Į Seimą žengs Kazys Grybauskas

Sek­ma­die­nį uk­mer­giš­kiai sa­vo kan­di­da­tu vien­man­da­ti­nin­ku Sei­me iš­si­rin­ko so­cial­de­mok­ra­tą Ka­zį Gry­baus­ką. Rin­ki­mai bu­vo kaip nie­kad pa­sy­vūs – bal­sa­vo vos dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių ra­jo­no gy­ven­to­jų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Pirmą kartą į Seimą išrinktas K. Grybauskas.

So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas K. Gry­baus­kas prieš kon­ser­va­to­rę Ja­ni­ną Ga­liaus­kie­nę lai­mė­jo ga­na įti­ki­na­ma per­ga­le.

Už jį sa­vo bal­sus ati­da­vė 61,27 proc. rin­kė­jų – 5606 žmo­nės.

Už Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kę Ja­ni­ną Ga­liaus­kie­nę bal­sa­vo 36,92 proc. – 3378 rin­kė­jai.

K. Gry­baus­kas yra bai­gęs Lie­tu­vos že­mės ūkio aka­de­mi­ją, tu­ri miš­kų ūkio in­ži­nie­riaus di­plo­mą. Uk­mer­gės miš­kų ūky­je ei­na me­die­nos ruo­šos in­ži­nie­riaus pa­rei­gas. Su žmo­na Zi­ta yra už­au­gi­nę tris vai­kus.

Sa­ve va­di­na gry­nu uk­mer­giš­kiu – yra gi­męs ir au­gęs Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jos Mart­no­nių kai­me.

Par­ti­jos veik­lo­je da­ly­vau­ja try­li­ka me­tų. Tre­čią ka­den­ci­ją iš­ren­ka­mas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu. Ko­vo 5 die­ną bū­si­ma­sis Sei­mo na­rys at­šven­tė 59-erių me­tų gim­ta­die­nį.

Jei ne­kils jo­kių kliū­čių, Sei­mo na­rio priesai­ką jis ga­li duo­ti jau šį sa­vait­ga­lį.

 

Bal­sa­vo kas ket­vir­tas

 

Šių Sei­mo rin­ki­mų ant­ra­me tu­re rin­kė­jų są­ra­še bu­vo įra­šy­ta 34 445 rin­kė­jai. Ta­čiau šią prie­vo­lę at­li­ko  kas ket­vir­tas uk­mer­giš­kis – rin­ki­muo­se da­ly­va­vo vos dau­giau nei 9 tūks­tan­čiai žmo­nių – 26,56 proc. to­kią tei­sę tu­rin­čių gy­ven­to­jų.

Prieš dvi sa­vai­tes į rin­ki­mus bu­vo at­ėję per 11 tūks­tan­čių žmo­nių ar­ba 32 proc. to­kią tei­sę tu­rin­čių­jų.

 

Rin­ki­mai pra­ėjo ra­miai

 

Rin­ki­mai Uk­mer­gė­je pra­ėjo sklan­džiai. Jo­kių bal­sų pir­ki­mo fak­tų ne­bu­vo fik­suo­ta. Rin­ki­mus ste­bė­jo ir vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Bal­to­sios pirš­ti­nės“ at­sto­vai.

Ka­dan­gi žmo­nės rin­ko­si pa­sy­viai, o kandidatai buvo tik du, tai la­bai pa­leng­vi­no dar­bą bal­sų skai­čiuo­to­jams.

Re­zul­ta­tai iš pir­mų­jų 15 apy­lin­kių bu­vo pa­skelb­ti apie 21 va­lan­dą, o iki 22 va­lan­dos ži­no­jo­me be­veik tiks­lius re­zul­ta­tus.

 

Sei­me vėl bus tri­se

 

Pra­ėju­sių me­tų spa­lį, kuo­met val­džią rin­ko­me drau­ge su vi­sa Lie­tu­va, dau­giau­siai bal­sų uk­mer­giš­kiai bu­vo ati­da­vę par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas są­ra­še kan­di­da­ta­vu­siam Ju­liui Ve­sel­kai.

Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas į Sei­mą pa­te­ko pa­gal par­ti­jų są­ra­šus.

J. Ve­sel­ka stai­ga mi­rė pra­ėjus vos dau­giau nei mė­ne­siui po rin­ki­mų. To­dėl Uk­mer­gė ir tu­rė­jo rink­ti nau­ją Sei­mo na­rį vien­man­da­ti­nin­ką.

Pa­ga­liau jį iš­si­rin­kus Sei­me vėl dar­buo­sis trys mū­sų ra­jo­no at­sto­vai.

 

Pa­si­kei­ti­mai ra­jo­no ta­ry­bo­je

 

Į Sei­mą iš­rin­kus K. Gry­baus­ką, pa­si­kei­ti­mai vyks ir Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bo­je, ku­rio­je šis po­li­ti­kas dir­bo ne vie­ną ka­den­ci­ją.

Pa­gal įsta­ty­mą į ra­jo­no ta­ry­bą pa­teks prieš dve­jus me­tus vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se pir­mu­mo bal­sų są­ra­še že­miau esan­tis so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rys.

Są­ra­še tai – Jo­nas Gry­baus­kas. Tie­siog ne­įti­kė­ti­nai keis­ti su­ta­pi­mai – jis tu­ri tą pa­čią pa­var­dę, kaip ir nau­ja­sis Sei­mo na­rys, yra gi­męs tais pa­čiais me­tais, tą pa­tį mė­ne­sį ir net tą pa­čią die­ną.

Ne­ga­na to, abu Gry­baus­kai lan­kė tą pa­čią mo­kyk­lą, sė­dė­jo vie­na­me suo­le. Vė­liau bai­gė tuo­me­ti­nę Že­mės ūkio aka­de­mi­ją ir ne vie­ne­rius me­tus dir­bo Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jo­je.

J. Grybaus­kas pri­si­pa­ži­no, kad su­si­ti­kę su Ka­ziu, vie­nas ki­tą va­di­na bro­liu­kais.

Šiuo me­tu J. Gry­baus­kas dir­ba Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nių glo­bos na­mų so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ju.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų