Gyvūnų prieglaudoje – pirmieji beglobiai

Sa­vi­val­dy­bės įkur­tuo­se gy­vū­nų glo­bos na­muo­se jau ap­si­gy­ve­no pir­mie­ji gy­ven­to­jai. Ką tik įsteig­tos VšĮ Uk­mer­gės be­glo­bių gy­vū­nų na­mai dar­buo­to­jai ieš­ko gy­vū­nams nau­jų šei­mi­nin­kų. Dviem ke­tur­ko­jams nau­juo­sius na­mus jau pa­vy­ko ras­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Šau­ka­vo­je prie ga­ra­žo ras­tos gau­sios šei­my­nė­lės, ma­tyt, nie­kas ne­šė­rė ir ne­gir­dė – ša­lia du­be­nė­lio ne­bu­vo.

Rū­pin­tis gy­vū­nų glo­bos na­mais pa­ves­ta sa­vi­val­dy­bės įmo­nei UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Šios įmo­nės dar­buo­to­jų už­duo­tis – pa­gau­ti val­ka­tau­jan­čius gy­vū­nus ir nu­vež­ti į Krikš­tė­nuo­se esan­čias gy­vū­nų prie­glau­dos pa­tal­pas. Jos įreng­tos iš šu­nų vieš­bu­čio sa­vi­nin­kų iš­si­nuo­mo­jus pa­tal­pas.

At­vež­ti gy­vū­nus į glo­bos na­mus ga­li ir pa­tys šei­mi­nin­kai, ap­si­spren­dę, kad gy­vū­nas jiems ne­be­rei­ka­lin­gas.

Glo­bos na­mų gy­ven­to­jų prie­žiū­ra rū­pin­sis trys as­me­nys – ad­mi­nist­ra­to­rius ir du dar­bi­nin­kai.

 

Dar­bai jau pa­ju­dė­jo

 

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio Be­glo­bių gy­vū­nų tar­ny­bos ad­mi­nist­ra­to­rius Au­ri­mas Pa­liu­lis sa­ko, kad iš­si­nuo­mo­tos pa­tal­pos pui­kios – ati­tin­ka vi­sus eu­ro­pi­nius gy­vū­nų glo­bos na­mų stan­dar­tus.

Pa­stan­gų ir lė­šų te­ko įdė­ti įsi­ren­giant kai ku­rias pa­tal­pas bei įsi­gy­jant spe­cia­lias gy­vū­nų gau­dy­mui ir prie­žiū­rai skir­tas prie­mo­nes. Ka­tėms gau­dy­ti pri­tai­kė tvir­tą žve­jy­bai skir­tą sie­te­lį, šu­nų gau­dy­mo prie­mo­nes te­ko pa­si­da­ry­ti pa­tiems.

Rei­kė­jo ran­kas pri­dė­ti ir prie te­ri­to­ri­jos ap­tvar­ky­mo pa­gal sa­vo po­rei­kius – kai kur ply­te­les iš­klo­ti, ke­lią pa­da­ry­ti, te­ri­to­ri­ją ap­tver­ti.

Pri­tai­kė ve­žio­ti gy­vū­nams ir tu­ri­mą au­to­mo­bi­lį, pa­žy­mė­jo jį ski­ria­mai­siais žen­klais, ap­kli­ja­vo lo­go­ti­pais.

Pa­sak UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Si­gi­to Ože­lio, dar­bui te­ko pa­si­ruoš­ti sa­vo lė­šo­mis – apy­var­ti­nių lė­šų įmo­nei sa­vi­val­dy­bė ne­sky­rė. Kiek kon­kre­čiai iš­leis­ta tam pi­ni­gų, kol kas jis ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, nes vi­sos iš­lai­dos dar ne­su­su­muo­tos.

 

Li­ki­mo ne­le­pin­ti

 

Prieš po­rą sa­vai­čių pra­dė­tos vyk­dy­ti veik­los re­zul­ta­tai – pir­mie­ji glo­bos na­mų gy­ven­to­jai. Šiuo me­tu čia ap­gy­ven­din­ti 7 šu­nys ir 2 ka­tės. Vie­na ka­ly­tė at­ga­ben­ta su vi­sa šei­my­na – pen­kiais šu­niu­kais.

Ke­le­tas šu­nų – veis­li­niai: Kau­ka­zo avi­ga­nis, vilk­šu­nis, lai­ka. Ki­ti, anot pa­šne­ko­vo, – šei­mi­nin­kams iš­ti­ki­miau­si ir sar­gūs „Lie­tu­vos len­ciū­gi­niai“.

Ke­lias į prie­glau­dą vi­sų gy­vū­nė­lių skir­tin­gas, ta­čiau li­ki­mas jų vi­sų ne­le­pi­no – vie­ni šei­mi­nin­kų jau se­niai iš na­mų iš­pra­šy­ti, ki­ti nie­ka­da nė ne­tu­rė­ję na­mų.

7 me­tų vo­kie­čių avi­ga­nio veis­lės pa­te­lę at­ve­žė pats šei­mi­nin­kas – gy­ve­ni­mas pri­ver­tė žmo­gų lai­mės už­sie­ny­je ieš­ko­ti.

O vie­nas šu­ne­lis į glo­bos na­mus tie­siog... at­skri­do. Kaip ki­taip ga­li pa­gal­vo­ti, iš ry­to lau­ko ap­tva­re nau­ją gy­ven­to­ją ra­dęs?

A. Pa­liu­lis sa­ko, kad vi­si da­bar­ti­niai glo­bos na­mų gy­ven­to­jai tai­kūs ir pro­ble­mų pri­žiū­rė­to­jams dėl jų ne­ki­lo. Sun­kiau­sia pa­gau­ti ka­tes – be šei­mi­nin­kų gy­ve­nę šie, kad ir na­mi­niais lai­ko­mi gy­vū­nai, su­lau­kė­ja ir žmo­nių bai­do­si.

„Svar­biau­sia, sten­gia­mės kuo ma­žiau stre­so su­kel­ti gy­vū­nams juos gau­dy­da­mi. Kai jau pas mus pa­ten­ka, po tru­pu­tį ap­si­pran­ta su ap­lin­ka ir nu­rims­ta“, – sa­ko spe­cia­liuo­se ap­mo­ky­muo­se apie gy­vū­nų prie­žiū­rą da­ly­va­vęs ad­mi­nist­ra­to­rius.

Jis pats pri­si­pa­žįs­ta ne­at­si­tik­ti­nai pa­te­kęs į be­glo­bių gy­vū­nų tar­ny­bą – pats ke­le­tą šu­nų au­gi­nan­tis jau­nuo­lis gy­vū­nus pri­žiū­rė­ti mo­ka ir juos my­li.

 

Pas „ko­le­gas“ – tik po ka­ran­ti­no

 

Be­glo­bių gy­vū­nų prie­glau­do­je įreng­ta 16 ap­tva­rų šu­nims ir 3 ap­tva­rai, pri­tai­ky­ti ka­tėms. A. Pa­liu­lis sa­ko, kad vie­nu me­tu ga­li tilp­ti dau­giau gy­vū­nų nei yra ap­tva­rų, nes vie­na­me ga­li­ma ap­gy­ven­din­ti ne po vie­ną. Aiš­ku, jei dėl to­kios pri­vers­ti­nės kai­my­nys­tės tarp gy­ven­to­jų ne­kils riau­šės.

Įreng­ta ir spe­cia­li ka­ran­ti­na­vi­mui skir­ta erd­vė. Mat at­ve­žus gy­vū­ną, jis 14 die­nų lai­ko­mas at­ski­ro­je pa­tal­po­je ir tik po to per­ke­lia­mas pas li­ki­mo drau­gus.

Šu­nys ne tik su­gau­na­mi ir lai­ko­mi gar­duo­se, še­ria­mi. Kas­dien juos rei­kia pa­ve­džio­ti, gy­dy­ti su­sir­gu­sius, vak­ci­nuo­ti.

Ka­dan­gi ši veik­la Uk­mer­gė­je – nau­jo­vė, ad­mi­nist­ra­to­rius sa­ko dar ne­ži­nąs, kiek apy­tiks­liai lė­šų rei­kės skir­ti die­nos mais­to nor­mai. Tai, aiš­ku, pri­klau­sys nuo prie­glau­du­kų skai­čiaus bei dy­džio. Gy­vū­nai še­ria­mi du kar­tus per die­ną.

Gy­vū­nų svei­ka­tos būk­lę ver­ti­na, rei­ka­lin­gas ve­te­ri­na­ri­nes pro­ce­dū­ras at­lie­ka ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas. At­ly­gis jam mo­ka­mas už kiek­vie­ną kon­kre­čią pro­ce­dū­rą pa­gal nu­sta­ty­tus įkai­nius.

 

Ieš­ko­ma nau­jų na­mų

 

Uk­mer­gės vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas įsi­ti­ki­nęs, jog šie sa­vi­val­dy­bės įkur­ti glo­bos na­mai gy­vū­nams taps tik lai­ki­na sto­te­le. Vie­šo­ji įstai­ga Uk­mer­gės be­glo­bių gy­vū­nų na­mai įsteig­ta spe­cia­liai tam, kad pa­dė­tų gy­vū­nė­liams su­si­ras­ti nau­jus šei­mi­nin­kus.

Dė­lio­ja­mi pas­ku­ti­niai do­ku­men­ta­ci­jos tvar­ky­mo štri­chai ir su­de­ri­nus su no­ta­ru jie bus pa­tei­kia­mi Re­gist­rų cen­trui.

In­for­ma­ci­ja apie glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­čius gy­vū­nė­lius, jų nuo­trau­kos pub­li­kuo­ja­mos sa­vi­val­dy­bės ir Uk­mer­gės bu­tų ūkio in­ter­ne­ti­nė­se sve­tai­nė­se, spau­do­je.

Sa­va­no­rių pa­stan­go­mis dviem šu­niu­kams nau­juo­sius šei­mi­nin­kus jau pa­vy­ko ras­ti. Vie­nas iš­ke­lia­vo į Gė­lių ra­jo­ną, ki­tas ta­po Šau­ka­vos gy­ven­to­ju.

 

Lau­kia­ma uk­mer­giš­kių pa­ra­mos

 

Ši įstai­ga dirbs vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais. R. Ba­ra­vy­kas vi­lia­si, kad pa­vyks su­ras­ti ir rė­mė­jų, nes biu­dže­te nu­ma­ty­tų 50 tūks­tan­čių li­tų me­tams ne­pa­kaks.

„Ka­dan­gi pra­dė­jo­me veik­lą nuo me­tų vi­du­rio, tai šie­met ti­ki­mės su šia su­ma iš­si­vers­ti. Ta­čiau ki­tą­met rei­kė­tų 94 tūks­tan­čių li­tų“, – sa­ko vi­ce­me­ras.

Anot jo, no­rin­tie­ji pa­rem­ti šią veik­lą ga­li tai pa­da­ry­ti ir pi­ni­gais, ir gy­vū­nams skir­tu spe­cia­liu mais­tu.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų