Į Lenkiją – pažiūrėti ir… pauostyti

Uk­mer­gės ra­jo­ne, prie Ko­pūs­tė­lių kai­mo nu­ma­to­ma sta­ty­ti dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę. Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je tai dar nau­jo­vė, UAB “Uk­mer­gės van­de­nys” bei sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai to­kių įren­gi­nių vyks­ta ap­žiū­rė­ti į Len­ki­ją. Kar­tu – ir gy­ven­to­jai, ne­ri­mau­jan­tys, kad ša­lia jų na­mų at­si­ras dvo­kian­tis re­zer­vu­a­ras.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Po van­dens va­ly­mo pro­ce­sų su­si­da­ręs dum­blas yra kau­pia­mas va­ly­mo įren­gi­niuo­se įreng­to­se spe­cia­lio­se tal­po­se. Iki šiol ati­duo­da­vo jį ūki­nin­kams, o šie nau­do­da­vo kaip trą­šą, iš­bars­ty­da­mi lau­kuo­se. Ta­čiau ne­tin­ka­mai tvar­ko­mas dum­blas ke­lia pa­vo­jų ap­lin­kai, yra tar­šos šal­ti­nis. Ja­me ga­li bū­ti su­si­kau­pu­sių sun­kių­jų me­ta­lų, ki­tų žmo­gaus svei­ka­tai kenks­min­gų me­džia­gų.

Šiuo me­tu nuo­te­kų dum­blo tvar­ky­mas ir uti­li­za­vi­mas yra glo­ba­li pro­ble­ma. Siū­lo­ma ne­ma­žai dum­blo tvar­ky­mo bū­dų – de­gi­ni­mas, kom­pos­ta­vi­mas, che­mi­nė sta­bi­li­za­ci­ja, džio­vi­ni­mas, su­kie­ti­ni­mas ir dau­ge­lis ki­tų.

„Mū­sų są­ly­go­mis ra­cio­na­liau­sia bū­tų dum­blą kom­pos­tuo­ti, nes de­gi­ni­mas – la­bai bran­gu“, – jau se­niai to­kią min­tį au­džia UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas.

Spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad no­rint mies­to nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niuo­se su­si­kau­pu­sį dum­blą tvar­ky­ti pa­gal mo­der­niau­sias tech­no­lo­gi­jas, tu­ri bū­ti su­kur­ta dum­blo tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ra.

Dum­blą su ža­lio­sio­mis bio­lo­giš­kai skai­džio­mis me­džia­go­mis nu­ma­to­ma kom­pos­tuo­ti ne­to­li Ko­pūs­tė­lių są­var­ty­no. Čia UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ ren­gia­si sta­ty­ti spe­cia­lią aikš­te­lę, į ku­rią iš va­ly­mo įren­gi­nių bū­tų ga­be­na­mas dum­blas. Dum­blo ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niai bū­tų skir­ti ne tik Uk­mer­gės, bet ir Šir­vin­tų ra­jo­nams.

Iš­gir­dę apie šį pro­jek­tą, su­ne­ri­mo Pa­ši­lės ir ne­to­lie­se nu­ma­to­mos sta­ty­ti aikš­te­lės vie­tos esan­čių kai­mų gy­ven­to­jai. Jie bai­mi­na­si, kad įren­gus dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lę, gy­ven­ti teks nuo­la­ti­nė­je smar­vė­je. Pa­ši­liš­kiai ne­ri­mau­ja, kad tech­ni­ka, ve­žio­jan­ti dum­blą į aikš­te­lę, ga­lu­ti­nai su­ga­dins ir taip duo­bė­tą gat­vę.

R. Ar­lins­kas sa­ko, kad kom­pos­ta­vi­mas – vie­nas per­spek­ty­viau­sių dum­blo tvar­ky­mo bū­dų. Sluoks­niuo­jant jį su ža­lio­sio­mis bio­lo­giš­kai skai­džio­mis at­lie­ko­mis, ga­li­ma gau­ti ne tik ko­ky­biš­kas trą­šas, bet ir taip nau­din­gai at­si­kra­ty­ti nuo­lat be­si­kau­pian­čiu dum­blu. Be to, taip bus su­nau­do­ja­mos ir ža­lio­sios at­lie­kos – nu­ge­nė­tos me­džių ša­kos, la­pai, nu­pjau­ta žo­lė. Pa­gal šį di­dži­ą­ja da­li­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą Lie­tu­vo­je nu­ma­to­ma įreng­ti de­šimt to­kių dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lių.

„La­biau­siai su­ne­ri­mę Va­ri­nės kai­mo gy­ven­to­jai. Ta­čiau ne­ma­nau, kad įren­gi­niai ap­kar­tins jų gy­ve­ni­mą. Nuo aikš­te­lės iki ar­ti­miau­sios so­dy­bos bus ne­ma­žas at­stu­mas – ko­kie še­ši šim­tai met­rų“, – įsi­ti­ki­nęs R. Ar­lins­kas. Jis sa­ko, kad vie­ną ar du kar­tus per die­ną dum­blą ve­žan­ti tech­ni­ka gat­vės as­fal­tui pa­kenk­ti ne­tu­rė­tų. Ren­gia­ma­si pirk­ti ir spe­cia­lią trans­por­to prie­mo­nę dum­blo ga­be­ni­mui – trak­to­rių bei ten­tu deng­tą prie­ka­bą, kad ne­sklis­tų kva­pas.

Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je to­kių įren­gi­nių dar nė­ra, „Uk­mer­gės van­de­nų“ ir sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ant­ra­die­nį iš­vyks­ta į Len­ki­ją, Slups­ko mies­tą. Čia dum­blui kom­pos­tuo­ti nau­do­ja­mos pa­na­šios tech­no­lo­gi­jos. „Kar­tu va­žiuo­ti pa­si­kvie­tė­me ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jus. Vyk­ti pa­no­ro ke­tu­ri Va­ri­nės kai­mo at­sto­vai. Įsi­ti­kin­sim pa­tys ir ži­no­sim. O svar­biau­sia – pa­uos­ty­sim“, – sa­ko di­rek­to­rius.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų