Į Ukmergę susirinko visos šalies miškininkai

Šeš­ta­die­nį Uk­mer­gės mies­to cen­tre bu­vo ma­ty­ti kaip nie­ka­da daug ža­lias uni­for­mas dė­vin­čių žmo­nių. Tai – ša­lies miš­ki­nin­kai, sa­vo pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga mū­sų mies­te su­ren­gę šven­tę „Mes miš­kui – miš­kas mums“.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.Renginyje – netikėtos ekspozicijos.

 

 

Miš­ki­nin­ko die­na mi­ni­ma kas­met tre­čią rug­sė­jo šeš­ta­die­nį.

Šie­met Lie­tu­vos miš­kų urė­di­jų dar­buo­to­jai, pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai sa­vo pro­fe­si­nei šven­tei mi­nė­ti pa­si­rin­ko Uk­mer­gę

Mies­to cen­tre vy­ku­sį ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos miš­ki­nin­kų są­jun­ga ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

 

09-18-1_straipsnio_2_nuotr

Miškininkai turi kuo pasigirti – valstybiniai miškai puikiai tvarkomi, jų plotai didėja.


 

Da­ly­va­vo miš­kų urė­di­jų dar­buo­to­jai iš Jo­na­vos, Tra­kų, Ra­sei­nių, Ro­kiš­kio, Kaz­lų Rū­dos, Tel­šių, Val­ki­nin­kų, Šiau­lių, Anykš­čių re­gio­nų.

Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­ręs Lie­tu­vos miš­ki­nin­kų są­jun­gos pre­zi­den­tas Ed­mun­das Bart­ke­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad į pra­smin­gą šven­tę su­si­rin­ko ne tik gau­sus bū­rys ša­lies miš­ki­nin­kų, bet abe­jin­gi ne­li­ko ir mies­te­lė­nai.

 

09-18-1_straipsnio_3_nuotr

Ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das Ben­ja­mi­nas Sa­ka­laus­kas pa­si­džiau­gė vi­suo­me­nės pa­ra­ma.


 

Uk­mer­gei ap­lin­kos mi­nist­ras Ge­di­mi­nas Kaz­laus­kas įtei­kė ąžuo­li­nę skulp­tū­rą, sim­bo­li­zuo­jan­čią is­to­ri­nį įvy­kį – 1928–1939 me­tais Uk­mer­gės ka­rei­vi­nė­se bu­vo dis­lo­kuo­tas pir­ma­sis Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no pės­ti­nin­kų pul­kas. Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, pri­ėmęs do­va­ną, pa­ža­dė­jo skulp­tū­ra pa­žy­mė­ti šią vie­tą.

Miš­ki­nin­kai įtei­kė pa­dė­kas iš­ti­ki­miau­siems sa­vo drau­gams ir pa­gal­bi­nin­kams. Tarp jų – ir vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ gru­pės „Kan­ko­rė­žių tun­tas“ ma­žie­ji bei jų auk­lė­to­ja Vy­gan­ta As­ti­kie­nė.

 

09-18-1_straipsnio_4_nuotr

Girios paslaptis miestelėnams atskleidė Privačių miškų savininkų asociacija.


 

I gi­ri­nin­ko kla­sė su­teik­ta Še­šuo­lių gi­ri­nin­kui Vir­gi­ni­jui Šal­čiū­nui, ap­lin­kos mi­nist­ro pa­dė­ka – Krikš­tė­nų gi­ri­nin­kui Al­giui Ša­kė­nui.

Pa­sak ge­ne­ra­li­nio miš­kų urė­do Ben­ja­mi­no Sa­ka­laus­ko, vie­nas iš šven­tės ak­cen­tų – pa­dė­ka vi­suo­me­nei, pa­lai­kan­čiai vals­ty­bi­nių miš­kų iš­li­ki­mo klau­si­mą. Be gy­ven­to­jų pa­ra­mos ne tik plės­ti vals­ty­bi­nius miš­kus, bet ir iš­lai­ky­ti jų te­ri­to­ri­ją bū­tų sun­ku.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos miš­kai už­ima 2 mi­li­jo­nus 170 tūks­tan­čių hek­ta­rų. Tai su­da­ro 33,2 pro­cen­to ša­lies te­ri­to­ri­jos. Be­veik per de­šimt­me­tį miš­kų plo­tas pa­di­dė­jo 125 tūks­tan­čiais hek­ta­rų, o ša­lies miš­kin­gu­mas – 1,9 pro­cen­to. Per tą lai­ko­tar­pį įveis­ta 27 tūks­tan­čiai hek­ta­rų nau­jų miš­kų.

 

09-18-1_straipsnio_5_nuotr

Do­va­na Uk­mer­gei – ąžuo­li­nė skulp­tū­ra.


 

Vals­ty­bi­niai miš­kai už­ima 1 mi­li­jo­ną 75 tūks­tan­čius hek­ta­rų plo­tą. Ki­ta miš­kų da­lis – pri­va­ti nuo­sa­vy­bė bei re­zer­vuo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sės at­kū­ri­mui.

Aikš­tė­je įreng­ti urė­di­jų miš­ki­nin­kų, me­die­nos per­dir­bė­jų, bio­ku­ro ga­min­to­jų pa­vil­jo­nai. Juo­se bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su miš­ki­nin­kų bei pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų veik­la, pa­teik­ta nau­din­gos in­for­ma­ci­jos apie miš­ko vei­si­mą, prie­žiū­rą, eks­plo­a­ta­vi­mą.

Ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta miš­ko ap­sau­gai, pro­fe­sio­na­lios me­džiok­lės ūkio tvar­ky­mui, prieš­gais­ri­nei žel­di­nių ap­sau­gai. Įdo­mios in­for­ma­ci­jos pa­teik­ta apie ša­lies miš­ki­nin­kys­tės rai­dą.

Urė­di­jos, pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kai, me­die­nos per­dir­bė­jai sa­vo veik­lą pri­sta­tė iš tie­sų iš­ra­din­gai.

 

09-18-1_straipsnio_6_nuotr

Miškininkystė iš arti.


 

Šven­tė­je bu­vo ką veik­ti nuo vy­riau­sio iki ma­žiau­sio da­ly­vio. Vie­ni do­mė­jo­si Lie­tu­vos miš­kuo­se au­gan­čių gry­bų, me­džiok­lės tro­fė­jų eks­po­zi­ci­jo­mis, ki­ti smal­siai ap­žiū­ri­nė­jo ar net iš­drį­so pa­lies­ti šer­no, stumb­ro, lū­šies ar net vil­ko iš­kam­šas. Ir ma­žiems, ir di­de­liems ne pro ša­lį pa­si­tik­rin­ti ži­nias apie gam­tą – at­spė­ti, ko­kio žvė­re­lio pė­dos pa­vaiz­duo­tos ar pri­si­min­ti, kaip sau­go­ja­mi skruz­dė­ly­nai.

Nuo­mo­nę, kad po­pu­lia­rė­jan­čios bio­ku­ro ka­ti­li­nės – žings­nis į miš­kų nai­ki­ni­mą, pa­nei­gė pra­mo­ni­nin­kai. Bio­ku­ro ga­min­to­jų eks­po­zi­ci­jo­je – or­ga­ni­nės me­džia­gos, iš ku­rių ga­mi­na­mas ku­ras. Di­džiau­sią da­lį su­da­ro nie­kam ki­tam ne­be­tin­kan­čios me­džia­gos – skied­ros, pju­ve­nos, šiau­dai, ki­to­kios at­lie­kos.

 

09-18-1_straipsnio_7_nuotr

Miškininkų paviljonus aplankė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas.


 

Ša­lies miš­ki­nin­kams ir uk­mer­giš­kiams kon­cer­ta­vo Ma­ri­jam­po­lės miš­kų urė­di­jos me­džiok­li­nių ra­gų or­kest­ras, Kai­šia­do­rių miš­kų urė­di­jos jau­nie­ji miš­ko bi­čiu­liai, liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Vie­ver­sa“, vai­kų mu­zi­kos gru­pė „Gar­siu­kai“, dai­ni­nin­kai Ž. Žva­gu­lis, I. Sta­ro­šai­tė, E. Jakš­ty­tė, gru­pė „Pa­tru­liai“.

Bu­ge­nių miš­ke vy­ko miš­ki­nin­kys­tės ūky­je nau­do­ja­mos tech­ni­kos pa­ro­da. Jos lan­ky­to­jai ap­žiū­rė­jo me­de­ly­ne, miš­ke, me­die­nos ap­dir­bi­mo bei bio­ku­rą ga­mi­nan­čio­se įmo­nė­se nau­do­ja­mą įran­gą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų