą.

 

01-08-1_straipsnio_3_nuotr

„Auk­so vai­ni­kais“ pasidabino tautodailininkai S. Lampickas, A. Teresius, A. Rauktienė.


 

Ko­mi­si­jos spren­di­mu ap­do­va­no­ti no­mi­nan­tai, iš­rink­ti tri­jo­se ka­te­go­ri­jo­se.

Tarp kryž­dir­bių „Auk­so vai­ni­ku“ įver­tin­tas aly­tiš­kis Sau­lius Lam­pic­kas.

Vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės sri­ty­je šis gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas Adol­fui Te­re­siui iš Kau­no ra­jo­no.

Tai­ko­mo­sios dai­lės sri­ty­je vai­ni­kuo­ta mar­gu­čių meist­rė An­ge­lė Rauk­tie­nė, at­vy­ku­si net iš Klai­pė­dos.

Vai­ni­kus Lie­tu­vą gar­si­nan­tiems kū­rė­jams su­kū­rė tau­to­dai­li­nin­kė Mil­da Gu­taus­kie­nė.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre su­reng­tą ta­len­tin­giau­sių ša­lies tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­dą ap­žiū­rė­jo ir no­mi­nan­tus pa­svei­ki­no kul­tū­ros mi­nist­ras Ša­rū­nas Bi­ru­tis. „Kur­da­mi me­ną jūs at­ve­ria­te pra­ei­ties lo­by­nus“, – kal­bė­jo jis, dė­ko­da­mas už puo­se­lė­ja­mas tra­di­ci­jas.

„Uk­mer­gei di­de­lė gar­bė su­reng­ti to­kį res­pub­li­ki­nį ren­gi­nį“, – įsi­ti­ki­nęs sve­čius svei­ki­nęs Uk­mer­gės ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas.

Tuo tar­pu Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos va­do­vas Jo­nas Ru­dzins­kas tvir­ti­no, kad pa­tiems kū­rė­jams šis kon­kur­sas yra pui­ki pa­ska­ta, sie­kis to­bu­lė­ti ir kon­ku­ruo­ti.

Tarp 26 kū­rė­jų taip pat at­rink­ti ir trys ant­rų­jų bei trys tre­čių­jų vie­tų „Auk­so vai­ni­ko“ lai­mė­to­jai. Dar pen­ki tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jai ap­do­va­no­ti di­plo­mais.

Ren­gi­ny­je kon­cer­ta­vo an­sam­blis „Py­nia­va“. Kaip ir de­ra to­kią die­ną, šven­tė­je ap­si­lan­kė Trys Ka­ra­liai.

UŽ inf.


01-08-1_straipsnio_4_nuotr


 

01-08-1_straipsnio_5_nuotr


 

01-08-1_straipsnio_6_nuotr


 

01-08-1_straipsnio_7_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų