Dar­žuo­se jau sirps­ta pir­mo­sios braš­kės. Stam­biau­sias braš­kių au­gin­to­jas mū­sų ra­jo­ne ūki­nin­kas Vla­das Gu­ze­lis sa­ko, kad uo­gos šie­met su­si­vė­li­no – daž­nai se­zo­nas pra­si­de­da jau ge­gu­žės pa­bai­go­je.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. V. Guzelio braškynuose jau sirpsta uogos.

Sep­ty­nio­li­ka me­tų braš­kes au­gi­nan­tis ūki­nin­kas juo­kau­ja per tą lai­ką taip ir ne­iš­mo­kęs su­si­tar­ti su oru, nuo ku­rio di­džia da­li­mi pri­klau­so der­lius.

Per­nykš­tis se­zo­nas bu­vo toks ne­pa­lan­kus braš­kėms, kad ūki­nin­kas vie­na­reikš­miš­kai der­lių va­di­no blo­gu. Snie­gui nu­tir­pus sto­jo saus­ra, iš­si­lai­kiu­si iki Jo­ni­nių. Braš­ky­nai skur­do ne tik nuo van­dens sty­giaus, bet ir trą­šų trū­ku­mo. Saus­ro­je ūki­nin­ko su­ber­tos bran­giai pirk­tos trą­šos re­zul­ta­to da­vė ma­žai – be van­dens ne­tir­po dir­vos pa­vir­šiu­je. Net se­zo­nas tę­sė­si ne mė­ne­sį, kaip įpras­tai, bet vos tre­je­tą sa­vai­čių.

Šis pa­va­sa­ris bei va­sa­ros pra­džia – kur kas pa­lan­kes­ni. Jau pa­rau­du­sios ir be­si­mez­gan­čios braš­kės ža­da ge­rą der­lių.

Pa­ka­ko ir ši­lu­mos, ir drėg­mės. Ūki­nin­kas bai­mi­na­si, kad jos per daug ne­bū­tų, ke­ke­ri­nis pu­vi­nys ne­įsi­mes­tų, ta­čiau kol kas di­de­lio pa­vo­jaus ne­įžvel­gia.

Pik­tžo­les nai­ki­na ne iki pas­ku­ti­nės. Jei jų žels ne­nai­ki­na­mas miš­kas – iš dir­vos nau­din­gas me­džia­gas iš­siurbs. Ta­čiau vie­na ki­ta tik­rai braš­ky­no la­bai ne­nu­skriaus. Mat uo­ga, žo­lė­je nu­raš­ky­ta, kur kas šva­res­nė nei že­mė­mis ap­li­pu­si.

Pa­sak ūki­nin­ko, uo­gų kai­na šie­met pa­sie­kė re­kor­di­nes aukš­tu­mas. Pir­mo­sios lie­tu­viš­kos uo­gos Uk­mer­gės tur­gu­je kai­na­vo net iki 20 li­tų. V. Gu­ze­lis ti­ki­no taip aukš­tai ne­kė­lęs – už ki­log­ra­mą pra­šęs 16 li­tų.

Pa­grin­di­nė jo rin­ka – Uk­mer­gės tur­ga­vie­tė. Ta­čiau tu­ri ir to­li­mes­nių pir­kė­jų. Pa­si­skel­bęs in­ter­ne­to por­ta­luo­se, pre­ky­bi­nin­kų su­lau­kia iš vi­sos Lie­tu­vos, kai­my­ni­nės Lat­vi­jos.

V. Gu­ze­lis Lie­tu­vos braš­ki­nin­kų ne­lai­ko kon­ku­ren­tais len­kams: „Pas mus tiek stam­bių ūkių nė­ra, kiek šio­je kai­my­ni­nė­je ša­ly­je. Su­pir­ki­nė­to­jai vi­są Lie­tu­vą tu­ri ap­va­žiuo­ti, kad bū­tų ga­li­ma fur­go­nais į Va­ka­rų ša­lis eks­por­tuo­ti.“

Pa­sak jo, Len­ki­jo­je kiek­vie­no­je gy­ven­vie­tė­je pa­ke­lė­se pre­kei­viai braš­kes kaip pas mus agur­kus par­da­vi­nė­ja.

Len­kiš­kų braš­kių uk­mer­giš­kis ne­kri­ti­kuo­ja – de­šimt­me­čiais ar net šimt­me­čiais ūki­nin­kau­jan­tys len­kai ži­no, ką da­ro.

Ta­čiau ver­ti­na ir lie­tu­vių są­mo­nin­gu­mą – ke­le­tą die­nų ke­lio­nė­je nuo lau­ko iki pre­kys­ta­lio už­tru­ku­si pa­ti trans­por­ta­bi­liau­sia uo­ga ne­be­ten­ka sa­vo ver­tės. Net jei jos iš­vaiz­da ir ne itin pa­kin­ta.

Mū­sų pa­šne­ko­vas sten­gi­ą­sis šį lai­ką su­trum­pin­ti iki mi­ni­mu­mo. Di­de­lį kie­kį anks­ty­vam tur­gui tą pa­tį ry­tą sun­ku pa­ruoš­ti – ten­ka iš va­ka­ro skin­ti. O kar­tais net ir tik pra­švi­tus braš­ky­nas jau knibž­da.

 

Karš­ty­je ne­ski­na

 

Pra­dė­jęs ūki­nin­kau­ti, uo­go­mis V. Gu­ze­lis ap­so­di­no vie­ną hek­ta­rą. Da­bar braš­kė­mis kve­pia 12 hek­ta­rų že­mės. Braš­ky­nas se­zo­no me­tu pa­si­glem­žia vi­są ūki­nin­ko lai­ką: „Jei ne­spė­si lai­ku par­duo­ti, per dvi tris die­nas tą pa­da­ry­ti bus dar sun­kiau ar net ne­įma­no­ma.“

Anot V. Gu­ze­lio, braš­kė – ne tik ska­ni, bet ir itin aikš­tin­ga uo­ga. „Jei vi­dur­die­nį sau­lė iki tris­de­šimt laips­nių ke­pi­na, tai tam­si uo­ga to­kiame karš­ty­je ga­li bū­ti įkai­tu­si iki ke­tu­rias­de­šimt laips­nių. To­kią nu­sky­nęs, tik į bur­ną ga­li dė­ti, o ne tur­gun vež­ti“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vas.

Gra­žų lai­ko­tar­pį sa­vo ūkiui ati­da­vęs, V. Gu­ze­lis dau­ge­lį braš­kių veis­lių iš­ban­dė. Ta­čiau ypač ver­ti­na ne­dau­ge­lį iš jų. Ir ne to­dėl, kad tos veis­lės bū­tų blo­gos, nes, pa­sak pa­šne­ko­vo, blo­gų veis­lių iš vi­so nė­ra. Vie­na gud­ry­bė, ku­rią tu­ri ži­no­ti braš­kes au­gi­nan­tie­ji, – ne vi­sos jų tin­ka vie­nai ir tai pa­čiai dir­vai.

Šiuo me­tu ūki­nin­ko ag­ro­no­mi­nių ban­dy­mų lau­ke – nau­ja Olan­di­jo­je įsi­gy­ta veis­lė „Rum­ba“. Pa­so­di­no tūks­tan­tį dai­ge­lių. Pir­ma­me­čiams so­di­nu­kams de­rė­ti ne­lei­džia­ma – žie­dai pa­pras­čiau­siai nu­ska­bo­mi, pa­lie­kant vie­ną ki­tą uo­gą sko­niui įver­tin­ti.

Nors ūki­nin­kas sa­ko, kad sko­nis – ne pats pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus, pa­gal ku­rį ver­ti­na veis­les. Svar­bu pro­duk­ty­vu­mas, iš­vaiz­da, trans­por­ta­bi­lu­mas. Kad ir „Ven­ta“ – ne­iš­vaiz­di ir vi­sai ne­tin­ka­ma trans­por­tuo­ti veis­lė. Ta­čiau la­bai sul­tin­ga, ska­ni. Pa­ta­ria ja do­mė­tis so­di­nin­kams mė­gė­jams.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų