Griežtėja reikalavimai taksistams

Nuo ge­gu­žės su­griež­tė­jo ke­lei­vių ve­ži­mo tvar­ka tak­si au­to­mo­bi­liais. Vie­nas iš pa­si­kei­ti­mų – bū­ti­ny­bė ke­lei­viams at­si­skai­ty­ti tik pa­gal tak­so­met­ro duo­me­nis. Pa­slau­gos tei­kė­jai tvir­ti­na, kad dėl to ke­lio­nė dau­ge­liui ge­ro­kai pa­bran­go, tad klien­tų ma­žė­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šiai transporto priemonei taksometro nereikia...

Pa­gal nau­ją­ją Vil­niaus vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos tvar­ką, tak­si au­to­mo­bi­liuo­se pri­va­lo­ma tu­rė­ti tak­so­met­rus ir ke­lei­viams iš­duo­ti nu­sta­ty­tos for­mos kvi­tą.

Taip pat tu­ri bū­ti pil­do­mas kiek­vie­no Vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je re­gist­ruo­to tak­so­met­ro ka­sos ope­ra­ci­jų žur­na­las.

Tak­si pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių bei in­di­vi­du­a­lią veik­lą vyk­dan­čių gy­ven­to­jų pa­ja­mos tu­ri bū­ti ap­skai­to­mos pa­gal „Tak­so­met­ro re­gist­ra­vi­mo Vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je ir jo do­ku­men­tų pil­dy­mo tai­syk­les“.

Tai­syk­lė­se nu­ro­dy­ta tak­so­met­ro ka­sos ope­ra­ci­jų žur­na­lo pil­dy­mo tvar­ka. Žur­na­le tu­ri bū­ti už­re­gist­ruo­tos vi­sos gau­tos per dar­bo die­ną pa­ja­mos, ben­dras dar­bo die­nos nu­va­žiuo­tų ki­lo­met­rų, ap­mo­kė­tų ki­lo­met­rų, ke­lei­vių skai­čius.

Pa­sak Vil­niaus ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko Ma­riaus Žem­gu­lio, ti­ki­ma­si, kad nau­jo­ji tvar­ka už­tik­rins skaid­res­nę veik­lą šia­me ver­slo sek­to­riu­je.

„Kai ku­rios įmo­nės de­kla­ruo­da­vo tik da­lį gau­na­mų pa­ja­mų. Jei įmo­nė, ku­ri de­kla­ruo­da­vo tik 30 pro­cen­tų pa­ja­mų, de­kla­ruo­tų vi­sas pa­ja­mas, ati­tin­ka­mai tiek dau­giau mo­kes­čių bū­tų su­ren­ka­ma ir į vals­ty­bės biu­dže­tą“, – aiš­ki­na jis.

 

Su­si­tar­ti drau­džia­ma

 

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Uk­mer­gės sky­riu­je re­gist­ruo­tas 41 tak­so­met­ras. Tuo tar­pu, sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Auš­ros Šič­ki­nie­nės ži­nio­mis, sa­vi­val­dy­bė iš­da­vė 75 tak­si au­to­mo­bi­lių lei­di­mus.

Tai­gi, aki­vaiz­du, kad da­lis tak­sis­tų nau­jąją tvar­ką ig­no­ruo­ja.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­rius at­lie­ka pa­tik­ri­ni­mus, ar tak­si pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės bei in­di­vi­du­a­lūs vai­ruo­to­jai lai­ko­si Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tos ke­lei­vių ve­ži­mo leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais tvar­kos.

Šio sky­riaus vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Al­gir­das Pe­čiu­lis sa­ko, kad vie­na iš pa­grin­di­nių nau­jo­vių – tak­si vai­ruo­to­jai ir ke­lei­viai ne­be­tu­ri tei­sės su­si­tar­ti dėl iki šiol įpras­tos kai­nos mies­to ri­bo­se. Ji Uk­mer­gė­je jau ne vie­nus me­tus su­ko­si apie 5 li­tus.

„Ke­lei­vių ve­ži­mo leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais tai­syk­lės griež­tai drau­džia tai da­ry­ti. Už pa­žei­di­mus nu­ma­ty­tos nuo bau­dos 200 iki 500 li­tų. Tik įli­pus ke­lei­viui, vai­ruo­to­jas pri­va­lo įjung­ti tak­so­met­rą. Ge­rai ma­to­mo­je sa­lo­no vie­to­je tu­ri bū­ti pri­tvir­tin­ta tak­si vai­ruo­to­jo kor­te­lė su nuo­trau­ka. Ke­lei­vis tu­ri aiš­kiai ma­ty­ti pa­slau­gos įkai­nius“, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tas.

Įkai­nius nu­si­sta­to įmo­nės ar­ba pa­tys in­di­vi­du­a­lia veik­la be­si­ver­čian­tys vai­ruo­to­jai ir pri­sta­to pa­tvir­tin­ti į sa­vi­val­dy­bę.

Anot A. Pe­čiu­lio, prie nau­jo­sios tvar­kos Uk­mer­gės tak­sis­tai per­ei­na pa­laips­niui. Mė­ne­sio pra­džio­je pa­žei­di­mų bu­vo fik­suo­ja­ma dau­giau nei da­bar. Iš vi­so re­gist­ruo­ti pen­ki pa­žei­di­mai. Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad dras­tiš­kų prie­mo­nių sa­vi­val­dy­bė ne­si­i­ma – už smul­kes­nius tai­syk­lių pa­žei­di­mus ap­si­ri­bo­ja įspė­ji­mu.

Tak­sis­tų pa­tik­ra daž­nai pri­me­na ka­tės ir pe­lės gau­dy­nes. Spe­cia­lis­tas pri­pa­žįs­ta, kad per die­ną įma­no­ma pa­tik­rin­ti vie­ną ar du – ži­nia apie patikrinimą vi­sus tak­sis­tus ap­skrie­ja žai­bo grei­tu­mu.

„Vi­si šiais lai­kais tu­ri ry­šio prie­mo­nes ir per­duo­da vie­ni ki­tiems, kad vyks­ta pa­tik­ri­ni­mas“, – sa­ko jis.

 

Mo­kes­čius... per­mo­ka

 

UAB „Ro­ka­ta“ di­rek­to­rius Ro­ber­tas Ta­ma­šaus­kas ne­nei­gia, kad toks in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mo bū­das eg­zis­tuo­ja. „Dėl tų pa­tik­ri­ni­mų la­biau­siai nu­ken­čia ke­lei­viai – tak­si pa­si­gau­ti to­kio­mis die­no­mis mies­te ne­leng­va“, – pri­pa­žįs­ta.

Jo va­do­vau­ja­ma įmo­nė pa­gal esa­mą tvar­ką nu­si­sta­tė sa­vo ta­ri­fus. Įsė­di­mo į au­to­mo­bi­lį mo­kes­tis – 1,5, o ki­lo­met­ro kai­na – 1,7 li­to. Ta­čiau įmo­nės va­do­vas ne­nei­gia – ne­re­tai šis įkai­nis lie­ka po­pie­ri­nis, o iš ke­lei­vių ima­ma ma­žiau nei ro­do tak­so­met­ras. „Mo­kes­čiams ro­do­me di­des­nę kai­ną nei re­a­liai už­dir­ba­me. Ne­no­ri­me pra­ras­ti klien­tų – įsi­ga­lė­jus nau­jai tvar­kai, jų ir taip ge­ro­kai su­ma­žė­jo.“

Ke­lio­nė da­bar ga­li kai­nuo­ti be­veik tri­skart bran­giau nei anks­čiau. Su­tar­ti­nė kai­na mies­to ri­bo­se, ne­žiū­rint at­stu­mo, bu­vo 5 li­tai. Įmo­nės di­rek­to­rius sa­ko, kad iš Krekš­lių iki pie­ni­nės skai­tik­lis da­bar iš­mu­ša apie 12 li­tų.

„Tak­sis­tai pri­si­pa­žįs­ta jau­čian­tys spau­di­mą iš tik­rin­to­jų pu­sės. Tik­riau­siai nė vie­na įmo­nė nė­ra taip daž­nai tik­ri­na­ma kaip mes“, – tei­gia R. Ta­ma­šaus­kas.

Ta­čiau ga­ran­tuo­ti, jog vi­si tak­sis­tai są­ži­nin­gai vyk­do nau­juo­sius rei­ka­la­vi­mus – ve­ža ke­lei­vius įsi­jun­gę tak­so­met­rus – įmo­nės va­do­vas ne­si­ė­mė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų