Įvaizdį formuoti padeda net tualetai...

Dvi­de­šimt ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių iš vi­sos Lie­tu­vos ant­ra­die­nį ap­la­nkė Uk­mer­gė­je įsi­kū­ru­sias tu­riz­mo ver­slo so­dy­bas. Sve­čiai ana­li­za­vo, kuo mū­sų ra­jo­no tu­riz­mo ver­slo puo­se­lė­to­jai ga­li su­do­min­ti vie­tos ir už­sie­nio tu­ris­tus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai svars­tė, kuo tu­ris­tus su­do­min­tų tau­to­dai­li­nin­ko Ri­man­to Zin­ke­vi­čiaus so­dy­ba.

Sve­čiai ra­ga­vo Pet­ro­nių ama­tų na­mų šei­mi­nin­kių fir­mi­nių sū­rių ir žo­le­lių ar­ba­tos. Ap­si­lan­kė pas duo­nos ke­pė­jus Min­dau­gą ir Ne­ri­jų Kriau­čiū­nus. Sie­si­kų se­niū­ni­jo­je, Mi­kė­nų kai­me jie pa­tys au­gi­na  eko­lo­giš­kus ja­vus ir ke­pa duo­ną. Taip pat nu­vy­ko pas me­džio dro­žė­ją, skulp­to­rių, kryž­dir­bys­tės puo­se­lė­to­ją Ri­man­tą Zin­ke­vi­čių.

 

No­rė­tų su­do­min­ti tu­ris­tus

 

Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius vi­so­se so­dy­bo­se la­biau­siai do­mi­no tai, ko­kias tu­ris­tų gru­pes pa­jėg­tų pri­im­ti pa­vel­do puo­se­lė­to­jai, ką jie eks­kur­san­tams pa­sa­ko­tų, ką de­monst­ruo­tų, kiek tai kai­nuo­tų, kiek truk­tų.  To­kia in­for­ma­ci­ja rei­ka­lin­ga tam, kad at­ei­ty­je mi­nė­tas so­dy­bas ap­lan­ky­ti ir su jų edu­ka­ci­nė­mis pro­gra­mo­mis su­si­pa­žin­ti bū­tų ga­li­ma siū­ly­ti Lie­tu­vos ir už­sie­nio tu­ris­tams.

Tą pa­čią ir ki­tą die­ną pro­jek­to da­ly­viai lan­kė­si ki­tų Aukš­tai­ti­jos ra­jo­nų tau­ti­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jų so­dy­bo­se.

Šiuo me­tu mū­sų ra­jo­ne ofi­cia­liai vei­kia 15 kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų.

Eks­kur­si­ją po mū­sų kraš­tą ve­du­si VšĮ Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad pa­rin­ko sve­čiams tuos tu­riz­mo trau­kos ob­jek­tus, ku­riuo­se vyks­ta edu­ka­ci­nės pro­gra­mos.

 

Įgy­ven­di­na projek­tą

 

Pus­die­nio vieš­na­gė Uk­mer­gė­je – vie­na iš pen­kių ver­slo mi­si­jų skir­tin­guo­se Lie­tu­vos et­no­gra­fi­niuo­se re­gio­nuo­se: Su­val­ki­jo­je, Že­mai­ti­jo­je, Dzū­ki­jo­je, Aukš­tai­ti­jo­je, Ma­žo­jo­je Lie­tu­vo­je. Pro­jek­tą “Vie­ti­nio tu­riz­mo ver­slo mi­si­jų ir pa­žin­ti­nių tu­rų or­ga­ni­za­vi­mas” įgy­ven­di­na Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos.

Pro­jek­to tiks­las – pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos vie­ti­nio ir at­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riams nau­jus ar­ba at­nau­jin­tus tu­riz­mo pro­duk­tus ir pa­slau­gas mi­nė­tuo­se re­gio­nuo­se, iš­skir­ti re­gio­nų sa­vi­tu­mą, už­megz­ti tie­sio­gi­nius kon­tak­tus su vie­tos pa­slau­gų tei­kė­jais, in­teg­ruo­ti nau­jus ob­jek­tus ir pa­slau­gas į ke­lio­nių po Lie­tu­vą marš­ru­tus.

 

Ir gy­rė, ir pa­pei­kė

 

Sos­ti­nė­je įsi­kū­ru­sio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Ke­lio­nių lai­kas“ pro­gra­mų ko­or­di­na­to­rė Re­gi­na Sta­tu­le­vi­čie­nė pri­mi­nė, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos po­li­ti­kos pri­ori­te­tai – įvai­rių tau­tų pa­vel­do iš­sau­go­ji­mas. ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mi kai­mo ver­slai ir jų puo­se­lė­ji­mas. Vieš­nia taip pat pri­mi­nė Tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trų svar­bą pri­sta­tant tu­riz­mo pa­slau­gas ir gy­rė, kad mū­sų cen­tro ap­lin­ka yra la­bai įspū­din­ga.

Tuo tar­pu Lie­tu­vos tu­riz­mo aso­cia­ci­jos, vie­ni­jan­čios per 60 na­rių, pre­zi­den­tė Da­nu­tė Ma­žei­kai­tė mū­siš­kiam cen­trui ne­šykš­tė­jo ir kri­ti­kos. Sa­kė, kad dar­buo­to­jams dar rei­kia la­bai pa­si­temp­ti. Di­džiau­sias prie­kaiš­tas – per ma­žai in­for­ma­ci­jos.

Kal­bin­toms vieš­nioms mū­sų mies­te la­bai pa­ti­ko re­no­vuo­ta Vie­nuo­ly­no gat­vė. Ta­čiau jos šmaikš­ta­vo, kad no­rint su­pras­ti, ar mies­tas lau­kia sve­čių, ver­ta ne tik įver­tin­ti erd­ves, bet ir už­suk­ti į jo vie­šą­jį tu­a­le­tą. Gra­žiai pa­siū­lė­me to ne­da­ry­ti...

Be­je, ir ap­lan­ky­to­se kai­mo so­dy­bo­se ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai at­krei­pė dė­me­sį į to­kią smul­kme­ną, kaip tu­a­le­tas. Tvir­ti­no, kad už­su­kę į ją tu­ris­tai iš­si­ve­ža nuo­mo­nę ne tik apie so­dy­bą, bet ir apie ša­lies kul­tū­rą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų