Gri­pas tuš­ti­na li­go­nių ki­še­nes

 

Gri­pas kas­dien ap­ima vis dau­giau ša­lies re­gio­nų. Ant­ra­die­nį epi­de­mi­ja pa­skelb­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je. Įsi­bai­mi­nę li­go­niai vais­ti­nė­se šluo­ja vais­tus nuo karš­čia­vi­mo, ger­klės skaus­mo, ko­su­lio bei ki­tų gri­po simp­to­mų. Me­di­kai ra­mi­na – už­teks ir vais­tų, ir vie­tų li­go­ni­nė­se.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Dau­gu­ma Uk­mer­gės vais­ti­nių ap­si­rū­pi­nu­sios an­ti­vi­ru­si­niais vais­tais, ku­riais ko­vo­ja­ma su nau­ją­ja gri­po vi­ru­so at­mai­na A(H1N1)v. Kai ku­rio­se vais­ti­nė­se šią sa­vai­tę jų pri­stig­ta, bet, kaip pa­ti­ki­no vais­ti­nių dar­buo­to­jai, – lai­ki­nai.

 

 

Kai kas nuo gri­po ti­ki­si ap­si­sau­go­ti, dė­vė­da­mi me­di­ci­ni­nes kau­kes.
Au­to­rės nuotr.

„Gau­si­me ry­toj, gau­si­me po dvie­jų die­nų“, - te­ko iš­girs­ti ke­lio­se iš jų. Kai ku­rio­se yra ar­ba „Ta­mif­lu“, ar­ba „Re­len­za“, nors far­ma­ci­nin­kai sa­ko, kad pas­ta­ra­sis nė­ra toks po­pu­lia­rus. „Pir­miau­sia tei­rau­ja­si „Ta­mif­lu“ – gal dėl pa­pras­tes­nio var­to­ji­mo – te­rei­kia nu­ry­ti kap­su­lę. „Re­len­za“ yra purš­kia­ma“, - svars­to vie­nos vais­ti­nės dar­buo­to­ja.

De­ja, šie vais­tai įkan­da­mi tik­rai ne kiek­vie­nam – pa­kuo­tė me­di­ka­men­tų kai­nuo­ja apie 120 li­tų.

Ne­mo­ka­mi – dar pa­ke­liui

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Vy­tau­tas Mo­tie­jū­nas sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bė lau­kia ne­mo­ka­mų an­ti­vi­ru­si­nių vais­tų, ski­ria­mų iš vals­ty­bės re­zer­vo fon­do.

Vais­tų skir­ta trims pro­cen­tams ra­jo­no gy­ven­to­jų ir jie bus pa­da­lin­ti vi­soms še­šioms ra­jo­no gy­dy­mo įstai­goms. „Šie vais­tai skir­ti tik gy­dy­mui, o ne pro­fi­lak­ti­kai. Ma­nau, kad to­kio kie­kio vais­tų pa­kaks per akis. Gal net ir liks“, - sa­ko jis. Ta­čiau gy­dy­to­jas ma­no, kad vais­tai ne­liks ne­su­var­to­ti – pra­ėjus pan­de­mi­nio gri­po pro­trū­kiui, lau­kia­ma dar ir se­zo­ni­nio gri­po ban­gos.

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą ne­mo­ka­mų an­ti­vi­ru­si­nių vais­tų Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė dar ne­bu­vo ga­vu­si. „Ma­niau, kad gau­si­me anks­čiau, bet da­bar pa­aiš­kė­jo, kad vais­tai Uk­mer­gės li­go­ni­nę pa­sieks penk­ta­die­nį. Da­bar gau­si­me 70 pa­kuo­čių, bet tai dar ne vis­kas – ki­ti bus vė­liau“, - kal­bė­jo V. Mo­tie­jū­nas.

Ti­ki­si, kas si­tu­a­ci­ja sta­bi­li­zuo­sis

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad dar anks­ti kal­bė­ti apie si­tu­a­ci­jos ge­rė­ji­mą, bet pa­cien­tų po­li­kli­ni­kos ko­ri­do­riuo­se šią sa­vai­tę kiek ma­žiau. Tie­sa, gy­dy­to­ja tei­gia, kad ne­ma­žai blo­gai pa­si­ju­tu­sių žmo­nių kon­sul­tuo­ja­si su gy­dy­to­jais te­le­fo­nu, kvie­čia gy­dy­to­jus į na­mus.

Pa­gal įsta­ty­mą, no­rint gau­ti ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį, ap­si­lan­ky­ti po­li­kli­ni­ko­je bū­ti­na. Su­pap­ras­tin­ta ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lių iš­da­vi­mo tvar­ka dar tik svars­to­ma, ji nė­ra ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ta.

„Ma­nau, kad ne vie­nas šei­mos gy­dy­to­jas, gy­dan­tis šei­mą ir ją pa­žin­da­mas, ne­at­si­sa­ko pa­kon­sul­tuo­ti sa­vo pa­cien­tą te­le­fo­nu, kaip elg­tis pa­ju­tus gri­po po­žy­mius, o ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lio siū­lo at­ei­ti pa­svei­kus“, - svars­to vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja.

Šiuo me­tu iš dvi­de­šimt ke­tu­rių PSPC dir­ban­čių gy­dy­to­jų ne­dir­ba tik trys. Jie ser­ga, ta­čiau vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja pa­ti­ki­no, kad ne kiau­lių gri­pu. „Iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to pa­si­pra­šė­me ke­le­to gy­dy­to­jų in­ter­nų, tai­gi aiš­kes­nius at­ve­jus per­lei­džia­me ir jiems“, - J. Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad me­di­kų trū­ku­mo ne­jau­čia.

Li­go­ni­nė­je – tik su kom­pli­ka­ci­jo­mis

Dau­ge­lis epi­de­mi­ją įsi­vaiz­duo­ja taip: li­go­ni­nės už­grūs­tos, li­go­niai ne­be­tel­pa pa­la­to­se, lo­vo­mis nu­sta­ty­ti ko­ri­do­riai. VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka pa­ti­ki­no, kad pa­la­to­se pil­na lais­vų lo­vų.

„Gri­pas – ne ta li­ga, ku­ria su­sir­gus gul­do­ma į li­go­ni­nę. Pa­cien­tai gy­do­mi am­bu­la­to­riš­kai – na­muo­se ge­ria vais­tus, stip­ri­na imu­ni­te­tą, var­to­ja daug ar­ba­tų. Į li­go­ni­nę gul­do­me tuos, ku­riems yra po­gri­pi­nės kom­pli­ka­ci­jos“, - sa­ko jis.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės li­go­ni­nės Anes­te­zio­lo­gi­jos-re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je nuo plau­čių už­de­gi­mo gy­do­ma vi­du­ti­nio am­žiaus mo­te­ris, ku­riai įta­ria­ma gri­po su­kel­ta kom­pli­ka­ci­ja.

Pir­ma­die­nį Uk­mer­gės li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je mi­rė 38 me­tų uk­mer­giš­kis. Mir­ties prie­žas­ti­mi me­di­kai lai­ko abi­pu­sį plau­čių už­de­gi­mą. Abe­jo­nių to­kia diag­no­zė su­kė­lė ne tik mi­ru­sio­jo ar­ti­mie­siems. „Dar ne­tu­ri­me gy­dy­to­jo pa­ta­na­to­mo iš­va­dų, ar tai ga­lė­jo bū­ti pan­de­mi­nio gri­po su­kel­ta kom­pli­ka­ci­ja. Kai jas gau­si­me, jei kils ko­kių įta­ri­mų, at­lik­si­me au­di­tą“, - tei­gia vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas.

Ren­gi­niai ne­re­ko­men­duo­ja­mi

Šią sa­vai­tę dėl epi­de­mi­jos pa­mo­kos ne­vy­ko dau­gu­mo­je Uk­mer­gės ra­jo­no mo­kyk­lų. Kai ku­rios mo­kyk­los, pir­ma­die­nį su­kvie­tu­sios moks­lei­vius į pa­mo­kas, grei­tai sa­vo spren­di­mą pa­kei­tė ir ka­ran­ti­ną pra­tę­sė. Su­skai­čia­vus su­si­rin­ku­siuo­sius pa­aiš­kė­jo, kad ser­ga apie treč­da­lis mo­ki­nių.

Nors eks­tre­ma­li pa­dė­tis ša­ly­je dar ne­skel­bia­ma ir ma­si­niai ren­gi­niai ne­drau­džia­mi, Vals­ty­bi­nė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­ba re­ko­men­duo­ja jų at­si­sa­ky­ti. Uk­mer­giš­kiai šių ra­gi­ni­mų lai­ko­si ne­vie­no­dai. Vie­ni ren­gi­niai at­šau­kia­mi, ki­tų or­ga­ni­za­to­riai to da­ry­ti ne­sku­ba ir net kvie­čia žmo­nes į pa­skai­tą apie gri­pą, ku­rio­je grei­čiau­siai ir bus kal­ba­ma apie tai, kad vie­na iš pre­ven­ci­nių prie­mo­nių – veng­ti ma­si­nių žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­tų...

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų