Kad krosnis netaptų gaisro židiniu

Kaip ro­do sta­tis­ti­ka, šal­tai­siais me­tų mė­ne­siais pa­dau­gė­ja nuo ne­tvar­kin­gų kros­nių ky­lan­čių gais­rų. Iš dau­giau nei 160 šie­met mū­sų ra­jo­ne už­re­gist­ruo­tų gais­rų per 30 ki­lo dėl kros­nies eks­plo­a­ta­ci­nių tai­syk­lių pa­žei­di­mų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ne­sau­gios kros­nys ke­lia di­džiu­lę grės­mę.

Kad pri­min­tų gy­ven­to­jams, kaip svar­bu lai­ky­tis sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų kū­re­nant kros­nis, Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai šiuo me­tu vyk­do ak­ci­ją „Sau­gus ma­no būs­tas“.

Drau­ge su se­niū­ni­jos dar­buo­to­jais jie ne­se­niai lan­kė­si Tau­jė­nų se­niū­ni­jos so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se ir kon­sul­ta­vo gy­ven­to­jus, kaip tin­ka­mai įreng­ti ir pri­žiū­rė­ti kros­nis. At­krei­pė pa­rei­gū­nai dė­me­sį ir į tai, ko­kią pa­žan­gą pa­da­rė anks­tes­niais me­tais ap­lan­ky­ti ir už mi­nė­tus pa­žei­di­mus baus­ti as­me­nys.

De­ja, tei­gia­mų po­ky­čių ras­ta ne vi­sur. Kai ku­rios kros­nys – tar­si tik­sin­čios bom­bos: pačių su­tvir­tin­tos, kad kok­liai ne­iš­by­rė­tu, su nu­kri­tu­sio­mis du­re­lė­mis. Ša­li­mais – sku­du­rų krū­vos. Vie­nas as­muo, ne­krei­pęs jo­kio dė­me­sio į anks­tes­nes pa­rei­gū­nų pa­sta­bas, bu­vo nu­baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka.

Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vyr. ins­pek­to­rius Min­dau­gas Lu­nys pa­sa­ko­jo, kad  vyk­dant ak­ci­ją ne­ap­si­ri­bo­ta vien pa­mo­ky­mais. Tar­ny­bos dar­buo­to­jai ke­liuo­se būs­tuo­se, ku­riuos re­ko­men­da­vo so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, įren­gė dū­mi­nius de­tek­to­rius.

M. Lu­nys pa­sa­ko­jo, kad šis įren­gi­nys ima au­to­ma­tiš­kai sig­na­li­zuo­ti, jei tik pa­tal­po­je pa­skli­nda smal­kės ar dū­mai.

Nau­juo­se būs­tuo­se to­kie įren­gi­niai yra pri­va­lo­mi, ta­čiau se­nuo­se jais tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti pa­tys gy­ven­to­jai.

Spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad šiuo me­tu su­lau­kia­ma ir dau­giau žmo­nių skun­dų dėl to, kad ne­to­lie­se gy­ve­nan­tys jų kai­my­nai ne­pai­so prieš­gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Po vie­nu sto­gu gy­ve­nan­tie­ji bi­jo, jog ne­va­la kai­my­nas ga­li at­neš­ti rau­do­ną gai­dį ir į jų na­mus.

Šiuo me­tu vi­so ša­ly­je vyk­do­ma ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to ini­ci­juo­ja­ma ak­ci­ja „Kū­ren­ki­me sau­giai“. Jos tiks­las pa­na­šus, kaip ir uk­mer­giš­kių ak­ci­jos „Sau­gus ma­no būs­tas“ – siek­ti, kad pra­si­dė­jus kū­re­ni­mo se­zo­nui žmo­nės at­kreip­tų dė­me­sį į šil­dy­mo įren­gi­nių sau­gu­mui ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus.

 

Ug­nia­ge­siai pri­me­na:

 

Kai kū­re­na­si kros­nis, ži­di­nys ar de­ga du­ji­nė vi­ryk­lė, ne­iš­ei­ki­te iš na­mų, ne­pa­ti­kė­ki­te jų prie­žiū­ros ma­ža­me­čiams vai­kams. Pa­čios skau­džiau­sios ne­lai­mės įvyks­ta bū­tent ta­da, kai vai­kai pa­lie­ka­mi na­muo­se vie­ni. Pa­sta­tuo­se, ku­riuo­se yra įreng­tos kros­nys, prieš in­ten­sy­vų kū­re­ni­mą bū­ti­na jas tech­niš­kai su­tvar­ky­ti bei iš­va­ly­ti dūm­trau­kius.

* * *

Pa­lė­pė­se ir ki­to­se gais­ro at­žvil­giu pa­vo­jin­go­se pa­tal­po­se dūm­trau­kiai ir sie­nos su dū­mų ka­na­lais tu­ri bū­ti iš­ba­lin­tos. Gais­rai na­muo­se, šil­do­muo­se kros­ni­mis, ky­la, kai jos yra per­kai­ti­na­mos, at­si­ran­da ply­šių ka­mi­nų, ži­di­nių sie­ne­lė­se, pro ku­rias ga­li pra­si­verž­ti ug­nis, taip pat kai pra­ku­rui nau­do­ja­mi de­ga­lai bei ki­ti grei­tai už­si­lieps­no­jan­tys skys­čiai. Kad iš­kri­tu­sios ža­ri­jos ne­už­deg­tų grin­dų, bū­ti­na prie kros­nies įreng­ti ne­de­gų pa­grin­dą. Ne­ga­li­ma mal­kų ir ki­tų de­gių me­džia­gų džio­vin­ti bei lai­ky­ti ant kros­nių ar­ba ar­ti jų, pa­lik­ti at­vi­rų pa­ku­ros du­re­lių.

* * *

Kū­re­nant kros­nis ypač pa­vo­jin­gos smal­kės. Smal­kės yra be­spal­vės ir be­kva­pės, to­dėl ypač pa­vo­jin­gos. Iš­kū­re­nę kros­nį, per anks­ti ne­už­stum­ki­te sklen­dės. Ją ga­li­ma vi­siš­kai už­da­ry­ti tik įsi­ti­ki­nus, kad ug­nis jau bai­gė ru­sen­ti. Ap­si­nuo­di­ji­mas smal­kė­mis ga­li baig­tis net­gi mir­ti­mi. Pir­mie­ji ap­si­nuo­di­ji­mo po­žy­miai – leng­vas ap­svai­gi­mas, mie­guis­tu­mas, są­mo­nės ne­te­ki­mas. Ap­svai­gu­sį nuo smal­kių žmo­gų iš­ves­ki­te į gry­ną orą ir ne­dels­da­mi kvies­ki­te me­di­kus, o pa­tal­pas ge­rai iš­vė­din­ki­te.

* * *

At­min­ki­te, kad pa­vo­jin­ga į elek­tros tin­klą iš­kart jung­ti ke­lis to­kius prie­tai­sus, nes per­krau­na­ma elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, kais­ta lai­dai, ga­li įvyk­ti trum­pas jun­gi­ma­sis, dėl ko daž­nai ir ky­la gais­rai. Elek­tri­nius šil­dy­mo prie­tai­sus rei­kia sta­ty­ti ant ne­de­gaus pa­vir­šiaus, to­liau nuo užuo­lai­dų bei bal­dų. Ne­pa­li­ki­te ant jų pa­džiau­tų rū­bų, o iš­ei­da­mi iš na­mų elek­tri­nius šil­dy­mo prie­tai­sus bū­ti­nai iš­jun­ki­te. Ne­ma­žė­ja gais­rų ir dėl sa­va­dar­bių elek­tri­nių šil­dy­mo prie­tai­sų. To­dėl daug sau­giau yra nau­do­ti ga­myk­li­nius šil­dy­mo prie­tai­sus, prieš tai ge­rai su­si­pa­ži­nus su jų eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mais.

* * *

Gy­ven­to­jams pa­ta­ria­ma ne­lau­kiant ne­lai­mės įsi­gy­ti bei gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se įsi­reng­ti au­to­no­mi­nius dū­mų sig­na­li­za­to­rius, ku­rie įspė­tų apie gais­ro pa­vo­jų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų