Į konferenciją sukvietė socialinius darbuotojus

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je vy­ko so­cia­li­niams dar­buo­to­jams skir­ta kon­fe­ren­ci­ja „So­cia­li­nė stra­ti­fi­ka­ci­ja šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je“.

Jo­je pra­ne­ši­mus skai­tė Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to rek­to­rius aka­de­mi­kas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dr. Al­gir­das Gai­žu­tis, pro­fe­so­rius, ha­bil. dr., Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos na­rys ko­res­pon­den­tas Ro­mu­al­das Gri­gas, Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to So­cia­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rė, pro­fe­so­rė, ha­bil. dr. Gied­rė Kvies­kie­nė.

Šiuo ren­gi­niu bu­vo pa­mi­nė­ta Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro pen­ke­rių me­tų veik­los su­kak­tis ir So­cia­li­nių dar­buo­to­jų die­na.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai.

Svei­kin­da­ma sve­čius, Cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė kal­bė­jo: „So­cia­li­nių dar­buo­to­jų die­na ne vi­suo­se ka­len­do­riuo­se pa­žy­mė­ta kaip reikš­min­gas įvy­kis, bet mū­sų kas­die­nia­me gy­ve­ni­me ji pri­lygs­ta pa­čioms svar­biau­sioms die­noms. Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras šven­čia pir­mą­jį veik­los pen­kme­tį. Me­di­niai Cen­tro ra­tai ir ne­grei­de­riuo­tas so­cia­li­nis vieš­ke­lis la­bai ma­lo­nių au­siai gar­sų ne­daug te­sklei­dė. Bet mū­sų šau­nus dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vas, ku­riuo la­bai di­džiuo­juo­si, iš­lai­kė eko­no­mi­nio pa­ki­li­mo ir pra­si­dė­ju­sios kri­zės eg­za­mi­ną.“

 

10-05-3_straipsnio_2_nuotr

Pa­skai­tą skai­to pro­fe­so­rius A. Gai­žu­tis.


Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius pa­svei­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va, ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, Vil­niaus pra­mo­nės, pre­ky­bos ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­lo di­rek­to­rius Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, Klai­pė­dos mies­to So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro dar­buo­to­jų de­le­ga­ci­ja, Plun­gės nak­vy­nės na­mų ko­lek­ty­vas. At­vy­ko ra­jo­no įstai­gų va­do­vai, mo­kyk­lų di­rek­to­riai, Cen­tro dar­buo­to­jai, ra­jo­no se­niū­ni­jų so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, so­cia­li­niai pe­da­go­gai.

Pro­fe­so­rius A. Gai­žu­tis skai­tė pra­ne­ši­mą apie Kul­tū­ros ir svei­ka­tos san­glau­dos ak­tu­a­lu­mo pro­ble­mas. Apie kri­zės as­me­ny­bę ir jos ti­pus Lie­tu­vo­je kal­bė­jo Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jos na­rys R. Gri­gas, so­cia­li­nės part­ne­rys­tės ypa­tu­mus plė­to­jant so­cia­li­nę eko­no­mi­ką pri­sis­ta­tė pro­fe­so­rė G. Kvies­kie­nė.

 

10-05-3_straipsnio_3_nuotr

Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­na cen­tro di­rek­to­rė S. Ba­ka­naus­kie­nė.


Mū­sų ra­jo­no so­cia­li­nę erd­vę ap­žvel­gė sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė.

Ne­li­ko nė vie­no abe­jin­go Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­nio Er­nes­to Pu­kė­no ir jo mo­ky­to­jos Ni­jo­lės Ja­nu­lie­nės mu­zi­ki­niam svei­ki­ni­mui.

So­cia­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­rė, pro­fe­so­rė, ha­bil. dr. G. Kvies­kie­nė pa­siū­lė Cen­tro di­rek­to­rei S. Ba­ka­naus­kie­nei pa­si­ra­šy­ti So­cia­li­nės part­ne­rys­tės su­tar­tį. Vieš­nią su­ža­vė­jo pro­fe­sio­na­liai be­si­for­muo­jan­tis Klai­pė­dos, Plun­gės ir Uk­mer­gės so­cia­li­nis tin­klas.

Kon­fe­ren­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mą rė­mė Vla­do Šlai­to vie­šo­ji bib­lio­te­ka, Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas, UAB “Uk­mer­gės duo­na“.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų