Internetinius šmeižikus demaskuoja policija

In­ter­ne­ti­nė erd­vė at­vė­rė ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes ir iš­plė­tė ben­dra­vi­mo bū­dus. Ta­čiau ne­re­tai jos tei­kia­ma lais­vė at­si­grę­žia prieš mus pa­čius. In­ter­ne­to sve­tai­nių ko­men­ta­ruo­se įžei­di­nė­ji­mus žars­tan­tys lan­ky­to­jai pa­mirš­ta, kad žo­dis – ne žvir­blis...

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. In­ter­ne­ti­nė erd­vė at­ve­ria ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes, ta­čiau ne vi­si ja nau­do­ja­si tin­ka­mai.

Pa­pras­tai šmei­žian­tys ko­men­ta­rai bū­na ano­ni­mi­niai. Per­skai­tę apie sa­ve bū­tų ir ne­bū­tų da­ly­kų, įsi­žei­dę as­me­nys ne­re­tai krei­pia­si į po­li­ci­ją, kad pa­rei­gū­nai iš­aiš­kin­tų ir nu­baus­tų to­kius „ra­šy­to­jus“.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 155 straips­nis nu­ma­to at­sa­ko­my­bę už as­mens įžei­di­mą. Vie­šai ar ne­vie­šai veiks­mu, žo­džiu ar raš­tu už­gau­liai pa­že­mi­nęs žmo­gų as­muo ga­li bū­ti bau­džia­mas bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, areš­tu ar lais­vės at­ėmi­mu iki vie­nų me­tų.

Dar griež­tes­nė at­sa­ko­my­bė nu­ma­ty­ta dėl šmei­ži­mo šio do­ku­men­to 154 straips­ny­je. As­muo, pa­sklei­dęs apie ki­tą žmo­gų tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją, ga­lin­čią pa­že­min­ti ar­ba pa­kirs­ti pa­si­ti­kė­ji­mą juo, bei šmei­žęs jį, ne­va šis pa­da­rė sun­kų nu­si­kal­ti­mą, bau­džia­mas bau­da, areš­tu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis sa­ko, kad nors Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas šias dvi są­vo­kas in­ter­pre­tuo­ja kaip skir­tin­gas, daž­nai nė­ra leng­va jas vie­ną nuo ki­tos at­skir­ti. „Jei žmo­gus yra ap­šmei­žia­mas, tai jis pa­pras­tai jau­čia­si ir įžeis­tas. Tie da­ly­kai glau­džiai su­si­ję“, – sa­ko vir­ši­nin­kas.

Šie­met Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ga­vo dvie­jų uk­mer­giš­kių pra­šy­mus iš­tir­ti vie­šo­je erd­vė­je apie juos pa­skleis­tą me­la­gin­gą in­for­ma­ci­ją. Vie­nas pra­šy­mas gau­tas dėl as­mens įžei­di­mo, ki­tas – dėl šmeiž­to.

Į po­li­ci­ją dėl įžei­di­nė­ji­mų in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je krei­pė­si vie­na ra­jo­no ta­ry­bos na­rė. Šiuo me­tu vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl as­mens šmei­ži­mo vie­šo­je erd­vė­je. Po­li­ci­nin­kų pa­gal­bos pa­pra­šė vie­na uk­mer­giš­kė. Kaž­kas spau­do­je pa­vie­ši­no jos te­le­fo­no nu­me­rį ne­va kaip tei­kian­čios sek­su­a­li­nes pa­slau­gas leng­vo bū­do mo­ters. Per­nai į po­li­ci­ją dėl pa­na­šių skel­bi­mų spau­do­je krei­pė­si pen­ki as­me­nys.

Pik­ta­da­rių fan­ta­zi­jai ri­bų nė­ra. Vie­nas, pa­da­vęs į laik­raš­tį skel­bi­mą, ža­dė­jo psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­ją in­ty­miais rei­ka­lais. Te­le­fo­no nu­me­rį, ži­no­ma, pa­skel­bė ne sa­vo...

Ki­tas ker­šy­to­jas, su­si­py­kęs su pa­žįs­ta­mu as­me­niu, pyk­tį iš­lie­jo la­bai „ori­gi­na­liai“ – jo te­le­fo­no nu­me­rį įra­šė į skel­bi­mą, kad par­duo­da­ma bež­džio­nė. Ne­sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip tu­rė­jo nu­steb­ti „par­da­vė­jas“, su­lau­kęs in­te­re­san­tų skam­bu­čių. Iš­aiš­kin­tas skel­bi­kas tei­sė­sau­gi­nin­kams pa­aiš­ki­no, kad įsi­vaiz­da­vo vie­šai sa­vo „ne­pri­ete­lių“ iš­va­di­nęs bež­džio­ne.

R. Kiš­kis ma­no, kad to­kių me­to­dų grie­bia­si že­mos mo­ra­lės as­me­nys, ban­dan­tys taip su­ves­ti są­skai­tas.

Pa­sak po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko, to­kie šmei­ži­kiš­ko bei įžei­džian­čio po­bū­džio vie­ši pa­reiš­ki­mai daž­niau­siai  iš­aiš­ki­na­mi. Apie 90 pro­cen­tų ano­ni­mi­nių au­to­rių de­mas­kuo­ja­mi. De­ja, dėl įsta­ty­mi­nės mū­sų ša­lies ba­zės kar­tais ty­rė­jų ga­li­my­bės bū­na ri­bo­tos ir in­ter­ne­ti­nės erd­vės chu­li­ga­nai ir nu­si­kal­tė­liai lie­ka ne­nu­baus­ti.

R. Kiš­kio nuo­mo­ne, ano­ni­mams ran­kas la­bai at­ri­ša ne­ri­bo­ta in­ter­ne­to ar mo­bi­lio­jo ry­šio pa­slau­gas tei­kian­čių ope­ra­to­rių lais­vė. „Kai ope­ra­to­riai in­ter­ne­to pa­slau­gas tei­kia per ki­tų ša­lių ser­ve­rius, pa­vyz­džiui, per ko­kio Egip­to, ne­la­bai ir su­sek­si. Te­le­fo­no kor­te­lę nu­si­pirk­ti ga­li be jo­kio do­ku­men­to bet ku­ria­me kios­ke“, – jis sa­ko, kad ap­ri­bo­jus ope­ra­to­rių veik­lą, su­ma­žė­tų ir pa­na­šių nu­si­kal­ti­mų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų