In­ves­ti­ci­jos į Uk­mer­gę: vi­zi­ja tam­pa veiks­mu

 

Uk­mer­gės ver­slo ir tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre pra­ėju­sią sa­vai­tę įvy­ko sa­vi­val­dy­bės ren­gia­mų pro­jek­tų pri­sta­ty­mas bei in­for­ma­ci­nis se­mi­na­ras apie in­ves­ti­ci­jas į mū­sų mies­tą. Se­mi­na­ro šū­kiu pa­si­rink­ta ja­po­nų pa­tar­lė: „Vi­zi­ja be veiks­mo yra tik sva­jo­nė, veiks­mas be vi­zi­jos – koš­ma­ras“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iki 2013 me­tų nu­ma­čiu­si įgy­ven­din­ti per 40 pro­jek­tų. Jų ver­tė - be­veik 80 mi­li­jo­nų li­tų. Da­lis pro­jek­tų jau įgy­ven­din­ta, kai ku­rie nu­ma­ty­ti at­lik­ti. Pro­jek­tai di­dži­ą­ja da­li­mi, nuo 80 iki 100 pro­cen­tų, fi­nan­suo­ja­mi iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų.

 

 

Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­jos į Uk­mer­gę pa­keis mies­to vei­dą.
Gedimino Nemunaičio nuotr.

Ati­dė­lio­ti ne­ver­ta

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pri­mi­nė su­si­rin­ku­sie­siems apie sun­kią ra­jo­no fi­nan­si­nę si­tu­a­ci­ją. Šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų pla­nas yra 97,5 mi­li­jo­nų li­tų. Į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą gau­ta tik 62,5 mi­li­jo­no li­tų ar­ba 64,1 pro­cen­to me­ti­nio pla­no. Pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais me­tais be­veik tris kar­tus iš­au­go be­dar­bių skai­čius. Ta­čiau me­ras pa­ti­ki­no, kad ypač da­bar, sun­kme­čiu, ne­pro­tin­ga bū­tų at­si­sa­ky­ti ES pa­ra­mos ir ati­dė­lio­ti nu­ma­ty­tus pro­jek­tus ge­res­niems lai­kams.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė su­pa­žin­di­no su nu­ma­to­mo­mis in­ves­ti­ci­jo­mis į vie­šo­sios pa­skir­ties pa­sta­tus. Re­konst­ruo­ti nu­ma­to­ma „Ši­lo“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, tris vai­kų lop­še­lius-dar­že­lius, mies­to sta­dio­ną, mo­kyk­lų spor­to aikš­te­les. Ar­ti­muo­se pla­nuo­se – Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių pa­slau­gų cen­tro plėt­ra.

Re­no­va­vus Del­tu­vos 19 esan­tį pa­sta­tą, Cen­tras per­si­kels į jį. Re­konst­ruk­ci­ja lau­kia ir kai ku­rių li­go­ni­nės sky­rių, Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­kos. Pa­grin­di­niai tu­riz­mo plėt­ros pro­jek­tai – Užu­gi­rio dva­ro, Šven­to­sios pa­kran­tės bei ka­ri­nio mies­te­lio pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms.

Užu­gi­rio dva­rui vie­toj pra­šy­tų 23 mi­li­jo­nų li­tų skir­ta 6,6 mi­li­jo­no. Pro­jek­te nu­ma­to­ma dva­ro rū­mų, kar­vi­dės, pir­ties re­konst­ruk­ci­ja, in­ži­ne­ri­nių tin­klų re­no­va­ci­ja, ap­lin­kos su­tvar­ky­mas.

Žiū­ri įta­riai

Dau­giau­sia dis­ku­si­jų su­kė­lė pro­jek­to „Šven­to­sios upės tra­sos Uk­mer­gės ra­jo­ne pri­tai­ky­mas tu­riz­mui“ da­lis – 850 met­rų il­gio pės­čių­jų-dvi­ra­ti­nin­kų ta­kas nuo Vil­niaus iki J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės.

Kai kam ki­lo įta­ri­mų dėl vie­šo bei pri­va­taus in­te­re­sų su­si­kir­ti­mo, nes se­no­jo ava­ly­nės fab­ri­ko sa­vi­nin­kai ga­li bū­ti su­in­te­re­suo­ti pa­kran­tės ša­lia jiems pri­klau­san­čio ob­jek­to su­tvar­ky­mu. Šiuo klau­si­mu pa­si­sa­kęs Uk­mer­gės mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas kol kas įta­riai žiū­ri į pri­va­taus ver­slo įsi­lie­ji­mą - vi­suo­me­ni­nia­me kon­teks­te jo nau­dos ne­įžvel­gia.

Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, ap­lin­ko­sau­gi­nius pro­jek­tus, in­ves­ti­ci­jas į kai­mo vie­to­ves pri­sta­tė sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių skyriaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­sa Ku­me­tai­tie­nė. Iš­ki­lus bū­ti­ny­bei pa­reng­ti nau­ją Uk­mer­gės mies­to ben­drą­jį pla­ną, nu­sta­ty­ti se­niū­ni­jų ir kai­mo vie­to­vių ri­bas, pa­reng­ti de­ta­lų­jį Užu­gi­rio dva­ro ir gre­ti­mų te­ri­to­ri­jų pla­ną, ren­gia­ma­si pa­teik­ti tris pa­raiš­kas fi­nan­sa­vi­mui gau­ti.

Vir­ši­ja še­šio­li­ka kar­tų

Prie­mo­nė „Kai­mo at­nau­ji­ni­mas ir plėt­ra“ įga­li­na teik­ti pa­raiš­kas in­ves­ti­ci­joms į kai­mo vie­to­ves gau­ti iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­ma­to teik­ti pa­raiš­kas Del­tu­vos kul­tū­ros na­mų, Tau­jė­nų bu­vu­sios ka­ti­li­nės pa­tal­pų, At­ko­čių bu­vu­sio vai­kų dar­že­lio re­konst­ruk­ci­jai at­lik­ti. Mi­nė­to­se pa­tal­po­se ma­no­ma kur­ti dau­gia­funk­ci­nius cen­trus, jas pri­tai­ky­ti ben­druo­me­nės po­rei­kiams.

Lau­kia Že­mait­kie­mio gy­ven­vie­tės van­den­tie­kio mo­der­ni­za­vi­mas. Iš ap­lin­ko­sau­gi­nių pro­jek­tų bu­vo pri­sta­ty­ti du: „Vep­rių eže­ro iš­va­ly­mas“ ir „Ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mas“. Ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jo­je šie­met at­lik­ti grun­to ty­ri­mai. Čia ras­ta to­kių vie­tų, kur už­ter­ši­mo ro­dik­liai še­šio­li­ka kar­tų vir­ši­ja leis­ti­nas nor­mas.

Su ke­le­tu pro­jek­ti­nių gru­pių bei nu­ma­to­mais dar­bais su­pa­žin­di­no Uk­mer­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius. Pro­jek­tui „Ne­ries ba­sei­no in­ves­ti­ci­nės pro­gra­mos II eta­pas“ įgy­ven­din­ti skir­ta 9,4 mi­li­jo­no li­tų. ES pa­ra­ma – be­veik aš­tuo­ni mi­li­jo­nai li­tų. Uk­mer­gės mies­te bei Pa­ši­lė­je tu­rė­tų bū­ti nu­ties­ta ne ma­žiau kaip 4,7 km van­den­tie­kio ir 5,7 km nuo­te­kų tin­klų.

Lau­kia gat­vių re­konst­ruk­ci­ja

Spa­lio mė­ne­sį bus pra­dė­tas įgy­ven­din­ti Vie­nuo­ly­no, Mai­ro­nio gat­vių bei Kęs­tu­čio aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas. Jau su­da­ry­ta su­tar­tis su AB „Uk­mer­gės ke­liai“.

Su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta at­lik­ti dar­bų už 4,7 mi­li­jo­no li­tų. Pro­jek­tas bus fi­nan­suo­ja­mas iš Trans­por­to in­ves­ti­ci­jų di­rek­ci­jos (85 proc.), vals­ty­bės (9,5 proc.) bei sa­vi­val­dy­bės (4,5 proc.) lė­šų. Ki­tas gat­vių re­mon­to eta­pas apims Anykš­čių, Dau­kan­to bei Vaiž­gan­to gat­ves. Šių gat­vių re­konst­ruk­ci­jai nu­ma­to­mos lė­šos – 7 mi­li­jo­nai li­tų. Vie­ša­sis kon­kur­sas ran­go­vo pa­rin­ki­mui dar ne­pa­skelb­tas. 8,2 mi­li­jo­no skir­ta dum­blo kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lei įreng­ti. Aikš­te­lė bus skir­ta dviem sa­vi­val­dy­bėms – Uk­mer­gės bei Šir­vin­tų. Ob­jek­tui pa­rink­ta vie­ta – už mies­to, to­liau nuo gy­ven­to­jų so­dy­bų – ša­lia Ko­pūs­tė­lių bui­ti­nių at­lie­kų są­var­ty­no. Apie pa­kei­ti­mus at­lie­kų ad­mi­nist­ra­vi­mo sis­te­mo­je in­for­ma­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas. Nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos Uk­mer­gės ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma įves­ti vi­suo­ti­nę rin­klia­vą už bui­ti­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir jų tvar­ky­mą.

Mū­sų ra­jo­ne pa­si­rink­tas miš­rus rin­klia­vos dy­džio nu­sta­ty­mo bū­das, ku­riam ap­skai­čiuo­ti rei­kia dvie­jų pa­ra­met­rų – gy­ven­to­jų skai­čiaus bei gy­ve­na­mo­jo plo­to dy­džio. Elek­tro­ni­nių pa­slau­gų plėt­ros pro­jek­tus nu­ma­to­ma įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – bus to­bu­li­na­ma do­ku­men­tų val­dy­mo sis­te­ma, die­gia­ma nau­ja fi­nan­sų ir biu­dže­to ap­skai­ta.

Pro­jek­tų pri­sta­ty­me da­ly­va­vo ra­jo­no va­do­vai, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, ne­abe­jin­gi sa­vo mies­tui uk­mer­giš­kiai.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų