Gy­dy­mo ste­buk­lai ga­li sly­pė­ti ma­sa­že

 

„Žmo­gaus gy­ve­ni­mas kas sep­ty­ne­rius me­tus tu­ri keis­tis“, – šyp­so­si de­šimt me­tų gė­lių ver­slui ati­da­vu­si Vir­gi­ni­ja Gri­bu­lie­nė. Ne­se­niai ati­da­riu­si Fi­zi­nės ge­ro­vės cen­trą, da­bar uk­mer­giš­kiams ji siū­lo nau­jas pa­slau­gas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Bū­tų ga­li­ma net­gi pa­juo­kau­ti, kad Uk­mer­gės gė­li­nin­kų drau­gi­jai pri­klau­san­ti mo­te­ris gė­les iš­kei­tė į... ter­mo­ma­sa­ži­nes lo­vas. Ir iš da­lies ta­po me­di­ke. Mat ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti apie stu­bu­ro slanks­te­lius, jų įta­ką at­ski­roms or­ga­niz­mo sis­te­moms ir tai, kaip šios lo­vos vei­kia su stu­bu­ro pro­ble­mo­mis su­si­ju­sias li­gas.

 

 

„Iš pra­džių žmo­nės vi­sa­da ne­pa­tik­liai žiū­ri į nau­jo­ves“, – ro­dy­da­ma, kaip vei­kia ma­sa­ži­nė lo­va, sa­ko Fi­zi­nės ge­ro­vės cen­trą Uk­mer­gė­je ne­se­niai įkū­ru­si Vir­gi­ni­ja Gri­bu­lie­nė.
Au­to­rės nuotr.

O dar ne taip se­niai Vir­gi­ni­ja bu­vo pa­si­nė­ru­si į gė­li­nin­kys­tę. Mei­lę au­ga­lams jai per­da­vė gam­tai ne­abe­jin­gi tė­vai – Al­do­na ir Vy­tau­tas Pet­ro­niai. Bi­ru­tės gat­vė­je esan­ti jų so­dy­ba 1997 me­tais bu­vo pri­pa­žin­ta vie­na gra­žiau­sių Uk­mer­gė­je. Kar­tu su ma­ma, taip pat Gė­li­nin­kų drau­gi­jos na­re, Vir­gi­ni­ja au­gi­no tul­pes, kur­da­vo puokš­tes. Ta­čiau pri­si­pa­žįs­ta su šia veik­la sa­vo at­ei­ties ne­sie­ju­si. Drau­gi­jos par­duo­tu­vė­je Kau­no gat­vė­je dir­bu­si mo­te­ris pa­sa­ko­ja ir apie tai, jog vie­nas po ki­to ėmus ras­tis gė­lių sa­lo­nams, šis ver­slas ta­po ne­be toks pel­nin­gas.

Su nau­jo­vėm su­pa­žin­di­no se­suo

Ko ge­ro, ne­ži­nia, ką bū­tų su­ma­niu­si Vir­gi­ni­ja, jei­gu ne jos se­suo – ži­no­ma krep­ši­nin­kė Ri­ma Pet­ro­ny­tė-Bra­žė­nie­nė. Dėl svei­ka­tos bė­dų spor­ti­nin­kė bu­vo pri­vers­ta ieš­ko­tis pa­dė­ti ga­lin­čių prie­mo­nių. Tai, ką at­ra­do, ta­po jos šei­mos ver­slu, ku­ria­me tal­ki­no ir Vir­gi­ni­ja.

Pa­šne­ko­vė pa­sa­ko­ja, jog se­suo pa­ty­rė ne vie­ną spor­ti­nin­kus iš­tin­kan­čią trau­mą. Dėl to daž­nai ly­dė­jo ne­ma­lo­nūs po­jū­čiai, o nuo­lat gy­dan­tis vais­tais su­tri­ko virš­ki­ni­mas. Mo­te­ris pra­dė­jo do­mė­tis, ar yra ko­kių nors iš­ei­čių be me­di­ka­men­tų.

Gy­ven­da­ma Švei­ca­ri­jo­je, sy­kį su vy­ru dvi­ra­ti­nin­ku va­ži­nė­jan­tis dvi­ra­čiais kri­to ir su­si­žei­dė. Tuo­met iš sa­vo tre­ne­rio krep­ši­nin­kė su­ži­no­jo apie trau­mas gy­dan­čias, jų pa­da­ri­nius švel­ni­nan­čias spe­cia­lias ma­sa­ži­nes lo­vas. Kai to­kią įsi­gi­jo ir iš­ban­dė, svei­ka­tos būk­lę žy­miai pa­ge­ri­nu­sių ma­sa­žų re­zul­ta­tai pra­no­ko lū­kes­čius. Po ku­rio lai­ko mo­te­ris Vil­niu­je ati­da­rė ži­no­mos pa­sau­ly­je fir­mos ga­mi­na­mos gy­do­mo­sios įran­gos de­monst­ra­ci­nį cen­trą – Lie­tu­vo­je to­kių yra tik ke­le­tas. Juo­se ga­li­ma iš­ban­dy­ti tos fir­mos pro­duk­ci­ją, už­si­sa­ky­ti ga­mi­nių. Pas se­se­rį įsi­dar­bi­no ir Vir­gi­ni­ja. Iš­mo­ku­si nau­do­tis stu­bu­ro li­gas gy­dan­čiais ir jų pa­veik­tų or­ga­nų funk­ci­jas ge­ri­nan­čiais įren­gi­niais, cen­tre ji kon­sul­ta­vo klien­tus, pa­sa­ko­jo apie pro­ce­dū­ras, pa­dė­jo jiems ma­sa­žuo­tis, skai­tė pa­skai­tas. Me­tus čia dirb­da­ma ir klau­sy­da­ma­si cen­tro lan­ky­to­jų pa­sa­ko­ji­mų apie tei­gia­mus po­ky­čius, uk­mer­giš­kė įgi­jo rei­kia­mų ži­nių, įsi­ti­ki­no ma­sa­žų se­an­sų efek­ty­vu­mu. Ji ir pa­ti ėmė la­biau rū­pin­tis sa­vo bei ar­ti­mų­jų svei­ka­ta, tin­ka­ma mi­ty­ba.

Nef­ri­tu gy­dy­da­vo se­no­vė­je

Kuo ypa­tin­gos au­to­ma­ti­nės lo­vos, dau­ge­liui žmo­nių, anot pa­šne­ko­vės, su­grą­ži­nu­sios ge­rą sa­vi­jau­tą? „Ap­sir­gus, iš­kry­pus stu­bu­rui, taip pat tu­rint bė­dų dėl il­gą lai­ką ka­muo­jan­čių li­gų, jau­čiant jų pa­da­ri­nius vais­tai ne vi­sa­da pa­de­da ar­ba nuo jų pa­ge­rė­ja tik lai­ki­nai, – tuo mo­te­ris tei­gia įsi­ti­ki­nu­si ben­drau­da­ma su pa­cien­tais. – Ma­sa­ži­nės lo­vos skir­tos ša­lin­ti nei­gia­mus stu­bu­re įvy­ku­sius po­ky­čius, dėl ku­rių or­ga­niz­me ir at­si­ran­da dau­gy­bė pro­ble­mų.“

Ji pa­sa­ko­ja apie tai, kaip įren­gi­nys vei­kia, iš ko jis pagamintas, ne­pa­kei­čia­mą nau­dą or­ga­niz­mui tu­rin­čius gy­do­muo­sius in­fra­rau­do­nuo­sius spin­du­lius. Vie­na iš ma­sa­ži­nės lo­vos su­de­da­mų­jų da­lių – nef­ri­tas. Šio pu­siau bran­gaus ak­mens gy­do­mo­sios, gy­vy­bi­nę ener­gi­ją sti­mu­liuo­jan­čios sa­vy­bės bu­vo ver­ti­na­mos dar se­no­vė­je. Yra ži­no­ma, kad nef­ri­to plokš­te­les šiuo tiks­lu ne­šio­da­vo se­no­vės ro­mė­nai, o iš Egip­to fa­ra­o­nų, ku­riuos lai­do­da­vo kar­tu su jų tur­tais, ka­pa­vie­čių nef­ri­tas, kaip ir auk­sas, bū­da­vo va­gia­mas.

Nau­dą pa­ty­rė vi­sa šei­ma

Pa­ti tu­rė­da­ma pro­ble­mų dėl stu­bu­ro, Vir­gi­ni­ja sa­ko pa­ju­tu­si, koks ma­sa­ži­nių lo­vų po­vei­kis. Ma­sa­žuo­ja­si kas­dien dau­giau kaip me­tus ir ne­ma­no, jog ryž­tų­si iš­brauk­ti iš sa­vo die­not­var­kės ke­lias­de­šimt mi­nu­čių trun­kan­tį ma­lo­nu­mą.

To­kiu svei­ka­tą ge­ri­nan­čiu bū­du nau­do­ja­si ir mo­ters šei­mos na­riai – vy­ras, abi­tu­rien­tė duk­ra bei stu­den­tas sū­nus, ar­ti­mie­ji. Pa­ty­ru­si, koks jis veiks­min­gas, ir dir­bant pas se­se­rį įga­vus pa­kan­ka­mai pa­tir­ties, pa­šne­ko­vė sa­ko nu­spren­du­si ati­da­ry­ti sa­vo ma­sa­žo ka­bi­ne­tą Uk­mer­gė­je. Įsi­gi­jo ke­tu­rias gy­do­mą­sias ter­mo­ma­sa­ži­nes lo­vas, su­si­ra­do pa­tal­pas dau­gia­bu­ty­je Miš­kų gat­vė­je prie­šais „Pi­vo­ni­jos“ par­duo­tu­vę ir rug­sė­jo pa­bai­go­je pa­kvie­tė lan­ky­to­jus į čia įreng­tą Fi­zi­nės ge­ro­vės cen­trą.

Cen­tras – ne dėl sa­vęs

Nau­jos veik­los ėmu­sis gė­li­nin­kė ti­ki­na, jog tai – ne vien tik kaip šei­mos ver­slas. „La­biau no­ri­si su­teik­ti pa­gal­bą ki­tiems, pa­si­da­lin­ti sa­vo pa­tir­tim, ku­ri kiek­vie­nam dar­be svar­bi, pa­dė­ti žmo­nėms iš­gy­ti – juk skun­džia­mės įvai­riau­siais ne­ga­la­vi­mais. Įta­kos tam tu­ri ir gy­ve­ni­mo bū­das, ir gal­būt – pa­tir­tos trau­mos, – pa­sa­ko­ja ka­bi­ne­to sa­vi­nin­kė. – Yra uk­mer­giš­kių, ma­sa­žuo­tis kas­dien va­ži­nė­jan­čių į Vil­nių, Kau­ną, to­dėl pa­ma­nėm, ko­dėl gi to­kių pa­slau­gų ne­pa­siū­lius Uk­mer­gė­je.“

Gy­dan­tis stu­bu­rą ma­sa­žuo­jan­čiais įren­gi­niais ak­ty­vė­ja krau­jo­ta­ka, at­pa­lai­duo­ja­mi rau­me­nys ap­link stu­bu­rą, stip­ri­na­mas imu­ni­te­tas, ge­ri­na­ma me­džia­gų apy­kai­ta, va­lo­si or­ga­niz­mas. Pa­sak Vir­gi­ni­jos, ša­li­na­mi kvė­pa­vi­mo, virš­ki­ni­mo sis­te­mų bei ki­ti su­sir­gi­mai, ga­li­ma at­si­kra­ty­ti įsi­se­nė­ju­sių li­gų, il­ga­lai­kių skaus­mų, ne­ma­lo­nių po­jū­čių. „Ma­sa­žai ga­li pa­dė­ti in­ten­sy­viai spor­tuo­jant, ken­čiant dėl įvai­rių su­ža­lo­ji­mų ar net­gi už­klu­pus prieš ke­lio­li­ka me­tų pa­tir­tos trau­mos pa­da­ri­niams, pa­vyz­džiui, skaus­mams“, – pa­aiš­ki­na pa­šne­ko­vė.

Tei­gia­mai žmo­gų vei­kia in­fra­rau­do­nie­ji spin­du­liai – jų su­teik­ta ši­lu­ma ir ener­gi­ja kū­ne lai­ko­si aš­tuo­nias va­lan­das. „Jie ke­lia dar­bin­gu­mą, ge­ri­na sa­vi­jau­tą ir nuo­tai­ką, o tai juk la­bai svar­bu da­bar – ru­dens ir žie­mos me­tu“, – šyp­so­si Vir­gi­ni­ja, sa­ky­da­ma, kad ma­sa­ži­nės lo­vos ga­li tap­ti vais­tu ir nuo dep­re­si­jos.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų