Kad ryšys su tėvais nenutrūktų

Au­gin­da­mi vai­kus dau­gu­ma tė­vų gar­siai ar­ba slap­čia puo­se­lė­ja vil­tį, kad se­nat­vė­je sū­nūs ir duk­ros pa­si­rū­pins jais. Ta­čiau taip bū­na tik­rai ne vi­sa­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Del­tu­vos gat­vė­je gy­ve­nan­ti uk­mer­giš­kė Jad­vy­ga šau­kia­si pa­gal­bos dėl ne­są­ži­nin­go sa­vo sū­naus.

83 me­tų mo­te­ris pa­sa­ko­jo tu­rin­ti du į penk­tą de­šim­tį įko­pu­sius sū­nus. Vie­nam iš jų – ver­sli­nin­kui iš Pa­ne­vė­žio ne­se­niai pa­ti­kė­jo at­lik­ti ban­ki­nes ope­ra­ci­jas – at­neš­ti jai pen­si­ją.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo esan­ti sun­kus li­go­nis – vi­sai ne­iš­ei­nan­ti iš na­mų, die­nas lei­džian­ti dau­giau­siai lo­vo­je. Pa­na­šu, kad di­de­lio pa­si­ti­kė­ji­mo šei­mo­je ir iki šiol ne­bū­ta – įpa­rei­go­ji­mas at­neš­ti pen­si­ją bu­vo pa­si­ra­šy­tas no­ta­riš­kai.

Ta­čiau grei­tai po­nią Jad­vy­gą pra­dė­jo ka­muo­ti ne­ge­ra nuo­jau­ta – ji su­ne­ri­mo dėl ter­mi­nuo­to­je są­skai­to­je esan­čių sa­vo san­tau­pų. Ne­ri­mas pa­si­tvir­ti­no – pen­si­nin­kė su­ži­no­jo, kad ter­mi­nuo­to in­dė­lio są­skai­ta, ku­rio­je bu­vo dau­giau nei 20 tūks­tan­čių li­tų, tuš­čia.

Mo­te­ris ne­men­ką pi­ni­gų su­mą tu­rė­jo, nes bu­vo par­da­vu­si na­mą Krekš­liuo­se, o pa­ti per­si­kė­lu­si į bu­tą. Sū­nums ti­ki­no pi­ni­gų taip pat ne­pa­gai­lė­ju­si – da­vu­si ne vie­ną tūks­tan­tį. Ta­čiau ir sau pa­si­li­ku­si – svei­ka­ta la­bai pras­ta, ne­se­niai ope­ra­vo klu­bo są­na­rį, lau­kia akies ope­ra­ci­ja, bran­giai kai­nuo­ja vais­tai,  ga­li tek­ti sam­dy­ti ir slau­gy­to­ją.

„Ne­be­ži­nau, ką man da­bar da­ry­ti, sū­nus jau ne vie­ną die­ną te­le­fo­nu ne­at­si­lie­pia“, – ai­ma­na­vo se­no­ji. Vė­liau dar kar­tą pa­skam­bi­no į re­dak­ci­ją, sa­kė su­si­sie­ku­si su vai­ku, pra­šiu­si, kad ati­duo­tų pi­ni­gus, bet sū­nus tei­si­no­si – ke­lias sli­dus.

Mo­te­ris sa­kė la­bai ne­no­rin­ti kreip­tis į po­li­ci­ją – ir gė­da, ir bai­su...

Ta­čiau šio­je is­to­ri­jo­je ge­ro­kai skau­des­nis da­ly­kas už pa­si­sa­vin­tus pi­ni­gus yra su­sve­ti­mė­ji­mas šei­mo­je, tam­si sie­na, tik­riau­siai jau ne vie­nus me­tus sto­vin­ti tarp mo­ti­nos ir jos sū­nų.

„Au­gi­nau juos, ga­li­ma sa­ky­ti, vie­na, tė­vas vi­sai ne­si­rū­pi­no vai­kais. Tik­riau­siai per­ daug my­lė­jau, per daug vis­ką lei­dau“, – grau­de­na­si šian­dien dvie­jų ją ap­lei­du­sių sū­nų ma­ma.

Šian­dien gar­baus am­žiaus su­lau­ku­sia pen­si­nin­ke rū­pi­na­si sve­ti­mi – ke­lis kar­tus per sa­vai­tę at­ei­na Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų centro dar­buo­to­ja. Šio cen­tro vyr. so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Mig­lė Ka­čins­kie­nė sa­ko, kad su­au­gu­sius vai­kus tu­ri dau­gu­mą tų, ku­riais rū­pi­na­si, na­muo­se lan­ko jų cen­tro dar­buo­to­jai. Tie­sa, ry­šius su vai­kais yra nu­trau­kę tik­rai ne vi­si. Tie­siog su­au­gę vai­kai gy­ve­na ki­tuo­se mies­tuo­se, dir­ba ir ne­tu­ri ga­li­my­bės nuo­lat pri­žiū­rė­ti tė­vus. O šie taip pat ne­no­ri kraus­ty­tis pas vai­kus... Po­nios Jad­vy­gos at­ve­jis kiek ki­toks. Ji vi­siš­kai ne­pa­lai­ko ry­šių su vie­nu iš sū­nų, gy­ve­nan­čiu Uk­mer­gė­je, la­bai re­tai su­lau­kia ir ki­to, ver­sli­nin­ko, gy­ve­nan­čio Pa­ne­vė­žy­je.

Pa­na­šios is­to­ri­jos ge­rai žinomos „Vil­kmer­gės“ kli­ni­kos me­di­ci­nos psi­cho­lo­gui Na­ri­man­tui Mar­kaus­kui. Pi­ni­gi­niai san­ty­kiai – vie­na iš pro­ble­mų, apie ku­rią no­ri iš­si­pa­sa­ko­ti jo pa­cien­tai.

San­ty­kiai tarp tė­vų ir pa­aug­lių, tarp gar­baus am­žiaus tė­vų ir vai­kų, part­ne­rių sky­ry­bos – tai ak­tu­a­liau­sios pa­šne­ke­sių te­mos. Žvelg­da­mas į šią si­tu­a­ci­ją psi­cho­lo­gas įžvel­gia ke­lis as­pek­tus. Pir­miau­siai tai, kad tu­rin­tys se­nus tė­vus žmo­nės tu­rė­tų su­vok­ti, kad se­nat­vę pri­va­lu gerb­ti, ir ne­ma­ny­ti, kad jiems nie­ko ne­be­rei­kia. Pi­ni­gai se­nam žmo­gui su­tei­kia sau­gu­mo jaus­mą ir ne­va­lia ma­ny­ti, kad jam pi­ni­gų ne­rei­kia.

At­si­ra­dus elek­tro­ni­nei ban­ki­nin­kys­tei, jau­nes­niems žmo­nėms at­si­ra­do daug pa­gun­dų tie­siog sa­va­va­liš­kai „pa­si­sko­lin­ti“ tė­vų ar se­ne­lių pi­ni­gus. Ta­čiau, pa­šne­ko­vo įsi­ti­ki­ni­mu, tai ir tu­rė­tų bū­ti tik­ra sko­la ir net su raš­tiš­ku pa­si­ža­dė­ji­mu ati­duo­ti. Taip se­nas žmo­gus bus ap­sau­go­tas nuo ne­ri­mo ar stre­so.

Psi­cho­lo­gas pa­ste­bi, kad daž­niau­siai san­ty­kiai gi­mi­nė­je pa­šly­ja dėl pi­ni­gų. Se­nat­vė­je žmo­nės per anks­ti sku­ba iš­da­lin­ti sa­vo tur­tą. Pa­da­li­na jį sa­vo su­pra­ti­mu – po ly­giai: vie­nam – že­mė, ki­tam – na­mas, tre­čiam – pi­ni­gai. Ta­čiau tiems, kas gau­na, da­ly­bos ne vi­sa­da at­ro­do ly­gia­ver­tės. Ga­vu­sie­ji ma­žiau pa­reiš­kia – tau dau­giau da­vė, tu ir pri­žiū­rėk... Taip gi­mi­nė­je iš­dygs­ta sie­nos.

Vi­siems, ku­rių tė­ve­liai jau se­ni, N. Mar­kaus­kas siun­čia iš­min­tin­gą pa­lin­kė­ji­mą – ben­drau­ti su tė­vais, jaus­ti dė­kin­gu­mą, da­lin­tis pri­si­mi­ni­mais ir tė­vams gė­les neš­ti, kol jie gy­vi, o ne per lai­do­tu­ves.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų