Julius Veselka atgulė tėviškėje

Sa­vo tė­viš­kė­je Sie­si­kų mies­te­lio ka­pi­nė­se ket­vir­ta­die­nį pa­lai­do­tas Sei­mo na­rys Ju­lius Ve­sel­ka. Sei­me dir­bęs be­veik du de­šimt­me­čius, šio­je ka­den­ci­jo­je uk­mer­giš­kių de­le­guo­tas jis teiš­dir­bo 10 die­nų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ka­ro­lio Ka­vo­lė­lio/www.al­fa.lt nuotr. Sei­mo na­rį Ju­lių Ve­sel­ką vi­si pri­si­mins kaip ak­ty­vų po­li­ti­ką ir nuo­šir­dų žmo­gų.

 

 

Į lai­do­tu­ves at­vy­kę mū­sų ša­lies ir Uk­mer­gės ra­jo­no va­do­vai iš­sa­kė užuo­jau­tos bei pa­guo­dos žo­džius Ve­lio­nio ar­ti­mie­siems bei vi­siems Uk­mer­gės kraš­to žmo­nėms.

Ana­pi­lin iš­ėju­sį po­li­ti­ką jie mi­nė­jo kaip tei­sin­gą, pi­lie­tiš­ką, ener­gin­gą, sa­vo nuo­mo­nę tu­rė­ju­sį, bet į ki­tų įsi­klau­sy­ti mo­kė­ju­sį žmo­gų.

J. Ve­sel­ka mi­rė pir­ma­die­nį nuo šir­dies smū­gio „Ži­nių ra­di­jo“ stu­di­jo­je, į ku­rią vi­dur­die­nį at­vy­ko da­ly­vau­ti tie­sio­gi­nė­je dis­ku­si­jų lai­do­je. Sei­mo na­rys su­smu­ko li­kus mi­nu­tei iki tie­sio­gi­nio lai­dos „Prie pie­tų sta­lo“ ete­rio.

 

11-30-1_straipsnio_2_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr.


 

Po 15 mi­nu­čių at­vy­kę me­di­kai gai­vi­no par­la­men­ta­rą apie pus­va­lan­dį, ta­čiau ne­sėk­min­gai.

Spa­lio mė­ne­sį J. Ve­sel­ka bu­vo iš­rink­tas į Sei­mą penk­tai ka­den­ci­jai vien­man­da­tė­je Uk­mer­gės apy­gar­do­je. Jį bu­vo nu­ma­ty­ta skir­ti Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku.

69 me­tų J. Ve­sel­ka bu­vo vie­nas vy­riau­sių am­žiu­mi Sei­mo na­rių.

 

Gim­ti­nė­je bu­vo ne sve­čias

 

Sa­vait­ga­liais ir šven­čių die­no­mis J. Ve­sel­ka iš sos­ti­nės at­va­žiuo­da­vo į pa­miš­kė­je esan­tį Sie­si­kų se­niū­ni­jos Užu­lau­kio kai­mo vien­kie­mį. Čia re­gist­ruo­tas ir eko­lo­gi­nis gy­vu­li­nin­kys­tės ūkis, kur Sei­mo na­rys pats ūki­nin­ka­vo kar­tu su sū­nu­mi.

Su žmo­na An­ta­ni­na už­au­gi­no sū­nų Ge­di­mi­ną ir duk­te­rį Da­lią.

 

11-30-1_straipsnio_3_nuotr


 

Sie­si­kų se­niū­nas Al­gir­das Kau­šas sa­ko, kad stai­gi J. Ve­sel­kos mir­tis – ypač di­de­lė ne­tek­tis sie­si­kie­čiams.

„Jį žmo­nės tik­rai la­bai my­lė­jo. Tai ro­do ir rin­ki­mų re­zul­ta­tai – Sie­si­kuo­se su­rink­da­vo dau­giau­siai bal­sų. Ir tik­rai ne vel­tui, nes ir jam mū­sų rei­ka­lai la­bai rū­pė­jo, ne­bu­vo sve­ti­mi. Tar­pi­nin­kau­da­vo tarp pa­pras­tų žmo­nių ir mi­nis­te­ri­jų val­di­nin­kų. O ir į se­niū­ni­ją už­ėjęs vi­sa­da apie rei­ka­lus tei­rau­da­vo­si“, – sa­ko se­niū­nas.

Pa­sak A. Kau­šo, mū­ru J. Ve­sel­ka sto­da­vęs, kad pa­ge­rė­tų kai­mo žmo­gaus gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Dėl ke­lių re­mon­to, mo­kyk­los re­no­va­ci­jos pats my­nė mi­nis­te­ri­jų bei ki­tų ins­tan­ci­jų slenks­čius.

O jo žy­giai dėl liūd­nai pa­gar­sė­ju­sių sos­ti­nės ka­na­li­za­ci­jos nuo­te­kų, ku­rias ke­tin­ta vež­ti į Sie­si­kų lau­kus, iš­gel­bė­jo sie­si­kie­čius nuo nuo­la­ti­nės smar­vės ir už­terš­tos ap­lin­kos.

Se­niū­nas ti­ki­na, kad nė vie­na šven­tė mies­te­ly­je ne­vy­ko, ku­rios ne­bū­tų fi­nan­siš­kai pa­rė­męs kraš­tie­tis par­la­men­ta­ras.

 

Su­da­ry­ta ko­mi­si­ja

 

J. Ve­sel­ka bu­vo pa­šar­vo­tas Vil­niaus lai­do­tu­vių na­muo­se „Nu­trū­ku­si sty­ga“. Su­da­ry­ta Vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja Sei­mo na­rio lai­do­tu­vėms or­ga­ni­zuo­ti.

 

11-30-1_straipsnio_4_nuotr


 

Sei­mo kanc­le­ris Jo­nas Mi­le­rius pa­aiš­ki­no, kad tam tik­ri rei­ka­la­vi­mai, nu­ma­ty­ti įsta­ty­mu, yra ke­lia­mi mi­rus sig­na­ta­rui bei esa­mos ka­den­ci­jos Sei­mo na­riui.

„Yra tam tik­ra tvar­ka, bet vi­sas lai­do­tu­vių de­ta­les de­ri­na­me su Ve­lio­nio ar­ti­mai­siais. Iš­klau­so­me jų pa­gei­da­vi­mus dėl šar­vo­ji­mo, lai­do­ji­mo vie­tos. Bu­vo­me su­si­sie­kę su Sei­mo na­rio sū­nu­mi ir duk­ra“, – sa­ko J. Mi­le­rius.

At­si­svei­ki­ni­mas su Ve­lio­niu vy­ko tris die­nas. At­si­svei­kin­ti su gar­biu kraš­tie­čiu iš­vy­ko ir ne vie­na uk­mer­giš­kių gru­pė: Sie­si­kų kraš­to žmo­nės, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai.

Ko­mi­si­ja lai­do­tu­ves de­ri­no ir su mū­sų ra­jo­no va­do­vais. Ka­dan­gi Ve­lio­nis – mū­sų kraš­tie­tis, į ko­mi­si­jos su­dė­tį įtrauk­tas ir ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas.

 

Iš­skir­ti­nės lai­do­tu­vės

 

To­kios iš­skir­ti­nės lai­do­tu­vės Uk­mer­gė­je – re­te­ny­bė. Ką jau kal­bė­ti apie kai­mo ka­pi­nai­tes. Ke­lias die­nas bu­vo de­ri­na­ma gar­so apa­ra­tū­ra ka­pi­nė­se, kaip pa­to­giau pri­ei­ti prie šei­mos ka­po, ku­rį ap­lan­ky­ti no­rės tūks­tan­ti­nė mi­nia. Kad ne­kil­tų jo­kių ne­sklan­du­mų, ne­nu­ken­tė­tų ap­link esan­čios ka­pa­vie­tės, ap­kal­bė­tas net duo­bės ka­si­mas bei pa­puo­ši­mas.

 

11-30-1_straipsnio_5_nuotr


 

Iš anks­to bu­vo nu­ma­ty­tos vie­tos, kur tu­rės sto­vė­ti į pas­ku­ti­nę ke­lio­nę par­la­men­ta­rą at­ly­dė­ję val­džios at­sto­vai, ka­riš­kiai, or­kest­ras.

Ka­sant duo­bę, pa­aiš­kė­jo, jog šio­je ka­pi­nių vie­to­je že­mė yra la­bai sun­ki, mo­lin­ga. Iš­kas­tas šly­nas iš­vež­tas, o į jo vie­tą at­ga­ben­ta smė­lio.

Lai­do­tu­vi­nin­kus prie Uk­mer­gės ra­jo­no ri­bos pa­si­ti­ko du po­li­ci­jos eki­pa­žai su švy­tu­rė­liais.

Iš pra­džių bu­vo nu­tar­ta pro­ce­si­ją nu­kreip­ti šiau­ri­niu Uk­mer­gės ap­link­ke­liu. Bet vė­liau pri­ei­ta prie nuo­mo­nės, kad J. Ve­sel­kos ke­lias į pas­ku­ti­nę am­ži­no po­il­sio vie­tą ei­tų per Uk­mer­gę...

 

11-30-1_straipsnio_6_nuotr


 

Sie­si­kų Šv. apaš­ta­lo Bal­tra­mie­jaus baž­ny­čio­je už Ve­lio­nį bu­vo au­ko­ja­mos šv. Mi­šios. Po­li­ti­kas pa­lai­do­tas Sie­si­kų ka­pi­nė­se, šei­mos ka­pe. Čia pat il­si­si jo mo­ti­na, bro­lis ir se­ne­lė iš mo­ti­nos pu­sės.

 

Gy­dė­si dar­bu

 

Sei­mo na­rio J. Ve­sel­kos pa­dė­jė­ja Ni­jo­lė Ka­se­lie­nė šias pa­rei­gas ėjo 12 me­tų.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo su J. Ve­sel­ka ben­dra­vu­si ga­na daž­nai. Kal­bė­da­vo­si ne tik apie dar­bą ar po­li­ti­ką. Juo­du sie­jo la­bai se­na pa­žin­tis. „Juk mes abu ėjom į tą pa­čią kla­sę“, – sa­kė N. Ka­se­lie­nė.

„Pri­si­me­nu, prieš ku­rį lai­ką Ju­lius bu­vo pa­si­skun­dęs, kad tirps­ta kai­rė ran­ka. Siū­liau jam ei­ti pas dak­ta­rus, bet nu­mo­jo ran­ka: at­va­žiuo­siu į ūkį, pa­dirb­siu ir nu­stos. Po to sa­kė, kad taip ir bu­vo“, – pa­sa­ko­jo il­gus me­tus su po­li­ti­ku dir­bu­si uk­mer­giš­kė.

 

11-30-1_straipsnio_7_nuotr


 

Ofi­cia­liai šiai ka­den­ci­jai J. Ve­sel­ka dar ne­bu­vo jos pa­sky­ręs sa­vo pa­dė­jė­ja, bet mo­te­ris sa­ko, kad ne­bū­tų at­si­sa­kiu­si.

Uk­mer­gė­je, Vy­tau­to g. 39, esan­čia­me J. Ve­sel­kos dar­bo ka­bi­ne­te iki pat jo lai­do­tu­vių de­gė at­mi­ni­mo žva­ke­lė.

 

Pri­me­na

 

Ka­dan­gi pa­ti daž­niau­sia to­kios stai­gios mir­ties prie­žas­tis – šir­dies smū­gis, tuo­jau po par­la­men­ta­ro mir­ties ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se pa­si­py­lė pa­ta­ri­mai, kaip at­pa­žin­ti jo po­žy­mius.

Me­di­kai sa­ko, kad pir­mie­ji in­fark­to po­žy­miai – dis­kom­for­tas prie­ki­nė­je krū­ti­nės da­ly­je, už krū­tin­kau­lio. Daž­niau­sia tai bū­na spau­džian­tis, de­gi­nan­tis skaus­mas, ky­lan­tis į kak­lą, plin­tan­tis į ran­kas. Ga­li at­ro­dy­ti, kad skau­da skran­dį, trūks­ta oro.

 

Uk­mer­gė­je – nau­ji rin­ki­mai

 

Vie­to­je pir­ma­die­nį stai­ga mi­ru­sio J. Ve­sel­kos Uk­mer­gės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je bus ren­ka­mas ki­tas Sei­mo na­rys.

Apie tai „Uk­mer­gės ži­nioms“ sa­kė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas. Jis iš­sa­kė užuo­jau­tą vi­siems uk­mer­giš­kiams dėl gar­baus kraš­tie­čio mir­ties.

Anot Z. Vai­gaus­ko, pa­gal Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą mi­rus Sei­mo na­riui per pus­me­tį apy­gar­do­je, ku­rio­je jis bu­vo iš­rink­tas, tu­ri bū­ti su­reng­ti nau­jo­jo par­la­men­ta­ro rin­ki­mai.

Grei­čiau­siai Sei­mo rin­ki­mai Uk­mer­gė­je vyks ki­tų me­tų ko­vo 3 die­ną. „Ko­vo 3-iosios da­ta pa­ti pra­šo­si, ka­dan­gi bus ren­gia­mi Sei­mo na­rių rin­ki­mai Za­ra­sų–Vi­sa­gi­no bei Bir­žų–Ku­piš­kio apy­gar­do­se, ku­rio­se spa­lio mė­ne­sio rin­ki­mų re­zul­ta­tai bu­vo pa­nai­kin­ti dėl pa­žei­di­mų. Bū­tų lo­giš­kiau­sia ir Uk­mer­gės apy­gar­do­je reng­ti juos tą pa­čią die­ną. Bet ofi­cia­lus spren­di­mas bus pri­im­tas tik po lai­do­tu­vių“, – sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

 

 

11-30-1_straipsnio_8_nuotr


 

Pa­sak jo, šie rin­ki­mai bus vi­siš­kai nau­ji. Juo­se sa­vo kan­di­da­tū­ras ga­li kel­ti nau­ji kan­di­da­tai į Sei­mą.

Kai VRK pa­skelbs re­gist­ra­ci­ją, sa­vo kan­di­da­tū­ras ga­lės kel­ti po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viai ar­ba par­ti­jos kel­ti sa­vo kan­di­da­tus.

Jei rin­ki­mų da­ta bus pa­tvir­tin­ta ko­vo 3-iąją, re­gist­ruo­tis kan­di­da­tai ga­lės iki gruo­džio 28-osios.

 

Per ka­den­ci­ją mi­rė du Sei­mo na­riai

 

Per pra­ei­tą Sei­mo ka­den­ci­ją mi­rė du par­la­men­ta­rai. Vie­to­je Sei­mo vieš­bu­ty­je mi­ru­sio so­cial­de­mok­ra­to Al­gio Ri­mo pa­kar­to­ti­niuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se Ma­ri­jam­po­lės apy­gar­do­je bu­vo iš­rink­tas Al­bi­nas Mit­ru­le­vi­čius.

Ava­ri­jo­je žu­vus so­cial­de­mok­ra­tui Juo­zui Pa­lio­niui, nau­ji rin­ki­mai ne­bu­vo ren­gia­mi, nes iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos bu­vo li­kę ma­žiau nei me­tai.

„Ta­čiau J. Ve­sel­kos mir­tis – pir­mas at­ve­jis, kai Sei­mo na­rys mirš­ta prak­tiš­kai tuo­jau po rin­ki­mų ir nau­jo Sei­mo ka­den­ci­jos pra­džios“, – pa­ste­bė­jo VRK pir­mi­nin­kas.

 

Apie veik­lą

 

J. Ve­sel­ka gi­mė 1943 me­tų va­sa­rio 8 die­ną Uk­mer­gės ra­jo­no Sie­si­kų mies­te­ly­je ama­ti­nin­kų šei­mo­je. Vil­niaus uni­ver­si­te­te jis bai­gė Eko­no­mi­kos fa­kul­te­tą ir įgi­jo eko­no­mis­to spe­cia­ly­bę, dir­bo dės­ty­to­ju, 1985 me­tais ap­gy­nė eko­no­mi­kos moks­lų kan­di­da­to di­ser­ta­ci­ją. At­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę per­ėjo dirb­ti į Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­ją, nuo 1992-ųjų bu­vo ren­ka­mas į Sei­mą.

2000–2012 m. – Sei­mo na­rys, iš­rink­tas Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 61. Sei­me dir­bo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te (2009–2012 m. – pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas), Ver­slo ir už­im­tu­mo ir Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­soms reng­ti (2000–2004 m.), Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės re­gio­no pro­ble­mų (2004–2008 m., 2005–2008 m. – pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas), Ato­mi­nės ener­ge­ti­kos (2008–2012 m.) ko­mi­si­jo­se.

2000 m. ko­vo mėn. įkū­rus liau­dies są­jun­gą „Už tei­sin­gą Lie­tu­vą“, iš­rink­tas jos pir­mi­nin­ku.

Eko­no­mi­kos ir po­li­ti­kos klau­si­mais yra pa­ra­šęs ke­le­tą kny­gų, ke­lis šim­tus straips­nių. Vil­niaus uni­ver­si­te­te skai­tė pa­skai­tas mak­ro­e­ko­no­mi­kos te­ma.

2000 m. ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės me­da­liu.

Šie­met vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se uk­mer­giš­kiai dau­giau­siai bal­sų ati­da­vė sa­vo kraš­tie­čiams Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei ir par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas są­ra­še kan­di­da­ta­vu­siam Ju­liui Ve­sel­kai.

Šie du kan­di­da­tai vien­man­da­ti­nin­kai su­si­run­gė ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re.

Ja­me už J. Ve­sel­ką bal­sa­vo 5 237 ar­ba 48,3 pro­cen­to rin­kė­jų. Dar­bo par­ti­jos na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė su­rin­ko 4 961 ar­ba 45,75 pro­cen­to rin­kė­jų bal­sų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų