In­ci­den­tas sto­te­lė­je ga­lė­jo baig­tis tra­ge­di­ja

 

Su­nio­ko­tas au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lės pa­vil­jo­nas, iš­griau­ta tvo­ra, me­ta­lo ga­ba­lu be­li­kęs au­to­mo­bi­lis, su­žeis­tas žmo­gus – to­kios po­li­ci­jai ge­rai ži­no­mo as­mens su­kel­to eis­mo įvy­kio pa­sek­mės. Aiš­ki­na­ma­si, kaip pas svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­tį vy­riš­kį at­si­dū­rė vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ša­lia Ant­akal­nio gat­vė­je esan­čios aikš­te­lės ėję pra­ei­viai, ne­to­lie­se žai­dę vai­kai ir ša­li­mais gy­ve­ną žmo­nės pra­ėju­sį penk­ta­die­nį apie 10 va­lan­dą 30 mi­nu­čių iš­gir­do stip­rų trenks­mą. Pa­ma­tę į sto­te­lės pa­vil­jo­ną ir tvo­rą įva­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį AUDI 80, ap­link su­si­rin­ku­sie­ji spė­lio­jo, ko­kiu grei­čiu rei­kė­jo va­žiuo­ti mies­to gat­ve, kad jis ši­taip įsi­rėž­tų į sta­ti­nius. Kaip pa­aiš­kės vė­liau, nuo cen­tro pu­sės va­žia­vęs AUDI vai­ruo­to­jas me­tė­si į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą, Ant­akal­nio bei Jau­ni­mo gat­vių san­kry­žo­je už­ka­bi­no cen­tro link va­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį BMW 525 ir net ne­ke­ti­nęs su­sto­ti apie šim­tą met­rų nu­lė­kė į prie­kį ir tren­kė­si į sto­te­lės pa­vil­jo­ną bei tvo­rą.

 

 

Au­to­bu­sų sto­te­lė Ž. D. au­to­mo­bi­liui ta­po pas­ku­ti­ne.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Tuo­jau at­sku­bė­ję grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai iš­si­ve­žė au­to­mo­bi­ly­je AUDI bu­vu­sią ke­lei­vę – vai­ruo­to­jo ma­mą – jai lū­žo šlau­ni­kau­lis. Dėl ko­jos trau­mos mo­te­ris bu­vo pa­gul­dy­ta į li­go­ni­nę. Tuo tar­pu pats vai­ruo­to­jas, at­si­pir­kęs ke­liais nu­broz­di­ni­mais, pa­si­li­ko įvy­kio vie­to­je.

Vi­sa lai­mė, kad nu­ti­ki­mo me­tu pa­vil­jo­ne ne­bu­vo žmo­nių – kas ži­no, ar jie bū­tų spė­ję pa­si­trauk­ti, pa­ma­tę į juos va­žiuo­jan­čią ma­ši­ną. Pa­čia tik­riau­sia in­ci­den­to liu­di­nin­ke ta­po vie­na tuo­met ant suo­liu­ko, kiek to­lė­liau nuo pa­vil­jo­no, sė­dė­ju­si mo­te­riš­kė. „Tik iš­gir­dau di­džiu­lį trenks­mą...“ – po įvy­kio vis ne­ga­lė­da­ma at­si­to­kė­ti sa­kė mo­te­ris. Juk ji ir­gi ga­lė­jo au­to­bu­so lauk­ti pa­vil­jo­ne...

Su­ėję žmo­nės ap­žiū­ri­nė­jo au­to­mo­bi­lį, vie­ni ki­tų klau­si­nė­jo, kaip vis­kas įvy­ko, ir gūž­čio­jo pe­čiais – kur gi po­li­ci­ja? Pa­si­ro­do, dėl te­le­fo­no ry­šio li­ni­jų ge­di­mo nie­kas mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais ne­ga­lė­jo pri­sis­kam­bin­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Ga­liau­siai po ku­rio lai­ko at­vy­kus pa­rei­gū­nams, šie per daug ne­nu­ste­bo, iš­vy­dę ava­ri­jos kal­ti­nin­ką. Pa­aiš­kė­jo, jog tai – Uk­mer­gė­je gy­ve­nan­tis Ž. D. (gim. 1960 m.), ku­ris jiems ge­rai ži­no­mas dėl anks­tes­nių in­ci­den­tų ke­ly­je. Per­nai Vil­niaus gat­vė­je ta pa­čia „au­di­ne“ va­žiuo­da­mas vy­ru­kas iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir tren­kė­si į elek­tros stul­pą, ku­ris nu­vir­to į ša­lia bu­vu­sio na­mo kie­mą.

Šne­kė­da­mie­si su su­tri­ku­siu vai­ruo­to­ju ir sa­ky­da­mi, jog jam ap­skri­tai ne­ga­li­ma vai­ruo­ti, pa­rei­gū­nai ban­dė iš­si­aiš­kin­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių jo au­to­mo­bi­lis įva­žia­vo į sto­te­lę, prieš tai dar kliu­dęs BMW. Pas­ta­rą­jį vai­ra­vo Uk­mer­gė­je gy­ve­nan­tis 23 me­tų S. D. Ta­čiau Ž. D. tei­gė ne­ži­nan­tis, jog dar į kaž­ką at­si­tren­kė... Pa­klaus­tas, ko­kiu grei­čiu rei­kė­jo skrie­ti, kad iš ma­ši­nos be­veik nie­ko ne­be­li­ko, jis tvir­ti­no va­žia­vęs leis­ti­nu – 40–50 ki­lo­met­rų per va­lan­dą – grei­čiu. Ta­čiau net ir ne­vai­ruo­jan­čiam žmo­gui bū­tų aiš­ku, kad šis grei­tis ne­taptų to­kio stip­raus smū­gio prie­žas­timi. Be to, pa­na­šu, jog pra­šliuo­žęs pro BMW šo­ną, vy­riš­kis net ne­ke­ti­no su­sto­ti, nes ir pa­tys po­li­ci­nin­kai ant ke­lio pa­si­ge­do bent men­kiau­sių stab­dy­mo žy­mių.

Eis­mo įvy­kio me­tu abu vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs. Dėl įtar­ti­nos Ž. D. elg­se­nos pa­rei­gū­nai no­rė­jo iš­si­aiš­kin­ti, ar šis prieš sė­dant prie au­to­mo­bi­lio vai­ro ne­var­to­jęs ko­kių nors vais­tų. Ta­čiau žmo­gus to­kių įta­ri­mų kra­tė­si. De­ja, vė­liau pa­aiš­kės, kad dėl tam tik­rų svei­ka­tos su­tri­ki­mų Ž. D. ne­ga­li­ma tu­rė­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. Ko­dėl yra at­virkš­čiai, aiš­ki­na­si ty­rė­jai, ku­rie taip pat pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl „Ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo“.

Rū­pes­čių ne­draus­min­gas vai­ruo­to­jas tu­rės ir dėl Uk­mer­gės mies­to se­niū­ni­jai pri­klau­san­čio iš­lau­žy­to pa­vil­jo­no, ku­rio su­tvar­ky­mo iš­lai­das reikės pa­deng­ti. Su­nio­ko­ta tvo­ra pri­klau­so ben­dro­vei „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je įvy­ko in­ci­den­tas.

Pra­ėjęs penk­ta­die­nis ne­ma­lo­niu ta­po ir dau­giau vai­ruo­to­jų. Va­ka­rop, apie 16 va­lan­dą, ša­lia pės­čių­jų per­ėjos, esan­čios prie tos pa­čios Ant­akal­nio bei Jau­ni­mo gat­vių san­kry­žos, į ga­li­nę au­to­mo­bi­lio AUDI da­lį ne­smar­kiai at­si­tren­kė au­to­mo­bi­lis BMW. O jau po ke­lio­li­kos mi­nu­čių pa­rei­gū­nai bu­vo iš­kvies­ti į ša­lia esan­čių dau­gia­bu­čių kie­mą, ku­ria­me ne­sėk­min­gai ban­dant pa­si­sta­ty­ti ma­ši­ną su­si­dū­rė NISSAN bei PEUGEOT au­to­mo­bi­liai.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų