Kad neliktumėte be televizijos

Ana­lo­gi­nei te­le­vi­zi­jai tam­pant skait­me­ni­ne, ne­trūks­ta klai­di­nan­čių re­kla­mų ir su po­ky­čiais su­si­ju­sių pai­nių pa­siū­ly­mų. Ta­čiau gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi at­si­rink­ti, kur – nau­din­ga in­for­ma­ci­ja, o kur – pre­ky­bi­nin­kų triu­kai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Apie po­ky­čius, su­si­ju­sius su te­le­vi­zi­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, pa­sa­ko­jo ben­dro­vės TEO LT pro­jek­tų va­do­vas Egi­di­jus Ste­po­na­vi­čius.

Apie tai pra­ėju­sią sa­vai­tę kal­bė­ta Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me. Apie te­le­vi­zi­jos vei­ki­mo prin­ci­pus, daž­niais siun­čia­mą in­for­ma­ci­ją ir nau­jų tech­no­lo­gi­jų ga­li­my­bes pa­sa­ko­jo Egi­di­jus Ste­po­na­vi­čius, ben­dro­vės TEO LT pro­jek­tų va­do­vas.

Lie­tu­vo­je ana­lo­gi­nė ant­že­mi­nė te­le­vi­zi­ja bus iš­jung­ta jau po mė­ne­sio – spa­lio 29 die­ną. Ši tech­no­lo­gi­ja, anot sve­čio, gy­vuo­jan­ti 80 me­tų, jau pa­sie­kė sa­vo vys­ty­mo ri­bas. Su­kur­tos nau­jos tech­no­lo­gi­jos siū­lo dau­giau ga­li­my­bių.

Įsta­ty­mas dėl ana­lo­gi­nės ant­že­mi­nės te­le­vi­zi­jos iš­jun­gi­mo Lie­tu­vo­je bu­vo pri­im­tas 2008 me­tais. To prie­žas­tis – daž­nių at­lais­vi­ni­mas: skait­me­ni­nė te­le­vi­zi­ja tais pa­čiais daž­niais per­duo­da žy­miai dau­giau in­for­ma­ci­jos.

Apie lau­kian­čias nau­jo­ves pa­sa­ko­jan­čios re­kla­mos, ne vi­siems leng­vai su­pran­ta­mų ter­mi­nų pil­na in­for­ma­ci­ja ne­re­tai glu­mi­na gy­ven­to­jus. Tuo pa­si­nau­do­ti su­sku­bo su­in­te­re­suo­tos įmo­nės, ka­be­li­nės te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų tei­kė­jai, bui­ti­nės tech­ni­kos par­da­vė­jai.

Žmo­nes net­gi ban­do­ma įti­kin­ti, kad jų se­nes­ni te­le­vi­zo­riai yra be­ver­čiai ar­ba tuo, jog ne­pa­si­rin­kus vie­nos ar ki­tos pa­slau­gos, te­le­vi­zi­jos ap­skri­tai ne­be­ma­ty­si­me.

Ta­čiau, pa­sak E. Ste­po­na­vi­čiaus, ne vi­sa­da per­tei­kia­ma po­ky­čių es­mė. Nu­ty­li­ma, kad skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos siū­lo­mos ga­li­my­bės su­si­ju­sios ne­bū­ti­nai tik su pa­čiais nau­jau­siais te­le­vi­zo­riais. „Jei­gu jū­sų te­le­vi­zo­rius ne se­nes­nis kaip 15 me­tų, ja­me tik­rai yra vi­sos jung­tys, bū­ti­nos tam, kad pri­si­jun­gę ga­lė­tu­mė­te ma­ty­ti te­le­vi­zi­jos ka­na­lus“, – sa­ko jis.

Tam rei­ka­lin­gi spe­cia­lūs kar­tu su te­le­vi­zo­riais nau­do­ja­mi prie­dė­liai, ku­riuos ga­li­ma įsi­gy­ti par­duo­tu­vė­se. Nau­jos kar­tos te­le­vi­zo­riuo­se vi­sa rei­kia­ma įran­ga, pri­iman­ti skait­me­ni­nius sig­na­lus, jau įmon­tuo­ta. Ne­mo­ka­mai ga­li­ma ma­ty­ti ke­lio­li­ka ka­na­lų, o dėl ga­li­my­bės ma­ty­ti jų dau­giau rei­kia kreip­tis į mo­ka­mų pa­slau­gų tei­kė­jus.

Skait­me­ni­nę te­le­vi­zi­ją ir taip ma­to tie gy­ven­to­jai, ku­rie nau­do­ja­si vie­na iš jos rū­šių: ant­že­mi­ne, ka­be­li­ne, pa­ly­do­vi­ne ar­ba in­te­rak­ty­vi­ą­ja. Nuo ana­lo­gi­nės ji ski­ria­si mo­der­nes­nė­mis pa­slau­go­mis, tarp ku­rių – ge­res­nės ko­ky­bės vaiz­das, ga­li­my­bė ma­ty­ti ge­ro­kai dau­giau ka­na­lų, elek­tro­ni­nis ka­na­lų gi­das, gar­so ta­ke­lių skir­tin­gos kal­bos bei ki­ti pri­va­lu­mai.

Ana­lo­gi­nė te­le­vi­zi­ja iš­jun­gia­ma ir ki­tur – ne tik Lie­tu­vo­je. Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se tai pa­da­ry­ta dar 2007-ai­siais. Vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės yra įsi­pa­rei­go­ju­sios iki 2012 me­tų pa­bai­gos per­ei­ti prie skait­me­ni­nės ant­že­mi­nės te­le­vi­zi­jos, ir kiek­vie­na ša­lis tam ieš­ko pa­to­giau­sių bū­dų.

Vie­nu sėk­min­giau­sių re­cep­tų E. Ste­po­na­vi­čius va­di­na Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, ku­ri prie nau­jo­vių nu­ta­rė per­ei­ti laips­niš­kai, pa­si­rin­ki­mą. Po­ky­čiai pir­miau­sia bu­vo iš­ban­dy­ti ne­di­de­lė­je te­ri­to­ri­jo­je, kad ne­pa­to­gu­mai, iš­jun­gus ana­lo­gi­nę te­le­vi­zi­ją, ne­už­griū­tų vi­sų ša­lies gy­ven­to­jų. Pa­tir­tis bu­vo sėk­min­gai per­kel­ta ir į ki­tus re­gio­nus, ir šie­met čia tu­ri bū­ti iš­jung­tas pas­ku­ti­nis se­no­sios te­le­vi­zi­jos siųs­tu­vas.

Svars­to­ma, jog įgy­ven­di­nant šią po­li­ti­ką, kiek pas­ku­bė­jo kai­my­nai lat­viai. Tau­pant vals­ty­bės lė­šas, te­le­vi­zi­ją Lat­vi­jo­je prieš po­rą me­tų nu­spręs­ta iš­jung­ti stai­ga – iš­ven­giant įvai­rių in­for­ma­ci­nių kam­pa­ni­jų. Tai su­ta­po su tran­sliuo­tu pa­sau­li­niu fut­bo­lo čem­pio­na­tu. Ki­lo su­maiš­tis, nes dau­gy­bė sir­ga­lių, pri­sti­gę in­for­ma­ci­jos apie tai, jog te­le­vi­zi­ją jie vis tiek ga­lės ma­ty­ti, puo­lė ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vų.

Lie­tu­va – vie­na pas­ku­ti­nių­jų vals­ty­bių, ku­rio­je šie­met ga­lu­ti­nai per­ei­na­ma prie skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos. Ana­lo­gi­nė bus iš­jung­ta spa­lio 29-ąją 3 va­lan­dą nak­ties. Ru­duo, E. Ste­po­na­vi­čiaus ma­ny­mu, nė­ra pats ge­riau­sias lai­kas, nes šiuo me­tu te­le­vi­zi­ja žiū­ri­ma in­ten­sy­viau nei, pa­vyz­džiui, va­sa­rą. Kad iš­veng­tume ne­sklan­du­mų, jis ra­gi­na tam pa­si­reng­ti iš anks­to, o ne pul­ti tvar­ky­tis, jau iš­jun­gus ana­lo­gi­nį sig­na­lą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų