Gyventojus sukiršino išpuoselėta gatvė

Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­vie­tė­se šie­met iš­as­fal­tuo­ta vie­nin­te­lė gat­vė. Ši „lai­min­go­ji“ vin­giuo­ja Vi­diš­kių se­niū­ni­jos Re­čio­nių gy­ven­vie­te. Ne­nuos­ta­bu, kad ide­a­liai su­tvar­ky­ta anaip­tol ne pa­grin­di­nė gat­ve­lė pa­sė­jo žmo­nių min­ty­se įta­ri­mo grū­dą ir klau­si­mus: kas gi jo­je gy­ve­na?

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

11-19-1_straipsnio_1_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Taip at­ro­do gat­vė, ku­ria mies­te­lio gy­ven­to­jai kas­dien mi­na į pie­ni­nę...

Ne­no­rė­ju­si vie­šin­tis Re­čio­nių gy­ven­to­ja pa­sa­ko­jo, kad Lau­kų gat­vė, ku­rio­je ji gy­ve­na, – pa­grin­di­nis kai­mo gy­ven­to­jų su­si­sie­ki­mas su pie­ni­ne. Mo­ters ma­ny­mu, tai ir yra pa­grin­di­nė mies­te­lio gat­vė. Ta­čiau at­ro­do ji ap­gai­lė­ti­nai. Iš­ka­si­nė­ta bu­vo prieš ke­lerius me­tus, at­lie­kant lie­taus ka­na­li­za­ci­jos įren­gi­mo dar­bus. To­kia lig šiol ir li­ko: duo­bė­ta, nuo­lat ap­sem­ta ir ne­iš­bren­da­ma. Žmo­nės liūd­nai juo­kau­ja: kol tom duo­bėm pie­ną iki pie­ni­nės nu­ve­ža, svie­tas ga­li su­si­muš­ti.

 

Pa­dė­jo uoš­vė?

 

Gy­ven­to­jai dėl to­kio pur­vy­no ir telk­šan­čių ba­lų gal bū­tų ty­lė­ję, nie­kam ne­skun­dę, jei šie­met ne­bū­tų ide­a­liai su­tvar­ky­ta ki­ta – kraš­ti­nė Puoš­me­džių gat­vė. Mies­te­lio gy­ven­to­jai ste­bė­jo­si, kaip to­bu­lai ji bu­vo gra­ži­na­ma – ne tik pa­klo­ta as­fal­to dan­ga, su­dė­ti bor­diū­rai, bet ir iš­žvy­ruo­ti įva­žia­vi­mai į kie­mus, ša­lia gat­vės ap­sė­ta ve­ja. Žmo­nes pik­ti­na ne­įti­kė­ti­nas kon­tras­tas – vie­nur pur­vas iki au­sų, ki­tur – tvar­ka it did­mies­ty­je.

Re­čio­niš­kiai svars­to, ko­dėl re­konst­ruk­ci­jai bu­vo pa­si­rink­ta bū­tent ta gat­vė, ir var­di­na jo­je gy­ve­nan­čius, kai­my­nų ma­ny­mu, la­biau nei ki­ti įta­kin­gus žmo­nes. Vie­ni jų – me­de­ly­no sa­vi­nin­kai, su­ge­bė­ję prieš ku­rį lai­ką šios gat­vės pa­va­di­ni­mui įsi­ūly­ti sa­vo įmo­nės var­dą.  Ki­ta gy­ven­to­ja, ga­lė­ju­si nu­lem­ti, kad bū­tent ši gat­vė bu­vo iš­as­fal­tuo­ta, – vie­nos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ro uoš­vė...

 

11-19-1_straipsnio_2_nuotr

...o to­kia šie­met ta­po „lai­min­giau­sia“ Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je – Puoš­me­džių gat­vė.


As­fal­ta­vo „bai­siau­sią“

 

Į re­dak­ci­ją at­ėju­si mo­te­ris tu­rė­jo ir dau­giau nu­si­skun­di­mų spren­di­mą as­fal­tuo­ti bū­tent  Puoš­me­džių gat­vę pri­ėmu­siu se­niū­nu Vir­gi­ni­jum Šta­ru. Sa­kė, kad re­čio­niš­kiai jį ma­to la­bai re­tai, nors te­le­fo­nu skam­bi­na ir įvai­rias pre­ten­zi­jas iš­sa­ko daž­nai.

Vi­diš­kių se­niū­nas V. Šta­ras vi­sus įta­ri­mus, kad re­mon­tui ne­tin­ka­mai pa­si­rin­ko gat­vę, at­me­ta. Ma­no, kad da­bar­ti­nė žmo­nių re­ak­ci­ja yra na­tū­ra­li – juk lie­tu­viai esa­me. Jis pats pa­na­šių užuo­mi­nų bei nu­si­skun­di­mų gir­dė­jo. Ta­čiau se­niū­nas tvir­tai lai­ko­si sa­vo po­zi­ci­jos: as­fal­ta­vo­me tą gat­vę, ku­rios būk­lė bu­vo pras­čiau­sia, ku­ri bu­vo la­biau­siai duo­bė­ta ir smar­kiau­siai nu­ken­tė­jo tuo­met, kai vy­ko lie­taus ka­na­li­za­ci­jos įren­gi­mo dar­bai.

Se­niū­nas ti­ki­no apie jo­kią vi­ce­mi­nist­ro uoš­vę nė ži­no­ti ne­ži­nan­tis, o me­de­ly­no sa­vi­nin­kai esą įta­kos taip pat ne­da­rę – as­fal­ta­vo tą, ku­ri bu­vo „bai­siau­sia“.

 

11-19-1_straipsnio_3_nuotr


V. Šta­ras ti­ki­si, kad at­ei­ty­je bus iš­as­fal­tuo­tos ir ki­tos mies­te­lio gat­vės, mat šio­je gy­ven­vie­tė­je, skir­tin­gai nei, pa­vyz­džiui, Vi­diš­kiuo­se, yra įgy­ven­din­tas lie­taus ka­na­li­za­ci­jos įren­gi­mo pro­jek­tas. Kol lie­taus ka­na­li­za­ci­jos nė­ra, ne­ga­li būti kal­bos ir apie as­fal­ta­vi­mą.

Pa­klaus­tas, ar daž­nai lan­ko­si Re­čio­ny­se, se­niū­nas sa­kė at­vyks­tan­tis ke­lis kar­tus per sa­vai­tę, ir kas no­ri, su juo tik­rai su­si­tin­ka.

 

At­eis ei­lė ir ki­toms

 

Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­bausk­sas ap­gai­les­ta­vo, kad lė­šų gat­vių as­fal­ta­vi­mui kai­me la­bai stin­ga. Iš tiks­li­nių lė­šų ke­lių prie­žiū­rai ir plėt­rai šie­met ne mies­to te­ri­to­ri­jo­je bu­vo iš­as­fal­tuo­tos dvi gat­vės. Vie­na iš jų, esan­ti gy­ven­vie­tė­je, – mi­nė­to­ji Puoš­me­džių. Ki­ta – įva­žia­vi­mas iki Duks­ty­nos ka­pi­nių. Pas­ta­ra­jam pro­jek­tui skir­ta 296 tūks­tan­čiai, Puoš­me­džių gat­vei – 128 tūks­tan­čiai li­tų.

 

11-19-1_straipsnio_4_nuotr


Anot V. Du­baus­ko, ren­kan­tis, ku­rios gy­ven­vie­tės ku­rią gat­vę iš­as­fal­tuo­ti, pir­miau­siai bu­vo at­mes­tos gy­ven­vie­tės, ku­rio­se neįgy­ven­din­tas lie­taus ka­na­li­za­ci­jos pro­jek­tas. Ren­kan­tis gat­vę Re­čio­ny­se, kur toks pro­jek­tas įgy­ven­din­tas, žiū­rė­ta, ku­rios gat­vės būk­lė pras­čiau­sia. Be to, at­si­žvelg­ta į tai, kad Puoš­me­džių gat­vė jun­gia­si su vals­ty­bi­niu ke­liu. Le­mia­mą žo­dį pri­imant spren­di­mą ta­rė se­niū­nas ir ben­druo­me­nės at­sto­vai.

Įva­žia­vi­mas į Duks­ty­nos ka­pi­nes as­fal­ta­vi­mui  pa­si­rink­tas, nes juo nau­do­ja­si la­bai daug žmo­nių.

Ar ki­to­se gat­vė­se gy­ve­nan­tys re­čio­niš­kiai ga­li sva­jo­ti, kad ir jiems ka­da nors ne­teks brai­dy­ti po pur­vy­ną? V. Du­baus­kas, at­sa­ky­da­mas į šį klau­si­mą, tu­ri dvi nau­jie­nas – ge­rą ir blo­gą. Blo­gą, kad ki­tą­met grei­čiau­siai – ne, ge­rą – šie­met bus pra­dė­ti vi­sų Re­čio­nių gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. Tai reiš­kia, kad ka­da nors at­ei­ty­je, kai at­si­ras lė­šų, bus iš­as­fal­tuo­tos vi­sos šio mies­te­lio gat­vės.

 

11-19-1_straipsnio_5_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų