Gyventojams neramu dėl nesumokėtų sąskaitų

„Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ja su­lau­kia ne­ma­žai uk­mer­giš­kių skam­bu­čių dėl paš­to dė­žu­tė­se ran­da­mų UAB „Mies­to ener­gi­ja“ są­skai­tų. Žmo­nės pri­si­pa­žįs­ta ne­be­iš­ma­nan­tys, kaip elg­tis – pa­klau­sę sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­ta­ri­mo ne­mo­kė­ti, da­bar su­lau­kia ne tik iš­au­gu­sių są­skai­tų, bet ir gra­si­ni­mų teis­mais.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Skai­ty­to­jai pa­sa­ko­jo ne kar­tą spau­do­je skai­tę sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kų ko­men­ta­rus šia te­ma ir va­do­va­vę­si jų pa­ta­ri­mais ne­mo­kė­ti UAB „Mies­to ener­gi­ja“ karš­to van­dens skai­tik­lio mo­kes­čio. Tei­gia ne kar­tą gir­dė­ję to­kių pat pa­siū­ly­mų ir iš ra­jo­no va­do­vų lū­pų.

Ne­se­niai mums pa­skam­bi­nu­si uk­mer­giš­kė Li­di­ja Va­si­liaus­kie­nė pa­sa­ko­jo iš pra­džių mo­kė­ju­si karš­to van­dens skai­tik­lio mo­kes­tį „Mies­to ener­gi­jai“.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu bu­vo tei­gia­ma, jog ši įmo­nė nuo­sa­vy­bės mū­sų ra­jo­ne ne­tu­ri, tai ir mo­kes­čio iš gy­ven­to­jų rei­ka­lau­ti ne­ga­li. Tai­gi, pa­ti­kė­ju­si tuo, ne­mo­kė­jau ir aš“, – mo­te­ris sa­ko, jog per tą lai­ką su­si­kau­pė apie 50 li­tų.

 

Gan­dai iš­gąs­di­no

 

Ypač pa­šne­ko­vė su­ne­ri­mo iš­gir­du­si gan­dus, jog UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ima­si prie­mo­nių iš­ieš­ko­ti sko­las iš gy­ven­to­jų, gra­si­na teis­mais.

Ki­tų į re­dak­ci­ją skam­bi­nu­sių uk­mer­giš­kių gau­na­mos są­skai­tos dar di­des­nės – per­ko­pė 100 li­tų.

Kal­bas apie tai, kad su­mos, su­si­da­riu­sios są­skai­to­se, bus iš­rei­ka­lau­ja­mos net pa­si­tel­kus ant­sto­lius, sa­kė gir­dė­ju­si ir Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je gy­ve­nan­ti Re­gi­na.

Ji tei­gia, kad ne­mo­kė­ti už są­skai­to­se kaip karš­to van­dens par­da­vi­mo mo­kes­tį įvar­din­tas pa­slau­gas pra­dė­jo po to, kuo­met laip­ti­nių skel­bi­mų len­to­se bu­vo iš­ka­bin­ti pra­ne­ši­mai gy­ven­to­jams, ra­gi­nan­tys ig­no­ruo­ti „Mies­to ener­gi­jos“ siun­ti­nė­ja­mas są­skai­tas.

„Ma­nau, kad mies­to se­niū­ni­ja iš­ka­bi­no šią in­for­ma­ci­ją. Da­bar jau gir­dė­jau, kad „Mies­to ener­gi­ja“ gra­si­na teis­mais. Esa­me vi­sai su­tri­kę, ne­ži­no­me, kaip pa­si­elg­ti. Ne tik man ne­ra­mu, vi­si kai­my­nai apie tai dis­ku­tuo­ja“, – kal­bė­jo mo­te­ris.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ja­nė Zim­blie­nė pa­ti­ki­no, kad se­niū­ni­ja jo­kių „pro­kla­ma­ci­jų“ ne­kli­ja­vo – ne­tu­rin­tys tei­sės tai da­ry­ti.

 

Ap­si­spręs­ti tu­ri pa­tys

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bė ne­ap­si­i­ma nu­ro­dy­ti gy­ven­to­jams, kaip elg­tis: „Gy­ven­to­jai tu­ri pa­tys pa­da­ry­ti spren­di­mą. Juk sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li at­sto­vau­ti gy­ven­to­jams teis­me – jie tu­ri pa­tys sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti, jei jau „Mies­to ener­gi­ja“ krei­pė­si į teis­mą.“

Jis pa­ta­ria ga­vus teis­mo pra­ne­ši­mą, kad UAB „Mies­to ener­gi­ja“ rei­ka­lau­ja su­mo­kė­ti sko­lą, teis­mui raš­tu pa­ra­šy­ti at­si­sa­ky­mą mo­kė­ti. Tuo­met šis gin­čas bus spren­džia­mas teis­me. Anot R. Jur­gi­lai­čio, jau ne vie­nas teis­mo pro­ce­sas bai­gė­si gy­ven­to­jų nau­dai.

 

Rei­ka­la­vi­mas – ne­tei­sė­tas

 

Anot jo, sko­la va­din­ti kaž­ko­kią pi­ni­gų su­mą, ku­rią nu­ro­do „Mies­to ener­gi­ja“, nė­ra pa­grin­do: „Vi­so­kios re­kla­mos, ki­to­kių buk­le­tų į mū­sų paš­to dė­žu­tes pri­kren­ta. Jei jie už­si­ma­nė pa­si­pel­ny­ti, dar ne­reiš­kia, kad tu­ri­me vyk­dy­ti jų no­rus. Ma­ža kas už­si­ma­nys pa­si­pi­ni­gau­ti.“

Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­ko nuo­mo­nė tvir­ta – są­skai­to­se nu­ro­dy­tą karš­to van­dens par­da­vi­mo mo­kes­tį ar­ba va­di­na­mą­jį karš­to van­dens skai­tik­lio mo­kes­tį „Mies­to ener­gi­ja“ rei­ka­lau­ja mo­kė­ti ne­tei­sė­tai.

 

Nag­ri­nė­ja pro­ku­ra­tū­ra

 

R. Jur­gi­lai­tis tei­gia, jog sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, nag­ri­nė­ju­si, ko­kiu pa­grin­du šios są­skai­tos siun­ti­nė­ja­mos gy­ven­to­jams.

„Dar­bo gru­pės na­rių iš­va­da: karš­to van­dens skai­tik­lių prie­žiū­ros mo­kes­tis – vie­na iš karš­to van­dens tie­ki­mo pa­slau­gos su­de­da­mų­jų da­lių. Jie („Mies­to ener­gi­ja“ – aut. past.) karš­to van­dens ne­tie­kia, tai ne­ga­li im­ti ir mo­kes­čio“, – taip šią si­tu­a­ci­ją aiš­ki­na R. Jur­gi­lai­tis.

Jau ke­le­tą mė­ne­sių klau­si­mo dėl „Mies­to ener­gi­jos“ nu­sta­ty­to mo­kes­čio pa­grįs­tu­mą ir tei­sė­tu­mą nag­ri­nė­ja Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

 

Mo­kes­tį ig­no­ruo­ja

 

Sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tas tei­gia, kad nė vie­na sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­ti įmo­nė ir įstai­ga karš­to van­dens skai­tik­lio mo­kes­čio „Mies­to ener­gi­jai“ ne­mo­ka.

2010 me­tų ba­lan­džio 20 die­ną ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti su­tar­tį su UAB „Mies­to ener­gi­ja“. Bu­vo mo­ty­vuo­ja­ma tuo, kad nuo­mi­nin­kas pa­žei­di­nė­ja su­tar­ties są­ly­gas.

Ge­gu­žės 31 die­ną Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį per­duo­ti ši­lu­mos ūkio tur­tą lai­ki­nai val­dy­ti sa­vi­val­dy­bei.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų